Schedule

เลือกดูตามประเภท
เลือกดูตามสมาชิก
BNK48 Trainee「PARTY ga Hajimaru yo」
<p>BNK48 Trainee「PARTY ga Hajimaru yo」<br /><br />รอบวันที่&nbsp;4 มกราคม 2562 (ศุกร์) เวลา 19:00น.<br /><br />สมาชิกที่ขึ้นแสดง<br />Bamboo / Kheng / View / Maira / Nink / Khamin / Oom / Gygee / Pakwan / Fifa / Deenee / Ratah / Piam / Faii / Stang / Niky<br /><br /></p> <p>การเปิดให้ลงสิทธิ์จองเพื่อเข้าชม<br />เปิดให้ลงสิทธิ์จองผ่านเว็บไซต์ <a href="https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fticket.bnk48.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR2krde_h3i9VlFUIpiKvJA7oQWlN-1wxpwpVjasKeEtkfr0F-mRxsvgYH4&amp;h=AT3GfA-JdvGVsbcvDV2f3vGwT_Fe1VionxCv9l3iLRyjjkMH_cQCF8vCjWfWFbo-Nnv1yxus8o1YuxvigOu4K5Y1LX4KTZZ5OgeQTemhhx3EGsO_PAOfqTYYkkxr7myOAWP7zAJysce_ptDBeNBs8eNos7MyCdGLt4QHPbbR3bP61APrFRyqDokco_xoXu4tecQt6NIMaFcINvaS5nx3rlbue8OJPep5md8VezV63LNIxuq3x8MaCienkofI5EhxL54GoI83pmsbgMNL3KW0Th257pIVL1Mz0JC75WQHudO3etM6IxGN_90I5OfoETTuJHP8FW2fM_SSyvVUuwFxp9bk2jU7L4m8lTIdCa0dCaZ7qKM9bj27IVNEykse7r4PiUCDrSEtxdUfJVdmi1-HiB4saok9J0wySINqf-MPZPQfULF54Khk9uXnZ1T6BNfA7E1r5mF75eLjl0X9Bvd86GzG3Vnn4a4jgjbXF0UZCQLKLa-E_u4r2IIx07AoSL0ddwcJDjdV1VGV0cwvAS6_q-_DkqTvQEg3cs0LC0leKtVMSb6Hxe_C7ei80S2LuV0Dw8hUA7sWYY8yUxxmhVsOYqJsJ_iqFSHHsclTHaCdGriC6JawXnFKrB4Qo4GR" target="_blank" rel="noopener nofollow" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;-U&quot;}" data-lynx-mode="origin">https://ticket.bnk48.com/</a></p> <p>การแสดงทั้ง 5 รอบ เปิดให้ลงสิทธิ์จองพร้อมกัน<br />ราคาค่าเข้าชมการแสดง 400 บาททุกที่นั่ง</p> <p>- เปิดให้ลงทะเบียนสิทธิ์จองเพื่อเข้าชมครั้งที่ 1 วันที่ 31 ธันวาคม เวลา 10:00 น. &ndash; 1 มกราคม เวลา 10:00 น. ประกาศผลผู้ได้สิทธิ์จองเข้าชม วันที่ 1 มกราคม เวลา 13:00 น.<br />- เปิดให้ลงทะเบียนสิทธิ์จองเพื่อเข้าชมครั้งที่ 2 วันที่ 1 มกราคม เวลา 18:15 น. &ndash; 2 มกราคม 10:00 น. ประกาศผลผู้ได้สิทธิ์จองเข้าชม วันที่ 2 มกราคม เวลา 13:00 น.<br />- เปิดให้ลงทะเบียนสิทธิ์จองเพื่อเข้าชมครั้งที่ 3 วันที่ 2 มกราคม เวลา 18:15 น. &ndash; 3 มกราคม 10:00 น. ประกาศผลผู้ได้สิทธิ์จองเข้าชม วันที่ 3 มกราคม เวลา 13:00 น.<br />- เปิดให้ลงทะเบียนสิทธิ์จองเพื่อเข้าชมรอบรอยกเลิก วันที่ 3 มกราคม เวลา 18:15 น. ถึง 21:00 น. และประกาศผลผู้ได้สิทธิ์จองรอยกเลิกภายใน เวลา 22:00 น.</p> <p>เฉพาะผู้ที่ได้สิทธิ์จองเข้าชม จะได้รับอีเมลแจ้งการได้สิทธิ์จอง และจะต้องชำระเงินค่าเข้าชม ผ่านทางเครดิตการ์ด หรือ PayPal ภายใน 18:00 น. ก่อนเปิดให้ลงทะเบียนรอบถัดไป มิเช่นนั้น สิทธิ์จองที่ได้ จะถือเป็นโมฆะทันที หรือในกรณีที่เป็นสมาชิก Founder Member หรือมีรหัส Campus Card สามารถใช้รหัสแทนการชำระผ่านบัตรเครดิตการ์ด หรือ PayPal ได้ (ระบบจะไม่ได้หักรอบให้อัตโนมัติ ท่านต้องเข้าไปทำการกดยืนยันการใช้ ภายในช่วงเวลาดังกล่าว จึงจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์)</p> <p>■ ในแต่ละรอบการแสดง ช่วงการลงทะเบียนรับสิทธิ์จองที่นั่ง การกำหนดสิทธิ์จองจะถูกผูกกับเลขบัตรประชาชนหรือเลขหนังสือเดินทางเพียง 1 ชุดหมายเลขเท่านั้น ในกรณีที่ท่านมีหลายบัญชีหรือหลายอีเมล<br />■ การลงทะเบียนสิทธิ์จอง สำหรับบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย กรุณากรอกด้วยหมายเลขบัตรประชาชนของท่านเท่านั้น (ไม่สามารถใช้หมายเลขหนังสือเดินทางหรือหมายเลขเอกสารอื่น ๆ ในการลงทะเบียนได้) / For foreigner, please input your passport number on registration phase and please bring your passport on the live day.<br />■ การเปิดลงทะเบียนสิทธิ์จองเพื่อเข้าชมครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3 จะเปิดก็ต่อเมื่อมีผู้ลงทะเบียนสิทธิ์จองเพื่อเข้าชมในครั้งที่ 1 ไม่เต็มจำนวนที่นั่ง หรือมีผู้ไม่ชำระเงินหรือหักที่นั่งจาก Code ภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากมีการชำระเงินทุกที่นั่งแล้ว จะไม่มีการเปิดครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3<br />■ รอบรอยกเลิก การประกาศผลสำหรับผู้ที่ได้สิทธิ์จอง จะได้รับเป็นหมายเลขลำดับรอผู้ยกเลิก แต่ทั้งนี้ การที่ท่านได้รับหมายเลข มิได้หมายความว่าท่านจะได้เข้ารับชมการแสดงแน่นอน โดยเมื่อถึงเวลา 30 นาทีก่อนเริ่มการแสดง ทางทีมงานจะเริ่มเรียกผู้ที่ได้ลำดับรอผู้ยกเลิก เรียงทีละหมายเลข และจะทำการขายบัตรเข้าชมให้ตามลำดับหมายเลขทีละคน ไปจนครบจำนวนที่นั่ง ถ้าหากท่านไม่อยู่ในแถวขณะเรียก ก็จะถือว่าสละสิทธิ์ทันที (รอบรอยกเลิก ต้องชำระค่าบัตรเข้าชมด้วยเงินสดเมื่อท่านได้เข้าชม ที่หน้างานเท่านั้น)<br />■ หากท่านได้สิทธิ์การจองแต่ไม่ทำการชำระเงินในเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่เกิดการใช้สิทธิ์การจองที่สมบูรณ์ในรอบการแสดงนั้น สิทธิ์การจองของท่านในรอบการแสดงนั้นจะถูกยกเลิก และท่านต้องทำการลงทะเบียนสิทธิ์การจองในรอบการแสดงอื่นแทน<br />■ สามารถลงทะเบียนสิทธิ์จองได้ครั้งละไม่เกิน 2 ที่นั่ง (เจ้าของบัญชีและ ผู้ติดตาม 1 คน) และในการลงทะเบียนสิทธิ์จองท่านต้องลงทะเบียนชื่อของผู้ติดตามของท่านด้วย และไม่สามารถเปลี่ยนสิทธิ์การเข้าชมให้ผู้ติดตามท่านอื่นได้ <br />■ กรณีหากท่านได้สิทธิ์ในการจอง ท่านจะได้รับการติดต่อกลับทางอีเมลจากทีมงาน เป็นการยืนยันว่าได้สิทธิ์การดำเนินการขั้นตอนต่อไป และจะไม่มีการติดต่อกลับของทีมงานจากช่องทางใด ๆ ก็ตามกรณีที่ท่านไม่ได้รับสิทธิ์การจองรับชมในรอบนั้น ๆ<br />■ ในกรณีที่ได้สิทธิ์จอง 2 ที่นั่ง การชำระเงินทั้ง 2 ที่นั่ง จะต้องชำระด้วยวิธีเดียวกัน คือชำระผ่านเครดิตการ์ดทั้ง 2 ที่นั่ง หรือผ่าน PayPal ทั้ง 2 ที่นั่ง หรือชำระผ่าน Code Campus Card จำนวน 2 ใบเท่านั้น สำหรับกรณี Founder Member ท่านสามารถเลือกตัดที่นั่งจำนวน 2 ที่นั่ง หรือ ตัดที่นั่ง 1 ที่นั่งและอีก 1 ที่นั่งชำระผ่าน Code Campus Card 1 ใบ หรือชำระผ่าน Code Campus Card ทั้ง 2 ใบก็ได้<br />■ กรุณาตรวจสอบชื่อ และอีเมลของท่านให้เรียบร้อยก่อนกดลงทะเบียนสิทธิ์จอง เมื่อกดลงทะเบียนสิทธิ์จองแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้<br />■ ก่อนการเข้าชม จะมีการยืนยันตรวจสอบตัวตน กรุณานำเอกสารที่ออกโดยราชการ ที่มีรูปถ่ายของท่านติดอยู่ เช่นบัตรประชาชน หรือใบขับขี่ มาด้วย ในกรณีที่หลักฐานไม่ชัดเจน หรือไม่ได้นำหลักฐานมา ขอสงวนสิทธิ์งดให้เข้าชม<br />■ ที่ BNK48 The Campus ไม่รับฝากของขวัญหรือจดหมายให้สมาชิก รวมถึงช่อดอกไม้ต่าง ๆ การส่งของขวัญและจดหมาย ต้องเป็นไปตามกฎการให้ของขวัญเท่านั้น (กฎอาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตตามความเหมาะสม)<br />■ การเข้าชมทุกครั้ง จะไม่อนุญาตให้นำกระเป๋า สัมภาระต่าง ๆ เข้าสู่ภายใน สิ่งที่สามารถนำเข้าไปได้ คือ กระเป๋าสตางค์ โทรศัพท์มือถือ แท่งไฟ และบัตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (เช่นบัตรเชกิ) เท่านั้น โดยท่านที่นำสัมภาระอื่นมา ต้องทำการฝากสัมภาระกับเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าสู่ภายใน<br />■ ขณะทำการแสดง ขอความกรุณางดลุกจากที่นั่ง ยกเว้นมีเหตุจำเป็น เนื่องจากจะเป็นการบดบังผู้เข้าชมท่านอื่น<br />■ ไม่อนุญาตให้ทำการบันทึกภาพ วีดีโอ และเสียงตลอดทั้งการแสดงไม่ว่าจะด้วยอุปกรณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น<br />■ สำหรับสมาชิก Founder Member ที่มีความประสงค์จะถ่ายรูปเชกิ กรุณาแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่ออกบัตร ตอนที่ท่านออกบัตรเข้าชม และกรุณานำบัตรเชกิที่ได้รับมาด้วย โดยผู้ที่จะทำการเชกิ ต้องเป็นผู้ได้รับสิทธิ์การเข้าชม และสามารถเชกิกับสมาชิกที่มีการแสดงในรอบนั้น ๆ เท่านั้น<br />■ เพื่อรักษาสิทธิ์ในการชมการแสดงของท่าน ก่อนทำการจองรอบการแสดงกรุณาศึกษาเงื่อนไขการจองอย่างละเอียดที่ <a href="https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fticket.bnk48.com%2Findex.php%3Fpage%3Dfaq%26fbclid%3DIwAR3g7W8jpYMVU0OM_7vcgy9W-w5oBPYYp9eyN71EFHzzcDXPNpzadiodGao&amp;h=AT2vw_MPI12fkLwNpvY7Tj6qsIPVjAtYoAdPH77Lijz_j3KajA1msWoQpZbmwOkMqieHDUM8NeYFT7dm8ByXl6kPwXQgGrcWtqKXEjpDbPZW_20DQz-j4s6tRVY0lZA4m6EeiBJ4NVTM5d1-32gFWk3AIdMlSlYQq_EBy9m0m_LxmcucytMxQP6EzjTJzb7ZyKPP8Mt734gcD8RoReMpa3fB_-Hqr3Y_DwRMofBq-ydz-ikvDezp4GSNWMQyES6ebDTNOVLQDy_shbeo9PqULnYcVbzXdFn985Kw5CtuqBbJCjp-vc_cEW6NpqZWk-kqSAlVYPBD7R19vCqAcFmv2uzp2CcaPmFD-9JeRiZKbxlPPYwOmiMLizh-rmLbwOPo6C-GOHOLMUP9utfiGRmGV-WN5jCsL3v4oKBiSNLgZgo5emTFxNW-GKHN3J-kMCggzjW52cM554NMgl8yUX5yGtxXCkE3t7ae7oXZkomSk8eyXZzM0waMh8_bnGXthLOqaVbRX6BcPFpnZ9vylTwXJ7TECYUffxJgVOkMNL0WL3tDSZfiFXaInFBiQ7x4ju8BFbE1mxLI6FiPJPkx-RdalFrVbsxl56gUUghD4LYVCn3TrJIU5hxf8S_Sg2fA" target="_blank" rel="noopener nofollow" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;-U&quot;}" data-lynx-mode="origin">https://ticket.bnk48.com/index.php?page=faq</a><br />■ ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมกับสถานที่ในการชมขอสงวนสิทธิ์ในการจัดลำดับการจองและจัดลำดับที่นั่ง<br />■ ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวกับการแสดงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า</p> <p>[ Special Cheki Session]<br />สำหรับ Founder Member ที่ต้องการเชกิกับ เปี่ยม แต่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์<br />สามารถแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิ์เป็นกรณีพิเศษได้ในวันศุกร์ที่ 4 มกราคมนี้หลังจบการแสดง (โดยไม่จำเป็นต้องเข้าชมการแสดงใน Theater)</p> <p>สำหรับ Founder Member ที่ต้องการเชกิกับ ปูเป้ / จ๋า / มายด์ / น้ำใส / โมบายล์ / ซัทจัง / เปี่ยม แต่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์<br />สามารถแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิ์เป็นกรณีพิเศษได้ในวันเสาร์ที่ 5 มกราคมนี้หลังจบการแสดงรอบเย็น (โดยไม่จำเป็นต้องเข้าชมการแสดงใน Theater)</p> <p>สำหรับ Founder Member ที่ต้องการเชกิกับ ตาหวาน / ปูเป้ / เคท / จ๋า / แก้ว / มายด์ / น้ำใส / ซัทจัง / ไข่มุก / เปี่ยม แต่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์<br />สามารถแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิ์เป็นกรณีพิเศษได้ในวันอาทิตย์ที่ 6 มกราคมนี้หลังจบการแสดงรอบเย็น (โดยไม่จำเป็นต้องเข้าชมการแสดงใน Theater)</p> <p>ให้ท่านแจ้งความประสงค์ โดยถ่ายภาพบัตรเชกิคู่กับบัตรประชาชนของท่าน พร้อมแจ้งวันที่ท่านสะดวก<br />ส่ง Email มาที่ bnk48founder@gmail.com ภายในวันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม เวลา 12:00 น.<br />และให้ท่านมาแสดงตัวตนที่ BNK48 The Campus ในวันที่ท่านแจ้งความประสงค์<br />- วันศุกร์เวลา 20:30-21:00 น.<br />- วันเสาร์เวลา 18:30-19:00 น.</p> <p>[ ประกาศเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงโทษกรณีทุจริตการเข้าชม BNK48 The Campus ]<br />เนื่องจากการแสดงรอบที่ผ่านมา ได้ตรวจพบการทุจริตเพื่อเข้ารับชมการแสดงที่ BNK48 The Campus ทางทีมงานจำเป็นต้องออกกฎ และมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยการทุจริตที่ตรวจเจอมีดังต่อไปนี้<br />1. การสวมสิทธิ์ และแอบอ้างชื่อเพื่อเข้าดูการแสดง <br />2. การปลอมแปลงเอกสารการยืนยัน ต่าง ๆ ต่อหน้าเจ้าหน้าที่<br />3. การแสดงข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นเท็จ <br />4. การทุจริตต่าง ๆ ที่ทีมงาน สามารถจับได้ภายหลัง</p> <p>ในกรณีที่ทาทีมงานตรวจพบการทุจริต จะมีการลงโทษ ดังนี้<br />1. ถ้าพบการทุจริตเพื่อเข้าชมการแสดง ไม่ว่าจะเป็น Founder Member, Campus Card หรือ บุคคลทั่วไปที่เข้าชมการแสดง ทางทีมงานต้องขออนุญาต ระงับการเข้าชมในรอบนั้น ๆ ทันที<br />2. ทั้ง Founder Member, Campus Card หรือ บุคคลทั่วไปที่เข้าชมการแสดง ถ้าถูกพบว่ามีการทุจริต ทางทีมงานขอระงับรหัสบัตรประชาชน/หมายเลขหนังสือเดินทาง (Passport) ของบุคคลนั้น ๆ ซึ่งมีผลให้ บุคคลนั้น ๆ จะไม่สามารถสุ่มรอบ และเข้าชมการแสดงได้อีกต่อไป</p> <p>ในกรณีการตรวจสอบหลักฐานการเข้าชม ถ้าหากบัตรประชาชนของท่าน ไม่ชัดเจน เช่น รูปไม่ชัด, รหัสบัตรประชาชนขาดหาย และอื่น ๆ ทางทีมงานขออนุญาต ตรวจสอบหลักฐานอื่น ๆ ซึ่งหลักฐานที่ใช้ได้ มีดังนี้ หมายเลขหนังสือเดินทาง (Passport), ใบอนุญาตการขับขี่ และบัตรนักเรียนที่มีรูป และเลขบัตรประชาชน เท่านั้น</p> <p>กฎและมาตรการนี้ จะมีผลตั้งแต่ประกาศนี้เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ</p> <p><a class="_58cn" href="https://www.facebook.com/hashtag/bnk48?source=feed_text&amp;epa=HASHTAG&amp;__xts__%5B0%5D=68.ARAHnOIL-LFGlpM2JF_OxPqV-QaUpKPYPTN0xR2qisZ0yqkt3jxFUCSg0wrjf6Cp_ImNxvT91BgBjB-PGDUgBzGDIQHvV6HIUHCXFhzfHwx6b1nJx-sMgb0pR6pPPZi9nOYumVgnCRzWTHuhAif7fK3sTW_Iz0hOuwO5kGnLOjMGtktwobZYtQQakD-D8Ph80HzMJkyWxxKoeniuHoL_K7BFfjbPstaYGUJOAYv_AE9rAo2z4pxoWZ3LJjSn_6oMh_sW69NAwUlSFhsHFR1pjzpOsfhtjoM0EuXLH1nRpbJ57fWRD6FcoSzeIFRDr4rRD8OuefFY3y-pHDONL8-fmOD3rw&amp;__tn__=%2ANK-R" data-ft="{&quot;type&quot;:104,&quot;tn&quot;:&quot;*N&quot;}"><span class="_5afx"><span class="_58cl _5afz" aria-label="แฮชแท็ก">#</span><span class="_58cm">BNK48</span></span></a> <a class="_58cn" href="https://www.facebook.com/hashtag/bnk48thecampus?source=feed_text&amp;epa=HASHTAG&amp;__xts__%5B0%5D=68.ARAHnOIL-LFGlpM2JF_OxPqV-QaUpKPYPTN0xR2qisZ0yqkt3jxFUCSg0wrjf6Cp_ImNxvT91BgBjB-PGDUgBzGDIQHvV6HIUHCXFhzfHwx6b1nJx-sMgb0pR6pPPZi9nOYumVgnCRzWTHuhAif7fK3sTW_Iz0hOuwO5kGnLOjMGtktwobZYtQQakD-D8Ph80HzMJkyWxxKoeniuHoL_K7BFfjbPstaYGUJOAYv_AE9rAo2z4pxoWZ3LJjSn_6oMh_sW69NAwUlSFhsHFR1pjzpOsfhtjoM0EuXLH1nRpbJ57fWRD6FcoSzeIFRDr4rRD8OuefFY3y-pHDONL8-fmOD3rw&amp;__tn__=%2ANK-R" data-ft="{&quot;type&quot;:104,&quot;tn&quot;:&quot;*N&quot;}"><span class="_5afx"><span class="_58cl _5afz" aria-label="แฮชแท็ก">#</span><span class="_58cm">BNK48TheCampus</span></span></a> <a class="_58cn" href="https://www.facebook.com/hashtag/bnk48teamb3?source=feed_text&amp;epa=HASHTAG&amp;__xts__%5B0%5D=68.ARAHnOIL-LFGlpM2JF_OxPqV-QaUpKPYPTN0xR2qisZ0yqkt3jxFUCSg0wrjf6Cp_ImNxvT91BgBjB-PGDUgBzGDIQHvV6HIUHCXFhzfHwx6b1nJx-sMgb0pR6pPPZi9nOYumVgnCRzWTHuhAif7fK3sTW_Iz0hOuwO5kGnLOjMGtktwobZYtQQakD-D8Ph80HzMJkyWxxKoeniuHoL_K7BFfjbPstaYGUJOAYv_AE9rAo2z4pxoWZ3LJjSn_6oMh_sW69NAwUlSFhsHFR1pjzpOsfhtjoM0EuXLH1nRpbJ57fWRD6FcoSzeIFRDr4rRD8OuefFY3y-pHDONL8-fmOD3rw&amp;__tn__=%2ANK-R" data-ft="{&quot;type&quot;:104,&quot;tn&quot;:&quot;*N&quot;}"><span class="_5afx"><span class="_58cl _5afz" aria-label="แฮชแท็ก">#</span><span class="_58cm">BNK48TeamB3</span></span></a> <a class="_58cn" href="https://www.facebook.com/hashtag/bnk48trainee?source=feed_text&amp;epa=HASHTAG&amp;__xts__%5B0%5D=68.ARAHnOIL-LFGlpM2JF_OxPqV-QaUpKPYPTN0xR2qisZ0yqkt3jxFUCSg0wrjf6Cp_ImNxvT91BgBjB-PGDUgBzGDIQHvV6HIUHCXFhzfHwx6b1nJx-sMgb0pR6pPPZi9nOYumVgnCRzWTHuhAif7fK3sTW_Iz0hOuwO5kGnLOjMGtktwobZYtQQakD-D8Ph80HzMJkyWxxKoeniuHoL_K7BFfjbPstaYGUJOAYv_AE9rAo2z4pxoWZ3LJjSn_6oMh_sW69NAwUlSFhsHFR1pjzpOsfhtjoM0EuXLH1nRpbJ57fWRD6FcoSzeIFRDr4rRD8OuefFY3y-pHDONL8-fmOD3rw&amp;__tn__=%2ANK-R" data-ft="{&quot;type&quot;:104,&quot;tn&quot;:&quot;*N&quot;}"><span class="_5afx"><span class="_58cl _5afz" aria-label="แฮชแท็ก">#</span><span class="_58cm">BNK48Trainee</span></span></a><a class="_58cn" href="https://www.facebook.com/hashtag/partygahajimaruyoth?source=feed_text&amp;epa=HASHTAG&amp;__xts__%5B0%5D=68.ARAHnOIL-LFGlpM2JF_OxPqV-QaUpKPYPTN0xR2qisZ0yqkt3jxFUCSg0wrjf6Cp_ImNxvT91BgBjB-PGDUgBzGDIQHvV6HIUHCXFhzfHwx6b1nJx-sMgb0pR6pPPZi9nOYumVgnCRzWTHuhAif7fK3sTW_Iz0hOuwO5kGnLOjMGtktwobZYtQQakD-D8Ph80HzMJkyWxxKoeniuHoL_K7BFfjbPstaYGUJOAYv_AE9rAo2z4pxoWZ3LJjSn_6oMh_sW69NAwUlSFhsHFR1pjzpOsfhtjoM0EuXLH1nRpbJ57fWRD6FcoSzeIFRDr4rRD8OuefFY3y-pHDONL8-fmOD3rw&amp;__tn__=%2ANK-R" data-ft="{&quot;type&quot;:104,&quot;tn&quot;:&quot;*N&quot;}"><span class="_5afx"><span class="_58cl _5afz" aria-label="แฮชแท็ก">#</span><span class="_58cm">PARTYgaHajimaruyoTH</span></span></a></p>
BNK48 Trainee「PARTY ga Hajimaru yo」
Date-Time : 19:00 น. - 21:00 น.
Place : THE MALL
Bamboo Live
Date-Time : 12:21 น. - 12:21 น.
Place : -
Pim Live
Date-Time : 13:00 น. - 13:00 น.
Place : -
Cherprang Live
Date-Time : 15:59 น. - 15:59 น.
Place : iAM48 Official Application
BNK48 Team BⅢ「PARTY ga Hajimaru yo」
Date-Time : 13:00 น. - 15:00 น.
Place : THE MALL
Kaew Live
Date-Time : 14:16 น. - 14:16 น.
Place : -
Minmin Live
Date-Time : 16:17 น. - 16:17 น.
Place : -
Earth Live
Date-Time : 16:05 น. - 16:05 น.
Place : iAM48 Official Application
BNK48 Team BⅢ「PARTY ga Hajimaru yo」
Date-Time : 17:00 น. - 19:00 น.
Place : THE MALL
Pupe Live
Date-Time : 16:19 น. - 16:19 น.
Place : -
Pancake Live
Date-Time : 02:20 น. - 02:20 น.
Place : -
Phukkhom Live
Date-Time : 11:20 น. - 11:20 น.
Place : iAM48 Official Application
BNK48 Team BⅢ「PARTY ga Hajimaru yo」
Date-Time : 13:00 น. - 15:00 น.
Place : THE MALL
Myyu Live
Date-Time : 04:05 น. - 04:05 น.
Place : -
Cherprang Live
Date-Time : 03:40 น. - 03:40 น.
Place : -
Miori Live
Date-Time : 12:30 น. - 12:30 น.
Place : iAM48 Official Application
BNK48 Team BⅢ「PARTY ga Hajimaru yo」Tarwaan’s Birthday Stage
Date-Time : 17:00 น. - 19:00 น.
Place : THE MALL
DIGITAL LIVE STUDIO
Date-Time : 18:00 น. - 19:30 น.
Place : BNK48 Digital Live Studio @ MBK
Earth Live
Date-Time : 15:00 น. - 15:00 น.
Place : -
Panda Live
Date-Time : 13:00 น. - 13:00 น.
Place : iAM48 Official Application
Atmos : เปิดตัว Shop collection Crushornyou
Date-Time : 17:00 น. - 17:00 น.
Place : Siam Paragon
Gygee Live
Date-Time : 04:50 น. - 04:50 น.
Place : -
Tarwaan Live
Date-Time : 04:20 น. - 04:20 น.
Place : iAM48 Official Application
Namsai Live
Date-Time : 10:00 น. - 10:00 น.
Place : -
งาน “เรียนจบ พบงาน”
Date-Time : 09:00 น. - 12:00 น.
Place : ลานพระแม่ธรณี หน้าตึกมูลนิธิควง อภัยวงศ์
Gygee Live
Date-Time : 05:18 น. - 05:18 น.
Place : -
Noey Live
Date-Time : 02:49 น. - 02:49 น.
Place : iAM48 Official Application
Namsai Live
Date-Time : 23:30 น. - 23:30 น.
Place : -
เป็นตาฮัก ม่วนคัก ๆ โดดดิด่ง
Date-Time : 11:00 น. - 17:00 น.
Place : TBA
Pampam Live
Date-Time : 14:00 น. - 14:00 น.
Place : -
Noey Live
Date-Time : 03:06 น. - 03:06 น.
Place : iAM48 Official Application
Roadshow : Nakhon Si Thammarat
Date-Time : 10:00 น. - 20:00 น.
Place : CentralPlaza Nakhon Si Thammarat
Satchan Live
Date-Time : 14:20 น. - 14:20 น.
Place : -
Noey Live
Date-Time : 03:17 น. - 03:17 น.
Place : iAM48 Official Application
Event Grab
Date-Time : 17:00 น. - 18:00 น.
Place : TBA
Stang Live
Date-Time : 14:00 น. - 14:00 น.
Place : -
Kaimook Live
Date-Time : 04:36 น. - 04:36 น.
Place : iAM48 Official Application
Panda Live
Date-Time : 10:42 น. - 10:42 น.
Place : -
Earth Live
Date-Time : 15:00 น. - 15:00 น.
Place : -
Myyu Live
Date-Time : 07:27 น. - 07:27 น.
Place : iAM48 Official Application
Panda Live
Date-Time : 11:19 น. - 11:19 น.
Place : -
Mean Live
Date-Time : 15:00 น. - 15:00 น.
Place : -
Gygee Live
Date-Time : 07:47 น. - 07:47 น.
Place : iAM48 Official Application
Fond Live
Date-Time : 14:00 น. - 14:00 น.
Place : -
Fond Live
Date-Time : 07:42 น. - 07:42 น.
Place : -
Namsai Live
Date-Time : 08:37 น. - 08:37 น.
Place : iAM48 Official Application
Noey Live
Date-Time : 08:04 น. - 08:04 น.
Place : -
Piam Live
Date-Time : 13:15 น. - 13:15 น.
Place : iAM48 Official Application
Jaa Live
Date-Time : 13:45 น. - 13:45 น.
Place : -
Grace Live
Date-Time : 14:59 น. - 14:59 น.
Place : -
Pancake Live
Date-Time : 12:00 น. - 12:00 น.
Place : iAM48 Official Application
Hoop Live
Date-Time : 14:00 น. - 14:00 น.
Place : -
Miori Live
Date-Time : 12:30 น. - 12:30 น.
Place : iAM48 Official Application
Ratah Live
Date-Time : 05:44 น. - 05:44 น.
Place : -
Eve Live
Date-Time : 09:51 น. - 09:51 น.
Place : -
New Live
Date-Time : 12:35 น. - 12:35 น.
Place : iAM48 Official Application
Mewnich Live
Date-Time : 08:56 น. - 08:56 น.
Place : -
Jennis Live
Date-Time : 10:56 น. - 10:56 น.
Place : -
Mobile Live
Date-Time : 15:30 น. - 15:30 น.
Place : iAM48 Official Application
Namsai Live
Date-Time : 10:00 น. - 10:00 น.
Place : -
Mewnich Live
Date-Time : 08:59 น. - 08:59 น.
Place : -
Pim Live
Date-Time : 13:27 น. - 13:27 น.
Place : -
Monet Live
Date-Time : 16:00 น. - 16:00 น.
Place : iAM48 Official Application
Jaa Live
Date-Time : 13:00 น. - 13:00 น.
Place : -
Music Live
Date-Time : 09:29 น. - 09:29 น.
Place : -
Mewnich Live
Date-Time : 02:18 น. - 02:18 น.
Place : -
Eve Live
Date-Time : 13:15 น. - 13:15 น.
Place : iAM48 Official Application
Cherprang Live
Date-Time : 13:20 น. - 13:20 น.
Place : -
Mobile Live
Date-Time : 15:10 น. - 15:10 น.
Place : -
Jib Live
Date-Time : 07:30 น. - 07:30 น.
Place : -
Jib Live
Date-Time : 13:15 น. - 13:15 น.
Place : iAM48 Official Application
Pupe Live
Date-Time : 13:50 น. - 13:50 น.
Place : -
Wee Live
Date-Time : 15:40 น. - 15:40 น.
Place : -
Namsai Live
Date-Time : 12:00 น. - 12:00 น.
Place : -
Earth Live
Date-Time : 13:30 น. - 13:30 น.
Place : iAM48 Official Application
Mewnich Live
Date-Time : 13:00 น. - 13:00 น.
Place : -
Fifa Live
Date-Time : 09:16 น. - 09:16 น.
Place : -
Nine Live
Date-Time : 12:19 น. - 12:19 น.
Place : -
Pun Live
Date-Time : 16:20 น. - 16:20 น.
Place : iAM48 Official Application
June Live
Date-Time : 12:01 น. - 12:01 น.
Place : -
Cherprang Live
Date-Time : 09:13 น. - 09:13 น.
Place : -
Cherprang Live
Date-Time : 03:29 น. - 03:29 น.
Place : iAM48 Official Application
June Live
Date-Time : 12:02 น. - 12:02 น.
Place : -
Bamboo Live
Date-Time : 13:51 น. - 13:51 น.
Place : -
Earn Live
Date-Time : 09:00 น. - 09:00 น.
Place : iAM48 Official Application
Bamboo Live
Date-Time : 15:40 น. - 15:40 น.
Place : -
New Live
Date-Time : 13:49 น. - 13:49 น.
Place : -
Stang Live
Date-Time : 02:00 น. - 02:00 น.
Place : iAM48 Official Application
Pakwan Live
Date-Time : 15:55 น. - 15:55 น.
Place : -
Kaofrang Live
Date-Time : 13:02 น. - 13:02 น.
Place : -
Satchan Live
Date-Time : 15:30 น. - 15:30 น.
Place : iAM48 Official Application
Nink Live
Date-Time : 12:00 น. - 12:00 น.
Place : -
Ratah Live
Date-Time : 16:31 น. - 16:31 น.
Place : -
Monet Live
Date-Time : 14:00 น. - 14:00 น.
Place : -
BNK48 Trainee Stage「Ganbare! Kenkyuusei」
Date-Time : 19:00 น. - 21:00 น.
Place : THE MALL (2022) 200 seats
Nink Live
Date-Time : 15:30 น. - 15:30 น.
Place : -
Kheng Live
Date-Time : 07:00 น. - 07:00 น.
Place : -
New Live
Date-Time : 14:01 น. - 14:01 น.
Place : -
BNK48 Team BⅢ 2nd Stage「Saishuu Bell ga Naru」
Date-Time : 13:00 น. - 15:00 น.
Place : THE MALL (2022) 200 seats
Faii Live
Date-Time : 11:30 น. - 11:30 น.
Place : -
Jib Live
Date-Time : 14:20 น. - 14:20 น.
Place : -
Ratah Live
Date-Time : 14:41 น. - 14:41 น.
Place : -
BNK48 Team BⅢ 2nd Stage「Saishuu Bell ga Naru」
Date-Time : 17:00 น. - 19:00 น.
Place : THE MALL (2022) 200 seats
Minmin Live
Date-Time : 13:00 น. - 13:00 น.
Place : -
Stang Live
Date-Time : 15:15 น. - 15:15 น.
Place : -
Miori Live
Date-Time : 15:30 น. - 15:30 น.
Place : -
BNK48 Team BⅢ 2nd Stage「Saishuu Bell ga Naru」
Date-Time : 13:00 น. - 15:00 น.
Place : THE MALL (2022) 200 seats
Maira Live
Date-Time : 12:00 น. - 12:00 น.
Place : -
Korn Live
Date-Time : 15:32 น. - 15:32 น.
Place : -
Peak Live
Date-Time : 13:00 น. - 13:00 น.
Place : -
BNK48 Team BⅢ 2nd Stage「Saishuu Bell ga Naru」
Date-Time : 17:00 น. - 19:00 น.
Place : THE MALL (2022) 200 seats
Satchan Live
Date-Time : 14:20 น. - 14:20 น.
Place : -
Wee Live
Date-Time : 16:44 น. - 16:44 น.
Place : -
Earth Live
Date-Time : 14:00 น. - 14:00 น.
Place : iAM48 Official Application
Bamboo Live
Date-Time : 14:00 น. - 14:00 น.
Place : -
Faii Live
Date-Time : 16:06 น. - 16:06 น.
Place : -
Popper Live
Date-Time : 14:00 น. - 14:00 น.
Place : -
Niky Live
Date-Time : 14:15 น. - 14:15 น.
Place : iAM48 Official Application
Pupe Live
Date-Time : 15:00 น. - 15:00 น.
Place : -
Jennis Live
Date-Time : 16:19 น. - 16:19 น.
Place : -
Kate Live
Date-Time : 08:43 น. - 08:43 น.
Place : -
Kaofrang Live
Date-Time : 14:10 น. - 14:10 น.
Place : iAM48 Official Application
View Live
Date-Time : 15:00 น. - 15:00 น.
Place : -
Mind Live
Date-Time : 14:20 น. - 14:20 น.
Place : -
Phukkhom Live
Date-Time : 09:10 น. - 09:10 น.
Place : -
Khamin Live
Date-Time : 15:30 น. - 15:30 น.
Place : iAM48 Official Application
Nink Live
Date-Time : 15:00 น. - 15:00 น.
Place : -
New Live
Date-Time : 15:45 น. - 15:45 น.
Place : -
Nine Live
Date-Time : 10:30 น. - 10:30 น.
Place : -
Stang Live
Date-Time : 02:07 น. - 02:07 น.
Place : iAM48 Official Application
Khamin Live
Date-Time : 16:03 น. - 16:03 น.
Place : -
Kate Live
Date-Time : 09:58 น. - 09:58 น.
Place : -
Korn Live
Date-Time : 16:19 น. - 16:19 น.
Place : -
Jane Live
Date-Time : 11:06 น. - 11:06 น.
Place : -
Fond Live
Date-Time : 05:44 น. - 05:44 น.
Place : iAM48 Official Application
Ratah Live
Date-Time : 10:00 น. - 10:00 น.
Place : -
Korn Live
Date-Time : 16:29 น. - 16:29 น.
Place : -
Music Live
Date-Time : 11:09 น. - 11:09 น.
Place : -
Korn Live
Date-Time : 07:22 น. - 07:22 น.
Place : iAM48 Official Application
Fond Live
Date-Time : 12:09 น. - 12:09 น.
Place : -
Namneung Live
Date-Time : 16:46 น. - 16:46 น.
Place : -
Nine Live
Date-Time : 11:55 น. - 11:55 น.
Place : -
Orn Live
Date-Time : 10:00 น. - 10:00 น.
Place : iAM48 Official Application
Minmin Live
Date-Time : 13:25 น. - 13:25 น.
Place : -
Cherprang Live
Date-Time : 15:30 น. - 15:30 น.
Place : -
Yayee Live
Date-Time : 15:00 น. - 15:00 น.
Place : -
Nine Live
Date-Time : 09:00 น. - 09:00 น.
Place : iAM48 Official Application
Pupe Live
Date-Time : 15:30 น. - 15:30 น.
Place : -
Noey Live
Date-Time : 04:25 น. - 04:25 น.
Place : -
Namneung Live
Date-Time : 16:51 น. - 16:51 น.
Place : -
Music Live
Date-Time : 12:20 น. - 12:20 น.
Place : iAM48 Official Application
Pupe Live
Date-Time : 16:09 น. - 16:09 น.
Place : -
Noey Live
Date-Time : 04:25 น. - 04:25 น.
Place : -
Pampam Live
Date-Time : 14:00 น. - 14:00 น.
Place : -
Cherprang Live
Date-Time : 12:38 น. - 12:38 น.
Place : iAM48 Official Application
Kaimook Live
Date-Time : 05:00 น. - 05:00 น.
Place : -
Noey Live
Date-Time : 04:35 น. - 04:35 น.
Place : -
Jaokhem Live
Date-Time : 16:00 น. - 16:00 น.
Place : -
Pakwan Live
Date-Time : 13:30 น. - 13:30 น.
Place : iAM48 Official Application
Jennis Live
Date-Time : 09:48 น. - 09:48 น.
Place : -
Noey Live
Date-Time : 12:32 น. - 12:32 น.
Place : -
Earn Live
Date-Time : 10:00 น. - 10:00 น.
Place : -
Pampam Live
Date-Time : 14:00 น. - 14:00 น.
Place : iAM48 Official Application
Pakwan Live
Date-Time : 16:33 น. - 16:33 น.
Place : -
Gygee Live
Date-Time : 14:30 น. - 14:30 น.
Place : -
Pim.n Live
Date-Time : 13:00 น. - 13:00 น.
Place : -
Mind Live
Date-Time : 14:12 น. - 14:12 น.
Place : iAM48 Official Application
Niky Live
Date-Time : 15:30 น. - 15:30 น.
Place : -
Phukkhom Live
Date-Time : 15:00 น. - 15:00 น.
Place : -
Hoop Live
Date-Time : 14:00 น. - 14:00 น.
Place : -
Bamboo Live
Date-Time : 14:15 น. - 14:15 น.
Place : iAM48 Official Application
Panda Live
Date-Time : 13:00 น. - 13:00 น.
Place : -
Cherprang Live
Date-Time : 15:34 น. - 15:34 น.
Place : -
Fond Live
Date-Time : 11:38 น. - 11:38 น.
Place : -
Ratah Live
Date-Time : 14:17 น. - 14:17 น.
Place : iAM48 Official Application
Panda Live
Date-Time : 13:04 น. - 13:04 น.
Place : -
Faii Live
Date-Time : 15:43 น. - 15:43 น.
Place : -
Monet Live
Date-Time : 13:00 น. - 13:00 น.
Place : -
Jaa Live
Date-Time : 15:30 น. - 15:30 น.
Place : iAM48 Official Application
Noey Live
Date-Time : 09:24 น. - 09:24 น.
Place : -
Nink Live
Date-Time : 15:00 น. - 15:00 น.
Place : -
BNK48 Trainee Stage「PARTY ga Hajimaru yo 」Nine ’s birthday Stage
Date-Time : 19:00 น. - 21:00 น.
Place : THE MALL
Gygee Live
Date-Time : 16:25 น. - 16:25 น.
Place : -
View Live
Date-Time : 15:40 น. - 15:40 น.
Place : iAM48 Official Application
BNK48 Trainee「PARTY ga Hajimaru yo」New & Fond's Group Birthday Stage
Date-Time : 19:00 น. - 21:00 น.
Place : THE MALL
Jaa Live
Date-Time : 08:15 น. - 08:15 น.
Place : -
Mean Live
Date-Time : 10:00 น. - 10:00 น.
Place : -
Miori Live
Date-Time : 16:20 น. - 16:20 น.
Place : iAM48 Official Application
BNK48 Trainee「PARTY ga Hajimaru yo」New & Fond's Group Birthday Stage
Date-Time : 19:00 น. - 21:00 น.
Place : THE MALL
Nink Live
Date-Time : 14:00 น. - 14:00 น.
Place : -
Ratah Live
Date-Time : 08:44 น. - 08:44 น.
Place : -
Namneung Live
Date-Time : 15:52 น. - 15:52 น.
Place : iAM48 Official Application
Digital Live Studio
Date-Time : 18:00 น. - 19:30 น.
Place : BNK48 Digital Live Studio @Emquartier
Korn Live
Date-Time : 15:30 น. - 15:30 น.
Place : -
Noey Live
Date-Time : 11:17 น. - 11:17 น.
Place : -
Yoghurt Live
Date-Time : 12:09 น. - 12:09 น.
Place : -
Yayee Live
Date-Time : 06:37 น. - 06:37 น.
Place : iAM48 Official Application
Digital Live Studio
Date-Time : 18:00 น. - 19:30 น.
Place : BNK48 Digital Live Studio @Emquartier
Fond Live
Date-Time : 15:45 น. - 15:45 น.
Place : -
Tarwaan Live
Date-Time : 06:30 น. - 06:30 น.
Place : -
Cherprang Live
Date-Time : 08:50 น. - 08:50 น.
Place : -
Eve Live
Date-Time : 13:30 น. - 13:30 น.
Place : iAM48 Official Application
Digital Live Studio
Date-Time : 18:00 น. - 19:30 น.
Place : BNK48 Digital Live Studio @Emquartier
Fond Live
Date-Time : 15:48 น. - 15:48 น.
Place : -
Niky Live
Date-Time : 14:55 น. - 14:55 น.
Place : -
Fame Live
Date-Time : 13:00 น. - 13:00 น.
Place : -
Fame Live
Date-Time : 09:35 น. - 09:35 น.
Place : iAM48 Official Application
Digital Live Studio
Date-Time : 18:00 น. - 19:30 น.
Place : BNK48 Digital Live Studio @Emquartier
Myyu Live
Date-Time : 04:11 น. - 04:11 น.
Place : -
Pun Live
Date-Time : 16:31 น. - 16:31 น.
Place : -
Niky Live
Date-Time : 14:08 น. - 14:08 น.
Place : iAM48 Official Application
Event : Japan Expo Show
Date-Time : 13:00 น. - 14:00 น.
Place : -
EVENT : Baka Begin เปิดตัวงานฟุตบอลจุฬา-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 73
Date-Time : 17:00 น. - 18:00 น.
Place : ลานกิจกรรมชั้น 2 ทางเชื่อม BTS ห้างสยามสแควร์วัน
Music Live
Date-Time : 04:56 น. - 04:56 น.
Place : -
Pun Live
Date-Time : 16:42 น. - 16:42 น.
Place : -
Stang Live
Date-Time : 13:30 น. - 13:30 น.
Place : -
Miori Live
Date-Time : 16:20 น. - 16:20 น.
Place : iAM48 Official Application
Event : AYUTAYA Marathon Stage Performer
Date-Time : 06:00 น. - 14:00 น.
Place : -
BNK48 4th Single Kimi wa Melody Handshak
Date-Time : 10:00 น. - 20:00 น.
Place : Bitec Bangna
Music Live
Date-Time : 04:56 น. - 04:56 น.
Place : -
Cherprang Live
Date-Time : 12:00 น. - 12:00 น.
Place : -
Pakwan Live
Date-Time : 14:21 น. - 14:21 น.
Place : -
Mean Live
Date-Time : 07:00 น. - 07:00 น.
Place : iAM48 Official Application
VOOV : Pun
Date-Time : 22:30 น. - 22:30 น.
Place : Live
BNK48 4th Single Kimi wa Melody Handshake
Date-Time : 10:00 น. - 21:00 น.
Place : Bitec Bangna
Bamboo Live
Date-Time : 15:30 น. - 15:30 น.
Place : -
Cherprang Live
Date-Time : 12:05 น. - 12:05 น.
Place : -
Minmin Live
Date-Time : 14:59 น. - 14:59 น.
Place : -
Hoop Live
Date-Time : 06:00 น. - 06:00 น.
Place : iAM48 Official Application
VOOV : Jennis
Date-Time : 22:30 น. - 22:30 น.
Place : Live
Pupe Live
Date-Time : 16:43 น. - 16:43 น.
Place : -
Namsai Live
Date-Time : 14:30 น. - 14:30 น.
Place : -
Pakwan Live
Date-Time : 16:06 น. - 16:06 น.
Place : -
Piam Live
Date-Time : 13:15 น. - 13:15 น.
Place : iAM48 Official Application
Event : League of Champions SEA Championship
Date-Time : 10:00 น. - 12:00 น.
Place : พันธทิพย์ พลาซ่า
Fond Live
Date-Time : 04:40 น. - 04:40 น.
Place : -
Pun Live
Date-Time : 14:39 น. - 14:39 น.
Place : -
Music Live
Date-Time : 06:59 น. - 06:59 น.
Place : -
Mean Live
Date-Time : 07:32 น. - 07:32 น.
Place : iAM48 Official Application
VOOV : Tarwaan
Date-Time : 22:30 น. - 22:30 น.
Place : Live
Ratah Live
Date-Time : 09:43 น. - 09:43 น.
Place : -
Miori Live
Date-Time : 05:35 น. - 05:35 น.
Place : -
Jib Live
Date-Time : 04:24 น. - 04:24 น.
Place : -
Gygee Live
Date-Time : 12:20 น. - 12:20 น.
Place : -
Hoop Live
Date-Time : 08:36 น. - 08:36 น.
Place : iAM48 Official Application
Cake Live
Date-Time : 12:40 น. - 12:40 น.
Place : -
Oom Live
Date-Time : 07:20 น. - 07:20 น.
Place : -
Ratah Live
Date-Time : 08:09 น. - 08:09 น.
Place : -
Gygee Live
Date-Time : 12:41 น. - 12:41 น.
Place : -
Cherprang Live
Date-Time : 12:00 น. - 12:00 น.
Place : iAM48 Official Application
Orn Live
Date-Time : 16:55 น. - 16:55 น.
Place : -
Jaa Live
Date-Time : 11:00 น. - 11:00 น.
Place : -
Kaimook Live
Date-Time : 13:02 น. - 13:02 น.
Place : -
Korn Live
Date-Time : 15:09 น. - 15:09 น.
Place : -
Miori Live
Date-Time : 16:45 น. - 16:45 น.
Place : iAM48 Official Application
Ratah Live
Date-Time : 15:00 น. - 15:00 น.
Place : -
Jaa Live
Date-Time : 11:19 น. - 11:19 น.
Place : -
View Live
Date-Time : 13:21 น. - 13:21 น.
Place : -
Pim.n Live
Date-Time : 13:00 น. - 13:00 น.
Place : -
Yoghurt Live
Date-Time : 16:30 น. - 16:30 น.
Place : iAM48 Official Application
Ratah Live
Date-Time : 15:30 น. - 15:30 น.
Place : -
Mobile Live
Date-Time : 14:45 น. - 14:45 น.
Place : -
Niky Live
Date-Time : 13:45 น. - 13:45 น.
Place : -
Pakwan Live
Date-Time : 16:53 น. - 16:53 น.
Place : -
Monet Live
Date-Time : 13:30 น. - 13:30 น.
Place : iAM48 Official Application
Ratah Live
Date-Time : 15:57 น. - 15:57 น.
Place : -
Jaa Live
Date-Time : 15:00 น. - 15:00 น.
Place : -
Piam Live
Date-Time : 13:00 น. - 13:00 น.
Place : -
Mewnich Live
Date-Time : 01:25 น. - 01:25 น.
Place : -
Peak Live
Date-Time : 15:00 น. - 15:00 น.
Place : iAM48 Official Application
Maira Live
Date-Time : 16:15 น. - 16:15 น.
Place : -
Mind Live
Date-Time : 11:30 น. - 11:30 น.
Place : -
Mewnich Live
Date-Time : 08:31 น. - 08:31 น.
Place : -
Cherprang Live
Date-Time : 13:45 น. - 13:45 น.
Place : iAM48 Official Application
Maira Live
Date-Time : 16:28 น. - 16:28 น.
Place : -
Niky Live
Date-Time : 15:40 น. - 15:40 น.
Place : -
Miori Live
Date-Time : 11:20 น. - 11:20 น.
Place : -
View Live
Date-Time : 13:20 น. - 13:20 น.
Place : -
Miori Live
Date-Time : 14:00 น. - 14:00 น.
Place : iAM48 Official Application
Panda Live
Date-Time : 16:00 น. - 16:00 น.
Place : -
Satchan Live
Date-Time : 14:20 น. - 14:20 น.
Place : -
Gygee Live
Date-Time : 13:20 น. - 13:20 น.
Place : -
Fame Live
Date-Time : 15:00 น. - 15:00 น.
Place : -
Grace Live
Date-Time : 07:30 น. - 07:30 น.
Place : iAM48 Official Application
Myyu Live
Date-Time : 16:05 น. - 16:05 น.
Place : -
Pakwan Live
Date-Time : 16:40 น. - 16:40 น.
Place : -
Music Live
Date-Time : 15:31 น. - 15:31 น.
Place : -
Kate Live
Date-Time : 15:05 น. - 15:05 น.
Place : -
Wee Live
Date-Time : 11:30 น. - 11:30 น.
Place : iAM48 Official Application
Myyu Live
Date-Time : 07:15 น. - 07:15 น.
Place : -
Ratah Live
Date-Time : 23:24 น. - 23:24 น.
Place : Live
Niky Live
Date-Time : 10:21 น. - 10:21 น.
Place : -
Khamin Live
Date-Time : 15:40 น. - 15:40 น.
Place : -
Wee Live
Date-Time : 11:33 น. - 11:33 น.
Place : iAM48 Official Application
Gygee Live
Date-Time : 13:00 น. - 13:00 น.
Place : -
Cherprang Live
Date-Time : 16:01 น. - 16:01 น.
Place : -
Mobile Live
Date-Time : 11:15 น. - 11:15 น.
Place : -
Pupe Live
Date-Time : 16:35 น. - 16:35 น.
Place : -
Mobile Live
Date-Time : 13:20 น. - 13:20 น.
Place : iAM48 Official Application
Cherprang Live
Date-Time : 13:00 น. - 13:00 น.
Place : -
Panda Live
Date-Time : 04:50 น. - 04:50 น.
Place : -
Cherprang Live
Date-Time : 12:41 น. - 12:41 น.
Place : -
Namneung Live
Date-Time : 16:36 น. - 16:36 น.
Place : -
Miori Live
Date-Time : 14:35 น. - 14:35 น.
Place : iAM48 Official Application
Kaimook Live
Date-Time : 10:00 น. - 10:00 น.
Place : -
Jib Live
Date-Time : 10:00 น. - 10:00 น.
Place : -
Nine Live
Date-Time : 13:50 น. - 13:50 น.
Place : -
Earth Live
Date-Time : 16:00 น. - 16:00 น.
Place : iAM48 Official Application
Cherprang Live
Date-Time : 13:54 น. - 13:54 น.
Place : -
Mewnich Live
Date-Time : 14:45 น. - 14:45 น.
Place : -
Minmin Live
Date-Time : 13:49 น. - 13:49 น.
Place : -
Mind Live
Date-Time : 08:00 น. - 08:00 น.
Place : -
Namneung Live
Date-Time : 13:36 น. - 13:36 น.
Place : iAM48 Official Application
EVENT : AKB48 Group Asia Festival 2019 in Bangkok
Date-Time : 10:00 น. - 22:00 น.
Place : IMPACT Arena
Mewnich Live
Date-Time : 14:45 น. - 14:45 น.
Place : -
Miori Live
Date-Time : 15:15 น. - 15:15 น.
Place : -
Pancake Live
Date-Time : 09:00 น. - 09:00 น.
Place : -
Hoop Live
Date-Time : 13:45 น. - 13:45 น.
Place : iAM48 Official Application
Kheng Live
Date-Time : 01:26 น. - 01:26 น.
Place : -
Phukkhom Live
Date-Time : 16:20 น. - 16:20 น.
Place : -
Mind Live
Date-Time : 10:30 น. - 10:30 น.
Place : -
Ratah Live
Date-Time : 14:00 น. - 14:00 น.
Place : iAM48 Official Application
Stang Live
Date-Time : 08:30 น. - 08:30 น.
Place : -
Panda Live
Date-Time : 16:36 น. - 16:36 น.
Place : -
Jaokhem Live
Date-Time : 14:00 น. - 14:00 น.
Place : -
Ratah Live
Date-Time : 14:02 น. - 14:02 น.
Place : iAM48 Official Application
New Live
Date-Time : 13:00 น. - 13:00 น.
Place : -
Phukkhom Live
Date-Time : 08:55 น. - 08:55 น.
Place : -
Fame Live
Date-Time : 13:00 น. - 13:00 น.
Place : -
Yoghurt Live
Date-Time : 16:23 น. - 16:23 น.
Place : iAM48 Official Application
Jane Live
Date-Time : 14:46 น. - 14:46 น.
Place : -
Wee Live
Date-Time : 13:30 น. - 13:30 น.
Place : -
Jaa Live
Date-Time : 14:20 น. - 14:20 น.
Place : -
Cherprang Live
Date-Time : 03:47 น. - 03:47 น.
Place : iAM48 Official Application
View Live
Date-Time : 13:30 น. - 13:30 น.
Place : -
Cherprang Live
Date-Time : 12:34 น. - 12:34 น.
Place : -
Noey Live
Date-Time : 14:14 น. - 14:14 น.
Place : -
Cherprang Live
Date-Time : 06:14 น. - 06:14 น.
Place : iAM48 Official Application
Pupe Live
Date-Time : 08:38 น. - 08:38 น.
Place : -
Minmin Live
Date-Time : 16:39 น. - 16:39 น.
Place : -
Pim Live
Date-Time : 11:30 น. - 11:30 น.
Place : -
New Live
Date-Time : 14:27 น. - 14:27 น.
Place : -
Pim Live
Date-Time : 12:00 น. - 12:00 น.
Place : iAM48 Official Application
Oom Live
Date-Time : 09:17 น. - 09:17 น.
Place : -
BNK48 Trainee Stage「PARTY ga Hajimaru yo 」
Date-Time : 19:00 น. - 21:00 น.
Place : THE MALL
Pancake Live
Date-Time : 13:52 น. - 13:52 น.
Place : -
Jane Live
Date-Time : 14:31 น. - 14:31 น.
Place : -
Tarwaan Live
Date-Time : 13:30 น. - 13:30 น.
Place : iAM48 Official Application
Peak Live
Date-Time : 14:35 น. - 14:35 น.
Place : -
Mind Live
Date-Time : 15:00 น. - 15:00 น.
Place : -
Kate Live
Date-Time : 12:23 น. - 12:23 น.
Place : iAM48 Official Application
Kate Live
Date-Time : 14:41 น. - 14:41 น.
Place : -
Jaokhem Live
Date-Time : 14:32 น. - 14:32 น.
Place : -
Wee Live
Date-Time : 16:23 น. - 16:23 น.
Place : -
Jane Live
Date-Time : 12:53 น. - 12:53 น.
Place : iAM48 Official Application
Natherine Live
Date-Time : 15:30 น. - 15:30 น.
Place : -
Pampam Live
Date-Time : 13:30 น. - 13:30 น.
Place : -
Pun Live
Date-Time : 16:32 น. - 16:32 น.
Place : -
Jennis Live
Date-Time : 13:18 น. - 13:18 น.
Place : iAM48 Official Application
Maira Live
Date-Time : 16:00 น. - 16:00 น.
Place : -
Wee Live
Date-Time : 14:10 น. - 14:10 น.
Place : -
Namsai Live
Date-Time : 13:36 น. - 13:36 น.
Place : iAM48 Official Application
View Live
Date-Time : 10:30 น. - 10:30 น.
Place : -
Khamin Live
Date-Time : 09:26 น. - 09:26 น.
Place : -
Hoop Live
Date-Time : 12:00 น. - 12:00 น.
Place : -
Stang Live
Date-Time : 14:45 น. - 14:45 น.
Place : iAM48 Official Application
Nine Live
Date-Time : 12:19 น. - 12:19 น.
Place : -
Miori Live
Date-Time : 09:30 น. - 09:30 น.
Place : -
Monet Live
Date-Time : 12:40 น. - 12:40 น.
Place : -
Eve Live
Date-Time : 04:00 น. - 04:00 น.
Place : iAM48 Official Application
Deenee Live
Date-Time : 14:22 น. - 14:22 น.
Place : -
Fifa Live
Date-Time : 04:50 น. - 04:50 น.
Place : -
Grace Live
Date-Time : 12:19 น. - 12:19 น.
Place : -
Yayee Live
Date-Time : 06:00 น. - 06:00 น.
Place : iAM48 Official Application
BNK48 Trainee「PARTY ga Hajimaru yo」
Date-Time : 19:00 น. - 21:00 น.
Place : THE MALL
ร่วมงานเปิดตัวสโมสร BEC Tero
Date-Time : 15:00 น. - 16:30 น.
Place : Siam Paragon
Mean Live
Date-Time : 15:10 น. - 15:10 น.
Place : -
Noey Live
Date-Time : 15:06 น. - 15:06 น.
Place : iAM48 Official Application
Kaew Live
Date-Time : 15:12 น. - 15:12 น.
Place : -
Popper Live
Date-Time : 14:00 น. - 14:00 น.
Place : -
BNK48 Trainee Stage「Ganbare! Kenkyuusei」
Date-Time : 19:00 น. - 21:00 น.
Place : THE MALL (2022) 200 seats
BNK48 Team BⅢ「PARTY ga Hajimaru yo」
Date-Time : 13:00 น. - 15:00 น.
Place : THE MALL
Yoghurt Live
Date-Time : 13:04 น. - 13:04 น.
Place : -
BNK48 Team NV 1st Stage「Theater no Megami 」New’s birthday stage
Date-Time : 13:00 น. - 15:00 น.
Place : THE MALL (2022) 200 seats
BNK48 Team BⅢ「PARTY ga Hajimaru yo」
Date-Time : 17:00 น. - 19:00 น.
Place : THE MALL
Pupe Live
Date-Time : 16:43 น. - 16:43 น.
Place : -
Fame Live
Date-Time : 09:30 น. - 09:30 น.
Place : -
BNK48 Team NV 1st Stage「Theater no Megami 」Pupe’s birthday stage
Date-Time : 17:00 น. - 19:00 น.
Place : THE MALL (2022) 200 seats
Panda Live
Date-Time : 16:00 น. - 16:00 น.
Place : -
Fond Live
Date-Time : 05:44 น. - 05:44 น.
Place : -
Earn Live
Date-Time : 11:18 น. - 11:18 น.
Place : -
BNK48 Team NV 1st Stage「Theater no Megami 」
Date-Time : 13:00 น. - 15:00 น.
Place : THE MALL (2022) 200 seats
Namneung Live
Date-Time : 16:18 น. - 16:18 น.
Place : -
Kaimook Live
Date-Time : 07:03 น. - 07:03 น.
Place : -
Mewnich Live
Date-Time : 04:09 น. - 04:09 น.
Place : -
BNK48 Team NV 1st Stage「Theater no Megami 」Jaa’s birthday stage
Date-Time : 17:00 น. - 19:00 น.
Place : THE MALL (2022) 200 seats
Namneung Live
Date-Time : 16:24 น. - 16:24 น.
Place : -
Ratah Live
Date-Time : 07:21 น. - 07:21 น.
Place : -
Pancake Live
Date-Time : 05:45 น. - 05:45 น.
Place : -
Popper Live
Date-Time : 13:00 น. - 13:00 น.
Place : iAM48 Official Application
Jennis Live
Date-Time : 07:34 น. - 07:34 น.
Place : -
Ratah Live
Date-Time : 07:24 น. - 07:24 น.
Place : -
Peak Live
Date-Time : 08:25 น. - 08:25 น.
Place : -
Myyu Live
Date-Time : 07:20 น. - 07:20 น.
Place : iAM48 Official Application
Jane Live
Date-Time : 15:30 น. - 15:30 น.
Place : -
Ratah Live
Date-Time : 07:27 น. - 07:27 น.
Place : -
Pancake Live
Date-Time : 08:29 น. - 08:29 น.
Place : -
Satchan Live
Date-Time : 09:50 น. - 09:50 น.
Place : iAM48 Official Application
Kaimook Live
Date-Time : 14:00 น. - 14:00 น.
Place : -
Fifa Live
Date-Time : 08:20 น. - 08:20 น.
Place : -
Kaofrang Live
Date-Time : 14:30 น. - 14:30 น.
Place : -
Miori Live
Date-Time : 13:33 น. - 13:33 น.
Place : iAM48 Official Application
Aom Live
Date-Time : 15:15 น. - 15:15 น.
Place : -
Fifa Live
Date-Time : 08:25 น. - 08:25 น.
Place : -
Fame Live
Date-Time : 05:30 น. - 05:30 น.
Place : -
Music Live
Date-Time : 04:42 น. - 04:42 น.
Place : iAM48 Official Application
Wee Live
Date-Time : 16:20 น. - 16:20 น.
Place : -
Fond Live
Date-Time : 08:54 น. - 08:54 น.
Place : -
Earth Live
Date-Time : 13:00 น. - 13:00 น.
Place : -
Phukkhom Live
Date-Time : 12:05 น. - 12:05 น.
Place : iAM48 Official Application
Satchan Live
Date-Time : 05:00 น. - 05:00 น.
Place : -
Noey Live
Date-Time : 10:26 น. - 10:26 น.
Place : -
Jaokhem Live
Date-Time : 14:00 น. - 14:00 น.
Place : -
Kaimook Live
Date-Time : 13:05 น. - 13:05 น.
Place : iAM48 Official Application
Cake Live
Date-Time : 15:30 น. - 15:30 น.
Place : -
Noey Live
Date-Time : 10:29 น. - 10:29 น.
Place : -
Panda Live
Date-Time : 13:53 น. - 13:53 น.
Place : -
Orn Live
Date-Time : 13:23 น. - 13:23 น.
Place : iAM48 Official Application
Pakwan Live
Date-Time : 16:26 น. - 16:26 น.
Place : -
Noey Live
Date-Time : 10:58 น. - 10:58 น.
Place : -
Monet Live
Date-Time : 12:00 น. - 12:00 น.
Place : -
New Live
Date-Time : 14:02 น. - 14:02 น.
Place : iAM48 Official Application
Ratah Live
Date-Time : 17:08 น. - 17:08 น.
Place : -
Pupe Live
Date-Time : 06:16 น. - 06:16 น.
Place : -
Korn Live
Date-Time : 14:11 น. - 14:11 น.
Place : -
Khamin Live
Date-Time : 13:00 น. - 13:00 น.
Place : iAM48 Official Application
Khamin Live
Date-Time : 10:00 น. - 10:00 น.
Place : -
June Live
Date-Time : 08:05 น. - 08:05 น.
Place : -
Pancake Live
Date-Time : 13:00 น. - 13:00 น.
Place : -
Kaew Live
Date-Time : 15:22 น. - 15:22 น.
Place : iAM48 Official Application
Pun Live
Date-Time : 10:03 น. - 10:03 น.
Place : -
June Live
Date-Time : 08:27 น. - 08:27 น.
Place : -
Ratah Live
Date-Time : 15:30 น. - 15:30 น.
Place : -
Miori Live
Date-Time : 15:30 น. - 15:30 น.
Place : iAM48 Official Application
Noey Live
Date-Time : 10:25 น. - 10:25 น.
Place : -
Khamin Live
Date-Time : 08:35 น. - 08:35 น.
Place : -
Eve Live
Date-Time : 13:22 น. - 13:22 น.
Place : -
Pupe Live
Date-Time : 16:07 น. - 16:07 น.
Place : iAM48 Official Application
June Live
Date-Time : 08:44 น. - 08:44 น.
Place : -
Mean Live
Date-Time : 11:00 น. - 11:00 น.
Place : -
Minmin Live
Date-Time : 16:14 น. - 16:14 น.
Place : iAM48 Official Application
Oom Live
Date-Time : 11:03 น. - 11:03 น.
Place : -
Paeyah Live
Date-Time : 14:00 น. - 14:00 น.
Place : -
Cherprang Live
Date-Time : 04:35 น. - 04:35 น.
Place : iAM48 Official Application
Kate Live
Date-Time : 14:11 น. - 14:11 น.
Place : -
Orn Live
Date-Time : 15:30 น. - 15:30 น.
Place : -
Korn Live
Date-Time : 09:31 น. - 09:31 น.
Place : iAM48 Official Application
Pakwan Live
Date-Time : 16:23 น. - 16:23 น.
Place : -
Yayee Live
Date-Time : 12:00 น. - 12:00 น.
Place : -
Earth Live
Date-Time : 14:00 น. - 14:00 น.
Place : iAM48 Official Application
Namsai Live
Date-Time : 13:00 น. - 13:00 น.
Place : -
Namsai Live
Date-Time : 15:47 น. - 15:47 น.
Place : -
Pun Live
Date-Time : 12:15 น. - 12:15 น.
Place : iAM48 Official Application
Maira Live
Date-Time : 16:05 น. - 16:05 น.
Place : -
Bamboo Live
Date-Time : 15:30 น. - 15:30 น.
Place : -
Tarwaan Live
Date-Time : 13:30 น. - 13:30 น.
Place : -
Hoop Live
Date-Time : 13:00 น. - 13:00 น.
Place : iAM48 Official Application
Pupe Live
Date-Time : 14:48 น. - 14:48 น.
Place : -
Ratah Live
Date-Time : 16:13 น. - 16:13 น.
Place : -
Faii Live
Date-Time : 10:41 น. - 10:41 น.
Place : -
Stang Live
Date-Time : 13:00 น. - 13:00 น.
Place : iAM48 Official Application
Minmin Live
Date-Time : 17:26 น. - 17:26 น.
Place : -
Ratah Live
Date-Time : 16:16 น. - 16:16 น.
Place : -
Hoop Live
Date-Time : 14:00 น. - 14:00 น.
Place : -
Ratah Live
Date-Time : 14:30 น. - 14:30 น.
Place : iAM48 Official Application
Mobile Live
Date-Time : 08:01 น. - 08:01 น.
Place : -
Phukkhom Live
Date-Time : 16:20 น. - 16:20 น.
Place : -
Earn Live
Date-Time : 11:18 น. - 11:18 น.
Place : -
Miori Live
Date-Time : 14:05 น. - 14:05 น.
Place : iAM48 Official Application
Namsai Live
Date-Time : 13:18 น. - 13:18 น.
Place : -
Namsai Live
Date-Time : 13:20 น. - 13:20 น.
Place : -
Earn Live
Date-Time : 11:18 น. - 11:18 น.
Place : -
Grace Live
Date-Time : 14:56 น. - 14:56 น.
Place : iAM48 Official Application
Namsai Live
Date-Time : 13:39 น. - 13:39 น.
Place : -
Kheng Live
Date-Time : 08:35 น. - 08:35 น.
Place : -
Bamboo Live
Date-Time : 11:29 น. - 11:29 น.
Place : -
Panda Live
Date-Time : 15:17 น. - 15:17 น.
Place : iAM48 Official Application
Niky Live
Date-Time : 08:57 น. - 08:57 น.
Place : -
Jane Live
Date-Time : 11:29 น. - 11:29 น.
Place : -
Cherprang Live
Date-Time : 07:38 น. - 07:38 น.
Place : iAM48 Official Application
Pakwan Live
Date-Time : 15:10 น. - 15:10 น.
Place : -
Korn Live
Date-Time : 09:02 น. - 09:02 น.
Place : -
Bamboo Live
Date-Time : 11:30 น. - 11:30 น.
Place : -
Fond Live
Date-Time : 08:02 น. - 08:02 น.
Place : iAM48 Official Application
Kaew Live
Date-Time : 10:07 น. - 10:07 น.
Place : -
Pim Live
Date-Time : 12:00 น. - 12:00 น.
Place : -
Gygee Live
Date-Time : 08:23 น. - 08:23 น.
Place : iAM48 Official Application
Maira Live
Date-Time : 16:25 น. - 16:25 น.
Place : -
Kaimook Live
Date-Time : 12:07 น. - 12:07 น.
Place : -
Hoop Live
Date-Time : 06:30 น. - 06:30 น.
Place : -
Bamboo Live
Date-Time : 08:25 น. - 08:25 น.
Place : iAM48 Official Application
Wee Live
Date-Time : 16:28 น. - 16:28 น.
Place : -
Kaimook Live
Date-Time : 12:14 น. - 12:14 น.
Place : -
Kaofrang Live
Date-Time : 14:20 น. - 14:20 น.
Place : -
Nine Live
Date-Time : 08:30 น. - 08:30 น.
Place : iAM48 Official Application
Wee Live
Date-Time : 17:18 น. - 17:18 น.
Place : -
Namneung Live
Date-Time : 15:03 น. - 15:03 น.
Place : -
Pancake Live
Date-Time : 10:22 น. - 10:22 น.
Place : iAM48 Official Application
Wee Live
Date-Time : 17:26 น. - 17:26 น.
Place : -
Grace Live
Date-Time : 15:00 น. - 15:00 น.
Place : -
Hoop Live
Date-Time : 13:00 น. - 13:00 น.
Place : iAM48 Official Application
Mobile Live
Date-Time : 15:01 น. - 15:01 น.
Place : -
Nink Live
Date-Time : 12:27 น. - 12:27 น.
Place : -
Peak Live
Date-Time : 15:00 น. - 15:00 น.
Place : -
Pakwan Live
Date-Time : 15:22 น. - 15:22 น.
Place : iAM48 Official Application
Oom Live
Date-Time : 15:30 น. - 15:30 น.
Place : -
Pun Live
Date-Time : 13:00 น. - 13:00 น.
Place : -
Jib Live
Date-Time : 09:30 น. - 09:30 น.
Place : -
Earn Live
Date-Time : 11:37 น. - 11:37 น.
Place : iAM48 Official Application
Ratah Live
Date-Time : 16:18 น. - 16:18 น.
Place : -
Miori Live
Date-Time : 13:00 น. - 13:00 น.
Place : -
Satchan Live
Date-Time : 14:20 น. - 14:20 น.
Place : -
Panda Live
Date-Time : 12:19 น. - 12:19 น.
Place : iAM48 Official Application
Gygee Live
Date-Time : 16:00 น. - 16:00 น.
Place : -
Monet Live
Date-Time : 12:00 น. - 12:00 น.
Place : -
Panda Live
Date-Time : 12:25 น. - 12:25 น.
Place : iAM48 Official Application
Orn Live
Date-Time : 16:29 น. - 16:29 น.
Place : -
Namsai Live
Date-Time : 13:00 น. - 13:00 น.
Place : -
Mean Live
Date-Time : 05:00 น. - 05:00 น.
Place : -
Mean Live
Date-Time : 14:00 น. - 14:00 น.
Place : iAM48 Official Application
Faii Live
Date-Time : 11:30 น. - 11:30 น.
Place : -
Pun Live
Date-Time : 13:08 น. - 13:08 น.
Place : -
Mean Live
Date-Time : 10:00 น. - 10:00 น.
Place : -
Miori Live
Date-Time : 14:15 น. - 14:15 น.
Place : iAM48 Official Application
Kheng Live
Date-Time : 15:00 น. - 15:00 น.
Place : -
Namsai Live
Date-Time : 13:20 น. - 13:20 น.
Place : -
Faii Live
Date-Time : 13:52 น. - 13:52 น.
Place : -
Monet Live
Date-Time : 14:10 น. - 14:10 น.
Place : iAM48 Official Application
New Live
Date-Time : 13:20 น. - 13:20 น.
Place : -
Namsai Live
Date-Time : 13:52 น. - 13:52 น.
Place : -
Earth Live
Date-Time : 15:00 น. - 15:00 น.
Place : -
Mind Live
Date-Time : 14:38 น. - 14:38 น.
Place : iAM48 Official Application
Namsai Live
Date-Time : 14:00 น. - 14:00 น.
Place : -
Wee Live
Date-Time : 15:10 น. - 15:10 น.
Place : -
Myyu Live
Date-Time : 15:20 น. - 15:20 น.
Place : -
View Live
Date-Time : 14:44 น. - 14:44 น.
Place : iAM48 Official Application
Maira Live
Date-Time : 14:30 น. - 14:30 น.
Place : -
Kate Live
Date-Time : 14:32 น. - 14:32 น.
Place : -
Myyu Live
Date-Time : 15:32 น. - 15:32 น.
Place : -
Jaa Live
Date-Time : 16:00 น. - 16:00 น.
Place : iAM48 Official Application
Fond Live
Date-Time : 14:57 น. - 14:57 น.
Place : -
Namneung Live
Date-Time : 14:44 น. - 14:44 น.
Place : -
Faii Live
Date-Time : 16:00 น. - 16:00 น.
Place : -
Pampam Live
Date-Time : 14:00 น. - 14:00 น.
Place : iAM48 Official Application
Fond Live
Date-Time : 16:00 น. - 16:00 น.
Place : -
Wee Live
Date-Time : 15:12 น. - 15:12 น.
Place : -
Pampam Live
Date-Time : 14:00 น. - 14:00 น.
Place : -
Peak Live
Date-Time : 15:30 น. - 15:30 น.
Place : iAM48 Official Application
Bamboo Live
Date-Time : 15:00 น. - 15:00 น.
Place : -
Wee Live
Date-Time : 15:16 น. - 15:16 น.
Place : -
Ratah Live
Date-Time : 08:15 น. - 08:15 น.
Place : -
Grace Live
Date-Time : 07:02 น. - 07:02 น.
Place : iAM48 Official Application
Wee Live
Date-Time : 16:00 น. - 16:00 น.
Place : -
June Live
Date-Time : 15:16 น. - 15:16 น.
Place : -
Khamin Live
Date-Time : 15:30 น. - 15:30 น.
Place : -
Cherprang Live
Date-Time : 10:33 น. - 10:33 น.
Place : iAM48 Official Application
Nink Live
Date-Time : 15:00 น. - 15:00 น.
Place : -
Kheng Live
Date-Time : 15:26 น. - 15:26 น.
Place : -
New Live
Date-Time : 11:25 น. - 11:25 น.
Place : -
Niky Live
Date-Time : 12:05 น. - 12:05 น.
Place : iAM48 Official Application
Ratah Live
Date-Time : 15:30 น. - 15:30 น.
Place : -
Mind Live
Date-Time : 15:43 น. - 15:43 น.
Place : -
Yayee Live
Date-Time : 12:07 น. - 12:07 น.
Place : -
Stang Live
Date-Time : 12:13 น. - 12:13 น.
Place : iAM48 Official Application
Maira Live
Date-Time : 13:30 น. - 13:30 น.
Place : -
Kate Live
Date-Time : 15:58 น. - 15:58 น.
Place : -
Kaimook Live
Date-Time : 12:56 น. - 12:56 น.
Place : -
Grace Live
Date-Time : 16:03 น. - 16:03 น.
Place : iAM48 Official Application
Jaa Live
Date-Time : 13:00 น. - 13:00 น.
Place : -
Kaimook Live
Date-Time : 12:58 น. - 12:58 น.
Place : -
Monet Live
Date-Time : 14:50 น. - 14:50 น.
Place : iAM48 Official Application
Korn Live
Date-Time : 15:19 น. - 15:19 น.
Place : -
Pancake Live
Date-Time : 13:03 น. - 13:03 น.
Place : -
Monet Live
Date-Time : 14:51 น. - 14:51 น.
Place : iAM48 Official Application
Bamboo Live
Date-Time : 16:12 น. - 16:12 น.
Place : -
Myyu Live
Date-Time : 13:18 น. - 13:18 น.
Place : -
Kaofrang Live
Date-Time : 13:33 น. - 13:33 น.
Place : iAM48 Official Application
Korn Live
Date-Time : 16:16 น. - 16:16 น.
Place : -
Jaokhem Live
Date-Time : 14:03 น. - 14:03 น.
Place : -
Pim Live
Date-Time : 12:00 น. - 12:00 น.
Place : iAM48 Official Application
Deenee Live
Date-Time : 16:25 น. - 16:25 น.
Place : -
Jaokhem Live
Date-Time : 14:11 น. - 14:11 น.
Place : -
Cherprang Live
Date-Time : 05:21 น. - 05:21 น.
Place : iAM48 Official Application
Mobile Live
Date-Time : 16:35 น. - 16:35 น.
Place : -
Stang Live
Date-Time : 13:00 น. - 13:00 น.
Place : -
Bamboo Live
Date-Time : 16:00 น. - 16:00 น.
Place : -
Jaokhem Live
Date-Time : 14:19 น. - 14:19 น.
Place : -
Hoop Live
Date-Time : 10:29 น. - 10:29 น.
Place : iAM48 Official Application
Natherine Live
Date-Time : 08:00 น. - 08:00 น.
Place : -
New Live
Date-Time : 14:00 น. - 14:00 น.
Place : -
Peak Live
Date-Time : 15:00 น. - 15:00 น.
Place : -
Stang Live
Date-Time : 14:15 น. - 14:15 น.
Place : iAM48 Official Application
Pakwan Live
Date-Time : 16:00 น. - 16:00 น.
Place : -
Gygee Live
Date-Time : 04:20 น. - 04:20 น.
Place : -
Piam Live
Date-Time : 13:00 น. - 13:00 น.
Place : -
Earth Live
Date-Time : 16:00 น. - 16:00 น.
Place : iAM48 Official Application
Trang music festival
Date-Time : 18:00 น. - 21:00 น.
Place : จังหวัดตรัง
Maira Live
Date-Time : 16:30 น. - 16:30 น.
Place : -
Kaew Live
Date-Time : 04:35 น. - 04:35 น.
Place : -
Miori Live
Date-Time : 15:15 น. - 15:15 น.
Place : -
Piam Live
Date-Time : 01:15 น. - 01:15 น.
Place : iAM48 Official Application
Mobile Live
Date-Time : 16:30 น. - 16:30 น.
Place : -
Nine Live
Date-Time : 06:40 น. - 06:40 น.
Place : -
Fame Live
Date-Time : 14:00 น. - 14:00 น.
Place : -
Noey Live
Date-Time : 10:19 น. - 10:19 น.
Place : iAM48 Official Application
Pakwan Live
Date-Time : 17:01 น. - 17:01 น.
Place : -
Nine Live
Date-Time : 06:50 น. - 06:50 น.
Place : -
Pupe Live
Date-Time : 15:41 น. - 15:41 น.
Place : -
Niky Live
Date-Time : 12:30 น. - 12:30 น.
Place : iAM48 Official Application
Jaa Live
Date-Time : 07:45 น. - 07:45 น.
Place : -
Kaew Live
Date-Time : 15:57 น. - 15:57 น.
Place : -
Myyu Live
Date-Time : 13:50 น. - 13:50 น.
Place : iAM48 Official Application
Panda Live
Date-Time : 16:52 น. - 16:52 น.
Place : -
Nine Live
Date-Time : 08:00 น. - 08:00 น.
Place : -
Monet Live
Date-Time : 15:00 น. - 15:00 น.
Place : -
BNK48 Trainee Stage「Ganbare! Kenkyuusei 」Eve’s birthday stage
Date-Time : 19:00 น. - 21:00 น.
Place : THE MALL (2022) 200 seats
เทศกาลเที่ยวเมืองไทย 2562 ครั้งที่ 39
Date-Time : 17:00 น. - 20:00 น.
Place : สวนลุมพินี
Tarwaan Live
Date-Time : 14:00 น. - 14:00 น.
Place : -
Piam Live
Date-Time : 13:00 น. - 13:00 น.
Place : -
BNK48 Team BⅢ 2nd Stage「Saishuu Bell ga Naru」
Date-Time : 13:00 น. - 15:00 น.
Place : THE MALL (2022) 200 seats
View Live
Date-Time : 11:00 น. - 11:00 น.
Place : -
Ratah Live
Date-Time : 10:36 น. - 10:36 น.
Place : -
Jaokhem Live
Date-Time : 11:00 น. - 11:00 น.
Place : -
BNK48 Team BⅢ 2nd Stage「Saishuu Bell ga Naru」
Date-Time : 17:00 น. - 19:00 น.
Place : THE MALL (2022) 200 seats
Wee Live
Date-Time : 16:05 น. - 16:05 น.
Place : -
Wee Live
Date-Time : 11:29 น. - 11:29 น.
Place : -
Eve Live
Date-Time : 13:21 น. - 13:21 น.
Place : -
BNK48 Team BⅢ 2nd Stage「Saishuu Bell ga Naru」Korn’s birthday stage
Date-Time : 13:00 น. - 15:00 น.
Place : THE MALL (2022) 200 seats
Gygee Live
Date-Time : 16:00 น. - 16:00 น.
Place : -
Cherprang Live
Date-Time : 11:55 น. - 11:55 น.
Place : -
Eve Live
Date-Time : 13:23 น. - 13:23 น.
Place : -
BNK48 Team BⅢ 2nd Stage「Saishuu Bell ga Naru」Niky’s birthday stage
Date-Time : 17:00 น. - 19:00 น.
Place : THE MALL (2022) 200 seats
Kate Live
Date-Time : 16:22 น. - 16:22 น.
Place : -
Jennis Live
Date-Time : 11:59 น. - 11:59 น.
Place : -
Popper Live
Date-Time : 15:00 น. - 15:00 น.
Place : -
New Live
Date-Time : 14:00 น. - 14:00 น.
Place : -
Jennis Live
Date-Time : 14:06 น. - 14:06 น.
Place : -
Miori Live
Date-Time : 14:40 น. - 14:40 น.
Place : -
Bamboo Live
Date-Time : 15:00 น. - 15:00 น.
Place : -
Panda Live
Date-Time : 15:10 น. - 15:10 น.
Place : -
Mewnich Live
Date-Time : 14:39 น. - 14:39 น.
Place : -
Ratah Live
Date-Time : 15:25 น. - 15:25 น.
Place : -
Panda Live
Date-Time : 15:29 น. - 15:29 น.
Place : -
Cherprang Live
Date-Time : 15:05 น. - 15:05 น.
Place : -
Khamin Live
Date-Time : 12:30 น. - 12:30 น.
Place : -
Panda Live
Date-Time : 16:20 น. - 16:20 น.
Place : -
Cherprang Live
Date-Time : 15:06 น. - 15:06 น.
Place : -
Pupe Live
Date-Time : 16:33 น. - 16:33 น.
Place : -
Cherprang Live
Date-Time : 15:08 น. - 15:08 น.
Place : -
Maira Live
Date-Time : 08:00 น. - 08:00 น.
Place : -
Khamin Live
Date-Time : 16:00 น. - 16:00 น.
Place : -
Panda Live
Date-Time : 10:16 น. - 10:16 น.
Place : -
Natherine Live
Date-Time : 09:30 น. - 09:30 น.
Place : -
Mobile Live
Date-Time : 07:15 น. - 07:15 น.
Place : -
Pampam Live
Date-Time : 13:00 น. - 13:00 น.
Place : -
Stang Live
Date-Time : 14:30 น. - 14:30 น.
Place : -
Niky Live
Date-Time : 11:47 น. - 11:47 น.
Place : -
Pancake Live
Date-Time : 08:00 น. - 08:00 น.
Place : -
Ratah Live
Date-Time : 16:30 น. - 16:30 น.
Place : -
Pun Live
Date-Time : 12:50 น. - 12:50 น.
Place : -
Khamin Live
Date-Time : 14:15 น. - 14:15 น.
Place : -
Nink Live
Date-Time : 15:41 น. - 15:41 น.
Place : -
Cherprang Live
Date-Time : 12:59 น. - 12:59 น.
Place : -
Kaofrang Live
Date-Time : 14:22 น. - 14:22 น.
Place : -
Kaew Live
Date-Time : 15:46 น. - 15:46 น.
Place : -
Pun Live
Date-Time : 13:28 น. - 13:28 น.
Place : -
Kaofrang Live
Date-Time : 14:24 น. - 14:24 น.
Place : -
Cherprang Live
Date-Time : 13:33 น. - 13:33 น.
Place : -
Kaofrang Live
Date-Time : 14:25 น. - 14:25 น.
Place : -
Pun Live
Date-Time : 13:56 น. - 13:56 น.
Place : -
Kaew Live
Date-Time : 14:32 น. - 14:32 น.
Place : -
New Live
Date-Time : 14:20 น. - 14:20 น.
Place : -
Eve Live
Date-Time : 12:30 น. - 12:30 น.
Place : -
Pakwan Live
Date-Time : 14:44 น. - 14:44 น.
Place : -
Kaew Live
Date-Time : 16:20 น. - 16:20 น.
Place : -
Minmin Live
Date-Time : 14:59 น. - 14:59 น.
Place : -
Yayee Live
Date-Time : 10:00 น. - 10:00 น.
Place : -
Pupe Live
Date-Time : 16:43 น. - 16:43 น.
Place : -
Minmin Live
Date-Time : 16:31 น. - 16:31 น.
Place : -
Cherprang Live
Date-Time : 01:59 น. - 01:59 น.
Place : -
Oom Live
Date-Time : 15:30 น. - 15:30 น.
Place : -
Nine Live
Date-Time : 06:13 น. - 06:13 น.
Place : -
Cherprang Live
Date-Time : 02:17 น. - 02:17 น.
Place : -
Stang Live
Date-Time : 11:30 น. - 11:30 น.
Place : -
Pim Live
Date-Time : 14:00 น. - 14:00 น.
Place : -
Maira Live
Date-Time : 11:33 น. - 11:33 น.
Place : -
Nink Live
Date-Time : 12:06 น. - 12:06 น.
Place : -
Jib Live
Date-Time : 07:54 น. - 07:54 น.
Place : -
Panda Live
Date-Time : 13:30 น. - 13:30 น.
Place : -
Nink Live
Date-Time : 12:10 น. - 12:10 น.
Place : -
Jennis Live
Date-Time : 11:47 น. - 11:47 น.
Place : -
Nink Live
Date-Time : 12:17 น. - 12:17 น.
Place : -
Yoghurt Live
Date-Time : 13:04 น. - 13:04 น.
Place : -
Nink Live
Date-Time : 12:26 น. - 12:26 น.
Place : -
Myyu Live
Date-Time : 13:45 น. - 13:45 น.
Place : -
Orn Live
Date-Time : 16:35 น. - 16:35 น.
Place : -
Stang Live
Date-Time : 12:30 น. - 12:30 น.
Place : -
Miori Live
Date-Time : 14:15 น. - 14:15 น.
Place : -
Ratah Live
Date-Time : 08:53 น. - 08:53 น.
Place : -
Noey Live
Date-Time : 13:37 น. - 13:37 น.
Place : -
Fame Live
Date-Time : 14:00 น. - 14:00 น.
Place : -
Maira Live
Date-Time : 09:15 น. - 09:15 น.
Place : -
Noey Live
Date-Time : 13:43 น. - 13:43 น.
Place : -
Ratah Live
Date-Time : 16:05 น. - 16:05 น.
Place : -
Cherprang Live
Date-Time : 13:47 น. - 13:47 น.
Place : -
Noey Live
Date-Time : 11:57 น. - 11:57 น.
Place : -
Phukkhom Live
Date-Time : 08:00 น. - 08:00 น.
Place : -
Fond Live
Date-Time : 14:07 น. - 14:07 น.
Place : -
Noey Live
Date-Time : 12:45 น. - 12:45 น.
Place : -
Mewnich Live
Date-Time : 15:30 น. - 15:30 น.
Place : -
Bamboo Live
Date-Time : 14:46 น. - 14:46 น.
Place : -
Minmin Live
Date-Time : 14:08 น. - 14:08 น.
Place : -
Satchan Live
Date-Time : 14:20 น. - 14:20 น.
Place : -
Miori Live
Date-Time : 14:45 น. - 14:45 น.
Place : -
Piam Live
Date-Time : 12:00 น. - 12:00 น.
Place : -
Popper Live
Date-Time : 15:05 น. - 15:05 น.
Place : -
Maira Live
Date-Time : 10:45 น. - 10:45 น.
Place : -
Cherprang Live
Date-Time : 12:55 น. - 12:55 น.
Place : -
Orn Live
Date-Time : 12:00 น. - 12:00 น.
Place : -
Stang Live
Date-Time : 14:45 น. - 14:45 น.
Place : -
Orn Live
Date-Time : 15:00 น. - 15:00 น.
Place : -
Myyu Live
Date-Time : 15:36 น. - 15:36 น.
Place : -
Grace Live
Date-Time : 15:22 น. - 15:22 น.
Place : -
Myyu Live
Date-Time : 15:45 น. - 15:45 น.
Place : -
Hoop Live
Date-Time : 15:00 น. - 15:00 น.
Place : -
Pupe Live
Date-Time : 16:54 น. - 16:54 น.
Place : -
Eve Live
Date-Time : 11:00 น. - 11:00 น.
Place : -
Kaew Live
Date-Time : 08:14 น. - 08:14 น.
Place : -
Kaofrang Live
Date-Time : 10:00 น. - 10:00 น.
Place : -
Mewnich Live
Date-Time : 10:45 น. - 10:45 น.
Place : -
Earn Live
Date-Time : 12:00 น. - 12:00 น.
Place : -
Korn Live
Date-Time : 14:22 น. - 14:22 น.
Place : -
Satchan Live
Date-Time : 15:20 น. - 15:20 น.
Place : -
BNK48 「Waiting Stage」
Date-Time : 13:00 น. - 15:00 น.
Place : THE MALL
Myyu Live
Date-Time : 12:05 น. - 12:05 น.
Place : -
BNK48 「Waiting Stage」Tarwaan's birthday Stage
Date-Time : 17:00 น. - 19:00 น.
Place : THE MALL
Jaa Live
Date-Time : 13:00 น. - 13:00 น.
Place : -
BNK48 「Waiting Stage」
Date-Time : 13:00 น. - 15:00 น.
Place : THE MALL
Paeyah Live
Date-Time : 08:00 น. - 08:00 น.
Place : -
BNK48 「Waiting Stage」
Date-Time : 17:00 น. - 19:00 น.
Place : THE MALL
Jaokhem Live
Date-Time : 13:00 น. - 13:00 น.
Place : -
Myyu Live
Date-Time : 09:30 น. - 09:30 น.
Place : -
Mobile Live
Date-Time : 07:53 น. - 07:53 น.
Place : -
Orn Live
Date-Time : 15:45 น. - 15:45 น.
Place : -
Tarwaan Live
Date-Time : 10:35 น. - 10:35 น.
Place : -
Myyu Live
Date-Time : 09:20 น. - 09:20 น.
Place : -
Eve Live
Date-Time : 11:00 น. - 11:00 น.
Place : -
Namneung Live
Date-Time : 10:40 น. - 10:40 น.
Place : -
Peak Live
Date-Time : 14:00 น. - 14:00 น.
Place : -
Mobile Live
Date-Time : 13:55 น. - 13:55 น.
Place : -
Monet Live
Date-Time : 12:00 น. - 12:00 น.
Place : -
DGA (Digital Government Summit) 
Date-Time : 18:00 น. - 19:00 น.
Place : Central World
Minmin Live
Date-Time : 13:58 น. - 13:58 น.
Place : -
Jane Live
Date-Time : 12:43 น. - 12:43 น.
Place : -
Pun Live
Date-Time : 14:36 น. - 14:36 น.
Place : -
Music Live
Date-Time : 12:46 น. - 12:46 น.
Place : -
Ratah Live
Date-Time : 09:22 น. - 09:22 น.
Place : -
Mobile Live
Date-Time : 12:51 น. - 12:51 น.
Place : -
Piam Live
Date-Time : 05:16 น. - 05:16 น.
Place : -
Mobile Live
Date-Time : 13:00 น. - 13:00 น.
Place : -
Piam Live
Date-Time : 12:50 น. - 12:50 น.
Place : -
Cherprang Live
Date-Time : 13:42 น. - 13:42 น.
Place : -
Bamboo Live
Date-Time : 13:25 น. - 13:25 น.
Place : -
Namneung Live
Date-Time : 14:30 น. - 14:30 น.
Place : -
View Live
Date-Time : 10:42 น. - 10:42 น.
Place : -
Myyu Live
Date-Time : 14:52 น. - 14:52 น.
Place : -
Myyu Live
Date-Time : 13:00 น. - 13:00 น.
Place : -
Mean Live
Date-Time : 09:00 น. - 09:00 น.
Place : -
Jane Live
Date-Time : 15:04 น. - 15:04 น.
Place : -
Earn Live
Date-Time : 13:00 น. - 13:00 น.
Place : -
Jane Live
Date-Time : 15:04 น. - 15:04 น.
Place : -
Grace Live
Date-Time : 14:01 น. - 14:01 น.
Place : -
Myyu Live
Date-Time : 02:00 น. - 02:00 น.
Place : -
Bamboo Live
Date-Time : 05:47 น. - 05:47 น.
Place : -
Myyu Live
Date-Time : 16:15 น. - 16:15 น.
Place : -
Pancake Live
Date-Time : 09:00 น. - 09:00 น.
Place : -
Fame Live
Date-Time : 14:00 น. - 14:00 น.
Place : -
Nink Live
Date-Time : 15:00 น. - 15:00 น.
Place : -
Panda Live
Date-Time : 14:03 น. - 14:03 น.
Place : -
Oom Live
Date-Time : 12:18 น. - 12:18 น.
Place : -
Pupe Live
Date-Time : 16:13 น. - 16:13 น.
Place : -
Jib Live
Date-Time : 12:55 น. - 12:55 น.
Place : -
Pim Live
Date-Time : 13:00 น. - 13:00 น.
Place : -
Mewnich Live
Date-Time : 14:30 น. - 14:30 น.
Place : -
Hoop Live
Date-Time : 15:00 น. - 15:00 น.
Place : -
Ratah Live
Date-Time : 16:07 น. - 16:07 น.
Place : -
Namsai Live
Date-Time : 08:41 น. - 08:41 น.
Place : -
Cherprang Live
Date-Time : 05:10 น. - 05:10 น.
Place : iAM48 Official Application
Pupe Live
Date-Time : 16:17 น. - 16:17 น.
Place : -
Kaimook Live
Date-Time : 13:05 น. - 13:05 น.
Place : -
Popper Live
Date-Time : 13:00 น. - 13:00 น.
Place : iAM48 Official Application
Tarwaan Live
Date-Time : 15:30 น. - 15:30 น.
Place : -
Yoghurt Live
Date-Time : 11:31 น. - 11:31 น.
Place : -
Namsai Live
Date-Time : 13:01 น. - 13:01 น.
Place : iAM48 Official Application
Oom Live
Date-Time : 09:25 น. - 09:25 น.
Place : -
View Live
Date-Time : 14:30 น. - 14:30 น.
Place : -
Jaa Live
Date-Time : 04:30 น. - 04:30 น.
Place : iAM48 Official Application
View Live
Date-Time : 11:18 น. - 11:18 น.
Place : -
Miori Live
Date-Time : 15:00 น. - 15:00 น.
Place : -
Myyu Live
Date-Time : 07:48 น. - 07:48 น.
Place : iAM48 Official Application
Stang Live
Date-Time : 13:15 น. - 13:15 น.
Place : -
Jaa Live
Date-Time : 14:30 น. - 14:30 น.
Place : -
Yayee Live
Date-Time : 11:00 น. - 11:00 น.
Place : iAM48 Official Application
Pampam Live
Date-Time : 14:00 น. - 14:00 น.
Place : -
BNK48 Trainee Stage「Ganbare! Kenkyuusei」
Date-Time : 19:00 น. - 21:00 น.
Place : THE MALL (2022) 200 seats
Gygee Live
Date-Time : 14:00 น. - 14:00 น.
Place : -
Mewnich Live
Date-Time : 02:14 น. - 02:14 น.
Place : -
BNK48 Team NⅤ 1st Stage「Theater no Megami」
Date-Time : 13:00 น. - 15:00 น.
Place : THE MALL (2022) 200 seats
Bamboo Live
Date-Time : 14:00 น. - 14:00 น.
Place : -
Fond Live
Date-Time : 06:48 น. - 06:48 น.
Place : -
BNK48 Team NⅤ 1st Stage「Theater no Megami」
Date-Time : 17:00 น. - 19:00 น.
Place : THE MALL (2022) 200 seats
Myyu Live
Date-Time : 15:30 น. - 15:30 น.
Place : -
Gygee Live
Date-Time : 14:30 น. - 14:30 น.
Place : -
Fond Live
Date-Time : 06:50 น. - 06:50 น.
Place : -
BNK48 Team NⅤ 1st Stage「Theater no Megami」
Date-Time : 13:00 น. - 15:00 น.
Place : THE MALL (2022) 200 seats
Myyu Live
Date-Time : 04:00 น. - 04:00 น.
Place : -
Faii Live
Date-Time : 15:20 น. - 15:20 น.
Place : -
Kaofrang Live
Date-Time : 13:00 น. - 13:00 น.
Place : -
BNK48 Team NⅤ 1st Stage「Theater no Megami」
Date-Time : 17:00 น. - 19:00 น.
Place : THE MALL (2022) 200 seats
Myyu Live
Date-Time : 16:00 น. - 16:00 น.
Place : -
Jane Live
Date-Time : 15:39 น. - 15:39 น.
Place : -
Cherprang Live
Date-Time : 09:16 น. - 09:16 น.
Place : -
Niky Live
Date-Time : 13:15 น. - 13:15 น.
Place : iAM48 Official Application
Eve Live
Date-Time : 10:00 น. - 10:00 น.
Place : -
Kaofrang Live
Date-Time : 14:00 น. - 14:00 น.
Place : iAM48 Official Application
Ratah Live
Date-Time : 06:36 น. - 06:36 น.
Place : -
Pakwan Live
Date-Time : 16:00 น. - 16:00 น.
Place : -
Kaew Live
Date-Time : 14:34 น. - 14:34 น.
Place : iAM48 Official Application
Ratah Live
Date-Time : 06:37 น. - 06:37 น.
Place : -
Miori Live
Date-Time : 14:35 น. - 14:35 น.
Place : -
Kaew Live
Date-Time : 15:09 น. - 15:09 น.
Place : iAM48 Official Application
Ratah Live
Date-Time : 06:47 น. - 06:47 น.
Place : -
Jaa Live
Date-Time : 15:50 น. - 15:50 น.
Place : -
Cherprang Live
Date-Time : 09:57 น. - 09:57 น.
Place : iAM48 Official Application
Phukkhom Live
Date-Time : 15:00 น. - 15:00 น.
Place : -
Fame Live
Date-Time : 14:00 น. - 14:00 น.
Place : -
Hoop Live
Date-Time : 15:00 น. - 15:00 น.
Place : iAM48 Official Application
Piam Live
Date-Time : 15:00 น. - 15:00 น.
Place : -
Pupe Live
Date-Time : 16:43 น. - 16:43 น.
Place : -
Monet Live
Date-Time : 11:00 น. - 11:00 น.
Place : -
Pupe Live
Date-Time : 11:29 น. - 11:29 น.
Place : iAM48 Official Application
BNK48 Trainee Stage「PARTY ga Hajimaru yo」
Date-Time : 19:00 น. - 21:00 น.
Place : THE MALL
Wee Live
Date-Time : 16:00 น. - 16:00 น.
Place : -
Minmin Live
Date-Time : 13:50 น. - 13:50 น.
Place : iAM48 Official Application
BNK48 「Waiting Stage」Pupe ’s birthday Stage
Date-Time : 17:00 น. - 19:00 น.
Place : THE MALL
Paeyah Live
Date-Time : 12:00 น. - 12:00 น.
Place : -
Orn Live
Date-Time : 14:05 น. - 14:05 น.
Place : iAM48 Official Application
BNK48 Trainee Stage「PARTY ga Hajimaru yo 」Myyu ’s birthday Stage
Date-Time : 13:00 น. - 15:00 น.
Place : THE MALL
Popper Live
Date-Time : 13:00 น. - 13:00 น.
Place : -
Pim Live
Date-Time : 09:00 น. - 09:00 น.
Place : iAM48 Official Application
BNK48 Trainee Stage「PARTY ga Hajimaru yo 」Fifa ’s birthday Stage
Date-Time : 17:00 น. - 19:00 น.
Place : THE MALL
Miori Live
Date-Time : 15:10 น. - 15:10 น.
Place : -
Miori Live
Date-Time : 12:20 น. - 12:20 น.
Place : iAM48 Official Application
Tarwaan Live
Date-Time : 04:48 น. - 04:48 น.
Place : -
Korn Live
Date-Time : 16:21 น. - 16:21 น.
Place : -
Jane Live
Date-Time : 15:22 น. - 15:22 น.
Place : iAM48 Official Application
Nine Live
Date-Time : 08:55 น. - 08:55 น.
Place : -
Jennis Live
Date-Time : 16:28 น. - 16:28 น.
Place : -
Kate Live
Date-Time : 15:22 น. - 15:22 น.
Place : iAM48 Official Application
ประกาศผล BNK48 6th Single Senbatsu General Election
Date-Time : 00:00 น. - 23:59 น.
Place : Impact Arena เมืองทองธานี
Nine Live
Date-Time : 09:00 น. - 09:00 น.
Place : -
Miori Live
Date-Time : 13:55 น. - 13:55 น.
Place : -
Jennis Live
Date-Time : 15:26 น. - 15:26 น.
Place : iAM48 Official Application
Bamboo Live
Date-Time : 12:30 น. - 12:30 น.
Place : -
Jaokhem Live
Date-Time : 06:00 น. - 06:00 น.
Place : -
Jennis Live
Date-Time : 15:44 น. - 15:44 น.
Place : iAM48 Official Application

48 GROUP