Schedule

เลือกดูตามประเภท
เลือกดูตามสมาชิก
BNK48 Trainee Stage「PARTY ga Hajimaru yo 」Nine 's birthday Stage

BNK48 Trainee Stage「PARTY ga Hajimaru yo 」Nine's birthday Stage

รอบวันที่ 24 มกราคม 2563 ( ศุกร์ ) เวลา 19:00 น. 

สมาชิกที่ขึ้นแสดง

Piam / Bamboo / Faii / Fifa / Gygee / Kheng / Minmin / New / Niky /Nine / Panda / Phukkhom / Ratah / Stang / View / Wee

การเปิดให้ลงสิทธิ์จองเพื่อเข้าชม
เปิดให้ลงสิทธิ์จองผ่านเว็บไซต์ https://ticket.bnk48.com/

การแสดง 1 รอบ เปิดให้ลงสิทธิ์จองพร้อมกัน
ราคาค่าเข้าชมการแสดง 400 บาททุกที่นั่ง

- เปิดให้ลงทะเบียนสิทธิ์จองเพื่อเข้าชมครั้งที่ 1 วันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 10:00 น. – 21 มกราคม 2563 เวลา 10:00 น. ประกาศผลผู้ได้สิทธิ์จองเข้าชม วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 13:00 น
- เปิดให้ลงทะเบียนสิทธิ์จองเพื่อเข้าชมครั้งที่ 2 วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 18:15 น. – 22 มกราคม 2563 เวลา 10:00 น. ประกาศผลผู้ได้สิทธิ์จองเข้าชม วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 13:00 น.
- เปิดให้ลงทะเบียนสิทธิ์จองเพื่อเข้าชมครั้งที่ 3 วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 18:15 น. – 23 มกราคม 2563 เวลา 10:00 น. ประกาศผลผู้ได้สิทธิ์จองเข้าชม วันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 13:00 น.
- เปิดให้ลงทะเบียนสิทธิ์จองเพื่อเข้าชมรอบรอยกเลิก วันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 18:15 น. ถึง 21:00 น. และประกาศผลผู้ได้สิทธิ์จองรอยกเลิกภายใน เวลา 22:00 น.

เฉพาะผู้ที่ได้สิทธิ์จองเข้าชม เฉพาะผู้ที่ได้สิทธิ์จองเข้าชม จะได้รับอีเมลแจ้งการได้สิทธิ์จองหรือสามารถเช็คได้ที่ เว็บไซต์ https://ticket.bnk48.com/ เข้าสู่ระบบ แล้วไปที่ My page ดูที่ win ผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะต้องชำระเงินค่าเข้าชม ผ่านทางเครดิตการ์ด หรือ PayPal ภายใน 18:00 น. ก่อนเปิดให้ลงทะเบียนรอบถัดไป มิเช่นนั้น สิทธิ์จองที่ได้ จะถือเป็นโมฆะทันที หรือในกรณีที่เป็นสมาชิก Founder Member หรือมีรหัส Campus Card สามารถใช้รหัสแทนการชำระผ่านบัตรเครดิตการ์ด หรือ PayPal ได้ (ระบบจะไม่ได้หักรอบให้อัตโนมัติ ท่านต้องเข้าไปทำการกดยืนยันการใช้ ภายในช่วงเวลาดังกล่าว จึงจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์)

■ ในแต่ละรอบการแสดง ช่วงการลงทะเบียนรับสิทธิ์จองที่นั่ง การกำหนดสิทธิ์จองจะถูกผูกกับเลขบัตรประชาชนหรือเลขหนังสือเดินทางเพียง 1 ชุดหมายเลขเท่านั้น ในกรณีที่ท่านมีหลายบัญชีหรือหลายอีเมล
■ การลงทะเบียนสิทธิ์จอง สำหรับบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย กรุณากรอกด้วยหมายเลขบัตรประชาชนของท่านเท่านั้น (ไม่สามารถใช้หมายเลขหนังสือเดินทางหรือหมายเลขเอกสารอื่น ๆ ในการลงทะเบียนได้) / For foreigner, please input your passport number on registration phase and please bring your passport on the live day.
■ การเปิดลงทะเบียนสิทธิ์จองเพื่อเข้าชมครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3 จะเปิดก็ต่อเมื่อมีผู้ลงทะเบียนสิทธิ์จองเพื่อเข้าชมในครั้งที่ 1 ไม่เต็มจำนวนที่นั่ง หรือมีผู้ไม่ชำระเงินหรือหักที่นั่งจาก Code ภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากมีการชำระเงินทุกที่นั่งแล้ว จะไม่มีการเปิดครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3
■ รอบรอยกเลิก การประกาศผลสำหรับผู้ที่ได้สิทธิ์จอง จะได้รับเป็นหมายเลขลำดับรอผู้ยกเลิก แต่ทั้งนี้ การที่ท่านได้รับหมายเลข มิได้หมายความว่าท่านจะได้เข้ารับชมการแสดงแน่นอน โดยเมื่อถึงเวลา 30 นาทีก่อนเริ่มการแสดง ทางทีมงานจะเริ่มเรียกผู้ที่ได้ลำดับรอผู้ยกเลิก เรียงทีละหมายเลข และจะทำการขายบัตรเข้าชมให้ตามลำดับหมายเลขทีละคน ไปจนครบจำนวนที่นั่ง ถ้าหากท่านไม่อยู่ในแถวขณะเรียก ก็จะถือว่าสละสิทธิ์ทันที (รอบรอยกเลิก ต้องชำระค่าบัตรเข้าชมด้วยเงินสดเมื่อท่านได้เข้าชม ที่หน้างานเท่านั้น)
■ หากท่านได้สิทธิ์การจองแต่ไม่ทำการชำระเงินในเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่เกิดการใช้สิทธิ์การจองที่สมบูรณ์ในรอบการแสดงนั้น สิทธิ์การจองของท่านในรอบการแสดงนั้นจะถูกยกเลิก และท่านต้องทำการลงทะเบียนสิทธิ์การจองในรอบการแสดงอื่นแทน
■ สามารถลงทะเบียนสิทธิ์จองได้ครั้งละไม่เกิน 2 ที่นั่ง (เจ้าของบัญชีและ ผู้ติดตาม 1 คน) และในการลงทะเบียนสิทธิ์จองท่านต้องลงทะเบียนชื่อของผู้ติดตามของท่านด้วย และไม่สามารถเปลี่ยนสิทธิ์การเข้าชมให้ผู้ติดตามท่านอื่นได้
■ กรณีหากท่านได้สิทธิ์ในการจอง ท่านจะได้รับการติดต่อกลับทางอีเมลจากทีมงาน เป็นการยืนยันว่าได้สิทธิ์การดำเนินการขั้นตอนต่อไป และจะไม่มีการติดต่อกลับของทีมงานจากช่องทางใด ๆ ก็ตามกรณีที่ท่านไม่ได้รับสิทธิ์การจองรับชมในรอบนั้น ๆ
■ ในกรณีที่ได้สิทธิ์จอง 2 ที่นั่ง การชำระเงินทั้ง 2 ที่นั่ง จะต้องชำระด้วยวิธีเดียวกัน คือชำระผ่านเครดิตการ์ดทั้ง 2 ที่นั่ง หรือผ่าน PayPal ทั้ง 2 ที่นั่ง หรือชำระผ่าน Code Campus Card จำนวน 2 ใบเท่านั้น สำหรับกรณี Founder Member ท่านสามารถเลือกตัดที่นั่งจำนวน 2 ที่นั่ง หรือ ตัดที่นั่ง 1 ที่นั่งและอีก 1 ที่นั่งชำระผ่าน Code Campus Card 1 ใบ หรือชำระผ่าน Code Campus Card ทั้ง 2 ใบก็ได้
■ กรุณาตรวจสอบชื่อ และอีเมลของท่านให้เรียบร้อยก่อนกดลงทะเบียนสิทธิ์จอง เมื่อกดลงทะเบียนสิทธิ์จองแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
■ ก่อนการเข้าชม จะมีการยืนยันตรวจสอบตัวตน กรุณานำเอกสารที่ออกโดยราชการ ที่มีรูปถ่ายของท่านติดอยู่ เช่นบัตรประชาชน หรือใบขับขี่ มาด้วย ในกรณีที่หลักฐานไม่ชัดเจน หรือไม่ได้นำหลักฐานมา ขอสงวนสิทธิ์งดให้เข้าชม
■ ที่ BNK48 The Campus ไม่รับฝากของขวัญหรือจดหมายให้สมาชิก รวมถึงช่อดอกไม้ต่าง ๆ การส่งของขวัญและจดหมาย ต้องเป็นไปตามกฎการให้ของขวัญเท่านั้น (กฎอาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตตามความเหมาะสม)
■ การเข้าชมทุกครั้ง จะไม่อนุญาตให้นำกระเป๋า สัมภาระต่าง ๆ เข้าสู่ภายใน สิ่งที่สามารถนำเข้าไปได้ คือ กระเป๋าสตางค์ โทรศัพท์มือถือ แท่งไฟ และบัตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (เช่นบัตรเชกิ) เท่านั้น โดยท่านที่นำสัมภาระอื่นมา ต้องทำการฝากสัมภาระกับเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าสู่ภายใน
■ ขณะทำการแสดง ขอความกรุณางดลุกจากที่นั่ง ยกเว้นมีเหตุจำเป็น เนื่องจากจะเป็นการบดบังผู้เข้าชมท่านอื่น
■ ไม่อนุญาตให้ทำการบันทึกภาพ วีดีโอ และเสียงตลอดทั้งการแสดงไม่ว่าจะด้วยอุปกรณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น
■ เพื่อรักษาสิทธิ์ในการชมการแสดงของท่าน ก่อนทำการจองรอบการแสดงกรุณาศึกษาเงื่อนไขการจองอย่างละเอียดที่ https://ticket.bnk48.com/index.php?page=faq
■ ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมกับสถานที่ในการชมขอสงวนสิทธิ์ในการจัดลำดับการจองและจัดลำดับที่นั่ง
■ ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวกับการแสดงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

[ ประกาศเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าชม BNK48 The Campus ]
เนื่องด้วยทาง BNK48 The Campus ได้มีการถ่ายทอดสด ผ่านทาง BNK48 Official Application
เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนต่อผู้ชมที่เข้าชมการแสดงและผู้ชมทาง BNK48 Official Application เพื่อความเป็นระเบียบทางทีมงานจำเป็นต้องออกกฎและขั้นตอนการเข้าชมBNK48 The Campus
1. ให้เข้าช่วงเวลาที่กำหนด(เริ่มตั้งแต่เปิดประตู-ปิดประตู)
2. ในกรณีที่มาชมBNK48 The Campus หลังจากที่ประตูปิดแล้ว จะเปิดให้เข้าอีกที ดังรายละเอียด ดังนี้
2.1 ช่วง MC
2.2 ช่วง อังกอร์
2.3 ถ้าในกรณีที่ต้องการเข้าห้องน้ำ สามารถออกมาเข้า ช่วงอังกอร์ได้

[ ประกาศเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงโทษกรณีทุจริตการเข้าชม BNK48 The Campus ]
เนื่องจากการแสดงรอบที่ผ่านมา ได้ตรวจพบการทุจริตเพื่อเข้ารับชมการแสดงที่ BNK48 The Campus ทางทีมงานจำเป็นต้องออกกฎ และมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยการทุจริตที่ตรวจเจอมีดังต่อไปนี้
1. การสวมสิทธิ์ และแอบอ้างชื่อเพื่อเข้าดูการแสดง
2. การปลอมแปลงเอกสารการยืนยัน ต่าง ๆ ต่อหน้าเจ้าหน้าที่
3. การแสดงข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นเท็จ
4. การทุจริตต่าง ๆ ที่ทีมงาน สามารถจับได้ภายหลัง

ในกรณีที่ทาทีมงานตรวจพบการทุจริต จะมีการลงโทษ ดังนี้
1. ถ้าพบการทุจริตเพื่อเข้าชมการแสดง ไม่ว่าจะเป็น Founder Member, Campus Card หรือ บุคคลทั่วไปที่เข้าชมการแสดง ทางทีมงานต้องขออนุญาต ระงับการเข้าชมในรอบนั้น ๆ ทันที
2. ทั้ง Founder Member, Campus Card หรือ บุคคลทั่วไปที่เข้าชมการแสดง ถ้าถูกพบว่ามีการทุจริต ทางทีมงานขอระงับรหัสบัตรประชาชน/หมายเลขหนังสือเดินทาง (Passport) ของบุคคลนั้น ๆ ซึ่งมีผลให้ บุคคลนั้น ๆ จะไม่สามารถสุ่มรอบ และเข้าชมการแสดงได้อีกต่อไป

ในกรณีการตรวจสอบหลักฐานการเข้าชม ถ้าหากบัตรประชาชนของท่าน ไม่ชัดเจน เช่น รูปไม่ชัด, รหัสบัตรประชาชนขาดหาย และอื่น ๆ ทางทีมงานขออนุญาต ตรวจสอบหลักฐานอื่น ๆ ซึ่งหลักฐานที่ใช้ได้ มีดังนี้ หมายเลขหนังสือเดินทาง (Passport), ใบอนุญาตการขับขี่ และบัตรนักเรียนที่มีรูป และเลขบัตรประชาชน เท่านั้น

กฎและมาตรการนี้ จะมีผลตั้งแต่ประกาศนี้เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ

BNK48 Trainee Stage「PARTY ga Hajimaru yo 」Nine 's birthday Stage
24 January 2020
Date-Time : 19:00 น. - 21:00 น.
Place : THE MALL
Fond Live
24 January 2020
Date-Time : 04:40 น. - 04:40 น.
Place : -
Miori Live
24 January 2020
Date-Time : 05:35 น. - 05:35 น.
Place : -
Oom Live
24 January 2020
Date-Time : 07:20 น. - 07:20 น.
Place : -
BNK48 Trainee「PARTY ga Hajimaru yo」
4 January 2019
Date-Time : 19:00 น. - 21:00 น.
Place : THE MALL
Bamboo Live
13 January 2020
Date-Time : 12:21 น. - 12:21 น.
Place : -
BNK48 Team BⅢ「PARTY ga Hajimaru yo」
5 January 2019
Date-Time : 13:00 น. - 15:00 น.
Place : THE MALL
Kaew Live
13 January 2020
Date-Time : 14:16 น. - 14:16 น.
Place : -
BNK48 Team BⅢ「PARTY ga Hajimaru yo」
5 January 2019
Date-Time : 17:00 น. - 19:00 น.
Place : THE MALL
Pupe Live
13 January 2020
Date-Time : 16:19 น. - 16:19 น.
Place : -
BNK48 Team BⅢ「PARTY ga Hajimaru yo」
6 January 2019
Date-Time : 13:00 น. - 15:00 น.
Place : THE MALL
Myyu Live
14 January 2020
Date-Time : 04:05 น. - 04:05 น.
Place : -
BNK48 Team BⅢ「PARTY ga Hajimaru yo」Tarwaan’s Birthday Stage
6 January 2019
Date-Time : 17:00 น. - 19:00 น.
Place : THE MALL
DIGITAL LIVE STUDIO
14 January 2020
Date-Time : 18:00 น. - 19:30 น.
Place : BNK48 Digital Live Studio @ MBK
Atmos : เปิดตัว Shop collection Crushornyou
15 January 2020
Date-Time : 17:00 น. - 17:00 น.
Place : Siam Paragon
Namsai Live
1 January 2019
Date-Time : 10:00 น. - 10:00 น.
Place : -
งาน “เรียนจบ พบงาน”
15 January 2020
Date-Time : 09:00 น. - 12:00 น.
Place : ลานพระแม่ธรณี หน้าตึกมูลนิธิควง อภัยวงศ์
Namsai Live
1 January 2019
Date-Time : 23:30 น. - 23:30 น.
Place : -
เป็นตาฮัก ม่วนคัก ๆ โดดดิด่ง
15 January 2020
Date-Time : 11:00 น. - 17:00 น.
Place : TBA
Roadshow : Nakhon Si Thammarat
17 January 2020
Date-Time : 10:00 น. - 20:00 น.
Place : CentralPlaza Nakhon Si Thammarat
Event Grab
25 January 2020
Date-Time : 17:00 น. - 18:00 น.
Place : TBA
Panda Live
14 January 2020
Date-Time : 10:42 น. - 10:42 น.
Place : -
Panda Live
14 January 2020
Date-Time : 11:19 น. - 11:19 น.
Place : -
Fond Live
14 January 2020
Date-Time : 14:00 น. - 14:00 น.
Place : -
Jaa Live
14 January 2020
Date-Time : 13:45 น. - 13:45 น.
Place : -
Ratah Live
15 January 2020
Date-Time : 05:44 น. - 05:44 น.
Place : -
Mewnich Live
15 January 2020
Date-Time : 08:56 น. - 08:56 น.
Place : -
Namsai Live
1 January 2019
Date-Time : 10:00 น. - 10:00 น.
Place : -
Mewnich Live
15 January 2020
Date-Time : 08:59 น. - 08:59 น.
Place : -
Jaa Live
1 January 2019
Date-Time : 13:00 น. - 13:00 น.
Place : -
Music Live
15 January 2020
Date-Time : 09:29 น. - 09:29 น.
Place : -
Cherprang Live
1 January 2019
Date-Time : 13:20 น. - 13:20 น.
Place : -
Mobile Live
15 January 2020
Date-Time : 15:10 น. - 15:10 น.
Place : -
Pupe Live
1 January 2019
Date-Time : 13:50 น. - 13:50 น.
Place : -
Wee Live
15 January 2020
Date-Time : 15:40 น. - 15:40 น.
Place : -
Mewnich Live
2 January 2019
Date-Time : 13:00 น. - 13:00 น.
Place : -
Fifa Live
16 January 2020
Date-Time : 09:16 น. - 09:16 น.
Place : -
June Live
16 January 2020
Date-Time : 12:01 น. - 12:01 น.
Place : -
June Live
16 January 2020
Date-Time : 12:02 น. - 12:02 น.
Place : -
Bamboo Live
16 January 2020
Date-Time : 15:40 น. - 15:40 น.
Place : -
Pakwan Live
16 January 2020
Date-Time : 15:55 น. - 15:55 น.
Place : -
Nink Live
3 January 2020
Date-Time : 12:00 น. - 12:00 น.
Place : -
Ratah Live
16 January 2020
Date-Time : 16:31 น. - 16:31 น.
Place : -
Nink Live
17 January 2020
Date-Time : 15:30 น. - 15:30 น.
Place : -
Kheng Live
17 January 2020
Date-Time : 07:00 น. - 07:00 น.
Place : -
Faii Live
3 January 2019
Date-Time : 11:30 น. - 11:30 น.
Place : -
Jib Live
17 January 2020
Date-Time : 14:20 น. - 14:20 น.
Place : -
Minmin Live
3 January 2019
Date-Time : 13:00 น. - 13:00 น.
Place : -
Stang Live
17 January 2020
Date-Time : 15:15 น. - 15:15 น.
Place : -
Maira Live
2 January 2019
Date-Time : 12:00 น. - 12:00 น.
Place : -
Korn Live
17 January 2020
Date-Time : 15:32 น. - 15:32 น.
Place : -
Satchan Live
18 January 2020
Date-Time : 14:20 น. - 14:20 น.
Place : -
Bamboo Live
5 January 2019
Date-Time : 14:00 น. - 14:00 น.
Place : -
Faii Live
17 January 2020
Date-Time : 16:06 น. - 16:06 น.
Place : -
Pupe Live
2 January 2019
Date-Time : 15:00 น. - 15:00 น.
Place : -
Jennis Live
17 January 2020
Date-Time : 16:19 น. - 16:19 น.
Place : -
View Live
3 January 2019
Date-Time : 15:00 น. - 15:00 น.
Place : -
Mind Live
18 January 2020
Date-Time : 14:20 น. - 14:20 น.
Place : -
Nink Live
8 January 2019
Date-Time : 15:00 น. - 15:00 น.
Place : -
New Live
18 January 2020
Date-Time : 15:45 น. - 15:45 น.
Place : -
Khamin Live
18 January 2020
Date-Time : 16:03 น. - 16:03 น.
Place : -
Korn Live
18 January 2020
Date-Time : 16:19 น. - 16:19 น.
Place : -
Ratah Live
3 January 2019
Date-Time : 10:00 น. - 10:00 น.
Place : -
Korn Live
18 January 2020
Date-Time : 16:29 น. - 16:29 น.
Place : -
Fond Live
3 January 2019
Date-Time : 12:09 น. - 12:09 น.
Place : -
Namneung Live
18 January 2020
Date-Time : 16:46 น. - 16:46 น.
Place : -
Minmin Live
3 January 2019
Date-Time : 13:25 น. - 13:25 น.
Place : -
Cherprang Live
19 January 2020
Date-Time : 15:30 น. - 15:30 น.
Place : -
Pupe Live
3 January 2019
Date-Time : 15:30 น. - 15:30 น.
Place : -
Noey Live
19 January 2020
Date-Time : 04:25 น. - 04:25 น.
Place : -
Pupe Live
3 January 2019
Date-Time : 16:09 น. - 16:09 น.
Place : -
Noey Live
19 January 2020
Date-Time : 04:25 น. - 04:25 น.
Place : -
Kaimook Live
4 January 2019
Date-Time : 05:00 น. - 05:00 น.
Place : -
Noey Live
19 January 2020
Date-Time : 04:35 น. - 04:35 น.
Place : -
Jennis Live
4 January 2019
Date-Time : 09:48 น. - 09:48 น.
Place : -
Noey Live
19 January 2020
Date-Time : 12:32 น. - 12:32 น.
Place : -
Pakwan Live
4 January 2019
Date-Time : 16:33 น. - 16:33 น.
Place : -
Gygee Live
19 January 2020
Date-Time : 14:30 น. - 14:30 น.
Place : -
Niky Live
5 January 2019
Date-Time : 15:30 น. - 15:30 น.
Place : -
Phukkhom Live
19 January 2020
Date-Time : 15:00 น. - 15:00 น.
Place : -
Panda Live
5 January 2019
Date-Time : 13:00 น. - 13:00 น.
Place : -
Cherprang Live
19 January 2020
Date-Time : 15:34 น. - 15:34 น.
Place : -
Panda Live
5 January 2019
Date-Time : 13:04 น. - 13:04 น.
Place : -
Faii Live
19 January 2020
Date-Time : 15:43 น. - 15:43 น.
Place : -
Noey Live
6 January 2019
Date-Time : 09:24 น. - 09:24 น.
Place : -
Nink Live
31 January 2020
Date-Time : 15:00 น. - 15:00 น.
Place : -
BNK48 Trainee「PARTY ga Hajimaru yo」New & Fond's Group Birthday Stage
11 January 2019
Date-Time : 19:00 น. - 21:00 น.
Place : THE MALL
Jaa Live
20 January 2020
Date-Time : 08:15 น. - 08:15 น.
Place : -
BNK48 Trainee「PARTY ga Hajimaru yo」New & Fond's Group Birthday Stage
11 January 2019
Date-Time : 19:00 น. - 21:00 น.
Place : THE MALL
Nink Live
23 January 2020
Date-Time : 14:00 น. - 14:00 น.
Place : -
Digital Live Studio
7 January 2019
Date-Time : 18:00 น. - 19:30 น.
Place : BNK48 Digital Live Studio @Emquartier
Korn Live
21 January 2020
Date-Time : 15:30 น. - 15:30 น.
Place : -
Digital Live Studio
8 January 2019
Date-Time : 18:00 น. - 19:30 น.
Place : BNK48 Digital Live Studio @Emquartier
Fond Live
21 January 2020
Date-Time : 15:45 น. - 15:45 น.
Place : -
Digital Live Studio
9 January 2019
Date-Time : 18:00 น. - 19:30 น.
Place : BNK48 Digital Live Studio @Emquartier
Fond Live
21 January 2020
Date-Time : 15:48 น. - 15:48 น.
Place : -
Digital Live Studio
10 January 2019
Date-Time : 18:00 น. - 19:30 น.
Place : BNK48 Digital Live Studio @Emquartier
Myyu Live
23 January 2020
Date-Time : 04:11 น. - 04:11 น.
Place : -
Event : Japan Expo Show
27 January 2018
Date-Time : 13:00 น. - 14:00 น.
Place : -
EVENT : Baka Begin เปิดตัวงานฟุตบอลจุฬา-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 73
10 January 2019
Date-Time : 17:00 น. - 18:00 น.
Place : ลานกิจกรรมชั้น 2 ทางเชื่อม BTS ห้างสยามสแควร์วัน
Music Live
23 January 2020
Date-Time : 04:56 น. - 04:56 น.
Place : -
Event : AYUTAYA Marathon Stage Performer
28 January 2018
Date-Time : 06:00 น. - 14:00 น.
Place : -
BNK48 4th Single Kimi wa Melody Handshak
12 January 2019
Date-Time : 10:00 น. - 20:00 น.
Place : Bitec Bangna
Music Live
23 January 2020
Date-Time : 04:56 น. - 04:56 น.
Place : -
VOOV : Pun
23 January 2018
Date-Time : 22:30 น. - 22:30 น.
Place : Live
BNK48 4th Single Kimi wa Melody Handshake
13 January 2019
Date-Time : 10:00 น. - 21:00 น.
Place : Bitec Bangna
Bamboo Live
23 January 2020
Date-Time : 15:30 น. - 15:30 น.
Place : -
VOOV : Jennis
24 January 2018
Date-Time : 22:30 น. - 22:30 น.
Place : Live
Pupe Live
23 January 2020
Date-Time : 16:43 น. - 16:43 น.
Place : -
Event : League of Champions SEA Championship
26 January 2018
Date-Time : 10:00 น. - 12:00 น.
Place : พันธทิพย์ พลาซ่า
VOOV : Tarwaan
25 January 2018
Date-Time : 22:30 น. - 22:30 น.
Place : Live
Ratah Live
7 January 2019
Date-Time : 09:43 น. - 09:43 น.
Place : -
Cake Live
7 January 2019
Date-Time : 12:40 น. - 12:40 น.
Place : -
Orn Live
7 January 2019
Date-Time : 16:55 น. - 16:55 น.
Place : -
Ratah Live
8 January 2019
Date-Time : 15:00 น. - 15:00 น.
Place : -
Ratah Live
8 January 2019
Date-Time : 15:30 น. - 15:30 น.
Place : -
Ratah Live
8 January 2019
Date-Time : 15:57 น. - 15:57 น.
Place : -
Maira Live
8 January 2019
Date-Time : 16:15 น. - 16:15 น.
Place : -
Maira Live
8 January 2019
Date-Time : 16:28 น. - 16:28 น.
Place : -
Panda Live
18 January 2019
Date-Time : 16:00 น. - 16:00 น.
Place : -
Myyu Live
9 January 2019
Date-Time : 16:05 น. - 16:05 น.
Place : -
Myyu Live
11 January 2019
Date-Time : 07:15 น. - 07:15 น.
Place : -
Gygee Live
12 January 2019
Date-Time : 13:00 น. - 13:00 น.
Place : -
Cherprang Live
10 January 2019
Date-Time : 13:00 น. - 13:00 น.
Place : -
Kaimook Live
11 January 2019
Date-Time : 10:00 น. - 10:00 น.
Place : -
Cherprang Live
10 January 2019
Date-Time : 13:54 น. - 13:54 น.
Place : -
EVENT : AKB48 Group Asia Festival 2019 in Bangkok
27 January 2019
Date-Time : 10:00 น. - 22:00 น.
Place : IMPACT Arena
Pupe Live
11 January 2019
Date-Time : 08:38 น. - 08:38 น.
Place : -
Oom Live
11 January 2019
Date-Time : 09:17 น. - 09:17 น.
Place : -
Kate Live
11 January 2019
Date-Time : 14:41 น. - 14:41 น.
Place : -
Natherine Live
11 January 2019
Date-Time : 15:30 น. - 15:30 น.
Place : -
Maira Live
11 January 2019
Date-Time : 16:00 น. - 16:00 น.
Place : -
View Live
12 January 2019
Date-Time : 10:30 น. - 10:30 น.
Place : -
Nine Live
13 January 2019
Date-Time : 12:19 น. - 12:19 น.
Place : -
Deenee Live
13 January 2019
Date-Time : 14:22 น. - 14:22 น.
Place : -
BNK48 Trainee「PARTY ga Hajimaru yo」
18 January 2019
Date-Time : 19:00 น. - 21:00 น.
Place : THE MALL
Kaew Live
13 January 2019
Date-Time : 15:12 น. - 15:12 น.
Place : -
BNK48 Team BⅢ「PARTY ga Hajimaru yo」
19 January 2019
Date-Time : 13:00 น. - 15:00 น.
Place : THE MALL
BNK48 Team BⅢ「PARTY ga Hajimaru yo」
19 January 2019
Date-Time : 17:00 น. - 19:00 น.
Place : THE MALL
Panda Live
22 January 2019
Date-Time : 16:00 น. - 16:00 น.
Place : -
Namneung Live
14 January 2019
Date-Time : 16:18 น. - 16:18 น.
Place : -
Namneung Live
14 January 2019
Date-Time : 16:24 น. - 16:24 น.
Place : -
Jennis Live
15 January 2019
Date-Time : 07:34 น. - 07:34 น.
Place : -
Jane Live
16 January 2019
Date-Time : 15:30 น. - 15:30 น.
Place : -
Kaimook Live
17 January 2019
Date-Time : 14:00 น. - 14:00 น.
Place : -
Aom Live
15 January 2019
Date-Time : 15:15 น. - 15:15 น.
Place : -
Wee Live
17 January 2019
Date-Time : 16:20 น. - 16:20 น.
Place : -
Satchan Live
16 January 2019
Date-Time : 05:00 น. - 05:00 น.
Place : -
Cake Live
19 January 2019
Date-Time : 15:30 น. - 15:30 น.
Place : -
Pakwan Live
15 January 2019
Date-Time : 16:26 น. - 16:26 น.
Place : -
Ratah Live
15 January 2019
Date-Time : 17:08 น. - 17:08 น.
Place : -
Khamin Live
19 January 2019
Date-Time : 10:00 น. - 10:00 น.
Place : -
Pun Live
16 January 2019
Date-Time : 10:03 น. - 10:03 น.
Place : -
Noey Live
16 January 2019
Date-Time : 10:25 น. - 10:25 น.
Place : -
Namsai Live
16 January 2019
Date-Time : 13:00 น. - 13:00 น.
Place : -
Maira Live
16 January 2019
Date-Time : 16:05 น. - 16:05 น.
Place : -
Pupe Live
18 January 2019
Date-Time : 14:48 น. - 14:48 น.
Place : -
Minmin Live
16 January 2019
Date-Time : 17:26 น. - 17:26 น.
Place : -
Mobile Live
17 January 2019
Date-Time : 08:01 น. - 08:01 น.
Place : -
Namsai Live
17 January 2019
Date-Time : 13:18 น. - 13:18 น.
Place : -
Namsai Live
17 January 2019
Date-Time : 13:39 น. - 13:39 น.
Place : -
Pakwan Live
17 January 2019
Date-Time : 15:10 น. - 15:10 น.
Place : -
Maira Live
17 January 2019
Date-Time : 16:25 น. - 16:25 น.
Place : -
Wee Live
17 January 2019
Date-Time : 16:28 น. - 16:28 น.
Place : -
Wee Live
17 January 2019
Date-Time : 17:18 น. - 17:18 น.
Place : -
Wee Live
17 January 2019
Date-Time : 17:26 น. - 17:26 น.
Place : -
Mobile Live
18 January 2019
Date-Time : 15:01 น. - 15:01 น.
Place : -
Oom Live
18 January 2019
Date-Time : 15:30 น. - 15:30 น.
Place : -
Ratah Live
18 January 2019
Date-Time : 16:18 น. - 16:18 น.
Place : -
Gygee Live
19 January 2019
Date-Time : 16:00 น. - 16:00 น.
Place : -
Orn Live
18 January 2019
Date-Time : 16:29 น. - 16:29 น.
Place : -
Faii Live
20 January 2019
Date-Time : 11:30 น. - 11:30 น.
Place : -
Kheng Live
22 January 2019
Date-Time : 15:00 น. - 15:00 น.
Place : -
New Live
19 January 2019
Date-Time : 13:20 น. - 13:20 น.
Place : -
Namsai Live
19 January 2019
Date-Time : 14:00 น. - 14:00 น.
Place : -
Maira Live
19 January 2019
Date-Time : 14:30 น. - 14:30 น.
Place : -
Fond Live
19 January 2019
Date-Time : 14:57 น. - 14:57 น.
Place : -
Fond Live
19 January 2019
Date-Time : 16:00 น. - 16:00 น.
Place : -
Bamboo Live
20 January 2019
Date-Time : 15:00 น. - 15:00 น.
Place : -
Wee Live
23 January 2019
Date-Time : 16:00 น. - 16:00 น.
Place : -
Nink Live
28 January 2019
Date-Time : 15:00 น. - 15:00 น.
Place : -
Ratah Live
20 January 2019
Date-Time : 15:30 น. - 15:30 น.
Place : -
Maira Live
20 January 2019
Date-Time : 13:30 น. - 13:30 น.
Place : -
Jaa Live
20 January 2019
Date-Time : 13:00 น. - 13:00 น.
Place : -
Korn Live
20 January 2019
Date-Time : 15:19 น. - 15:19 น.
Place : -
Bamboo Live
20 January 2019
Date-Time : 16:12 น. - 16:12 น.
Place : -
Korn Live
20 January 2019
Date-Time : 16:16 น. - 16:16 น.
Place : -
Deenee Live
20 January 2019
Date-Time : 16:25 น. - 16:25 น.
Place : -
Mobile Live
20 January 2019
Date-Time : 16:35 น. - 16:35 น.
Place : -
Bamboo Live
23 January 2019
Date-Time : 16:00 น. - 16:00 น.
Place : -
Natherine Live
21 January 2019
Date-Time : 08:00 น. - 08:00 น.
Place : -
New Live
2 January 2020
Date-Time : 14:00 น. - 14:00 น.
Place : -
Pakwan Live
21 January 2019
Date-Time : 16:00 น. - 16:00 น.
Place : -
Gygee Live
1 January 2020
Date-Time : 04:20 น. - 04:20 น.
Place : -
Trang music festival
19 January 2019
Date-Time : 18:00 น. - 21:00 น.
Place : จังหวัดตรัง
Maira Live
21 January 2019
Date-Time : 16:30 น. - 16:30 น.
Place : -
Kaew Live
1 January 2020
Date-Time : 04:35 น. - 04:35 น.
Place : -
Mobile Live
21 January 2019
Date-Time : 16:30 น. - 16:30 น.
Place : -
Nine Live
1 January 2020
Date-Time : 06:40 น. - 06:40 น.
Place : -
Pakwan Live
21 January 2019
Date-Time : 17:01 น. - 17:01 น.
Place : -
Nine Live
1 January 2020
Date-Time : 06:50 น. - 06:50 น.
Place : -
Jaa Live
1 January 2020
Date-Time : 07:45 น. - 07:45 น.
Place : -
Panda Live
22 January 2019
Date-Time : 16:52 น. - 16:52 น.
Place : -
Nine Live
1 January 2020
Date-Time : 08:00 น. - 08:00 น.
Place : -
เทศกาลเที่ยวเมืองไทย 2562 ครั้งที่ 39
23 January 2019
Date-Time : 17:00 น. - 20:00 น.
Place : สวนลุมพินี
Tarwaan Live
3 January 2020
Date-Time : 14:00 น. - 14:00 น.
Place : -
View Live
23 January 2019
Date-Time : 11:00 น. - 11:00 น.
Place : -
Ratah Live
1 January 2020
Date-Time : 10:36 น. - 10:36 น.
Place : -
Wee Live
23 January 2019
Date-Time : 16:05 น. - 16:05 น.
Place : -
Wee Live
1 January 2020
Date-Time : 11:29 น. - 11:29 น.
Place : -
Gygee Live
25 January 2019
Date-Time : 16:00 น. - 16:00 น.
Place : -
Cherprang Live
1 January 2020
Date-Time : 11:55 น. - 11:55 น.
Place : -
Kate Live
25 January 2019
Date-Time : 16:22 น. - 16:22 น.
Place : -
Jennis Live
1 January 2020
Date-Time : 11:59 น. - 11:59 น.
Place : -
New Live
2 January 2019
Date-Time : 14:00 น. - 14:00 น.
Place : -
Jennis Live
1 January 2020
Date-Time : 14:06 น. - 14:06 น.
Place : -
Bamboo Live
27 January 2019
Date-Time : 15:00 น. - 15:00 น.
Place : -
Panda Live
1 January 2020
Date-Time : 15:10 น. - 15:10 น.
Place : -
Ratah Live
27 January 2019
Date-Time : 15:25 น. - 15:25 น.
Place : -
Panda Live
1 January 2020
Date-Time : 15:29 น. - 15:29 น.
Place : -
Khamin Live
28 January 2019
Date-Time : 12:30 น. - 12:30 น.
Place : -
Panda Live
1 January 2020
Date-Time : 16:20 น. - 16:20 น.
Place : -
Pupe Live
1 January 2020
Date-Time : 16:33 น. - 16:33 น.
Place : -
Maira Live
28 January 2019
Date-Time : 08:00 น. - 08:00 น.
Place : -
Khamin Live
2 January 2020
Date-Time : 16:00 น. - 16:00 น.
Place : -
Natherine Live
28 January 2019
Date-Time : 09:30 น. - 09:30 น.
Place : -
Mobile Live
2 January 2020
Date-Time : 07:15 น. - 07:15 น.
Place : -
Stang Live
28 January 2019
Date-Time : 14:30 น. - 14:30 น.
Place : -
Niky Live
2 January 2020
Date-Time : 11:47 น. - 11:47 น.
Place : -
Ratah Live
28 January 2019
Date-Time : 16:30 น. - 16:30 น.
Place : -
Pun Live
2 January 2020
Date-Time : 12:50 น. - 12:50 น.
Place : -
Nink Live
28 January 2019
Date-Time : 15:41 น. - 15:41 น.
Place : -
Cherprang Live
2 January 2020
Date-Time : 12:59 น. - 12:59 น.
Place : -
Kaew Live
28 January 2019
Date-Time : 15:46 น. - 15:46 น.
Place : -
Pun Live
2 January 2020
Date-Time : 13:28 น. - 13:28 น.
Place : -
Cherprang Live
2 January 2020
Date-Time : 13:33 น. - 13:33 น.
Place : -
Pun Live
2 January 2020
Date-Time : 13:56 น. - 13:56 น.
Place : -
New Live
2 January 2020
Date-Time : 14:20 น. - 14:20 น.
Place : -
Pakwan Live
2 January 2020
Date-Time : 14:44 น. - 14:44 น.
Place : -
Minmin Live
2 January 2020
Date-Time : 14:59 น. - 14:59 น.
Place : -
Pupe Live
28 January 2019
Date-Time : 16:43 น. - 16:43 น.
Place : -
Minmin Live
2 January 2020
Date-Time : 16:31 น. - 16:31 น.
Place : -
Oom Live
29 January 2019
Date-Time : 15:30 น. - 15:30 น.
Place : -
Nine Live
3 January 2020
Date-Time : 06:13 น. - 06:13 น.
Place : -
Stang Live
3 January 2020
Date-Time : 11:30 น. - 11:30 น.
Place : -
Maira Live
29 January 2019
Date-Time : 11:33 น. - 11:33 น.
Place : -
Nink Live
3 January 2020
Date-Time : 12:06 น. - 12:06 น.
Place : -
Panda Live
30 January 2019
Date-Time : 13:30 น. - 13:30 น.
Place : -
Nink Live
3 January 2020
Date-Time : 12:10 น. - 12:10 น.
Place : -
Nink Live
3 January 2020
Date-Time : 12:17 น. - 12:17 น.
Place : -
Nink Live
3 January 2020
Date-Time : 12:26 น. - 12:26 น.
Place : -
Orn Live
29 January 2019
Date-Time : 16:35 น. - 16:35 น.
Place : -
Stang Live
3 January 2020
Date-Time : 12:30 น. - 12:30 น.
Place : -
Ratah Live
30 January 2019
Date-Time : 08:53 น. - 08:53 น.
Place : -
Noey Live
3 January 2020
Date-Time : 13:37 น. - 13:37 น.
Place : -
Maira Live
30 January 2019
Date-Time : 09:15 น. - 09:15 น.
Place : -
Noey Live
3 January 2020
Date-Time : 13:43 น. - 13:43 น.
Place : -
Cherprang Live
3 January 2020
Date-Time : 13:47 น. - 13:47 น.
Place : -
Phukkhom Live
31 January 2019
Date-Time : 08:00 น. - 08:00 น.
Place : -
Fond Live
3 January 2020
Date-Time : 14:07 น. - 14:07 น.
Place : -
Mewnich Live
30 January 2019
Date-Time : 15:30 น. - 15:30 น.
Place : -
Bamboo Live
3 January 2020
Date-Time : 14:46 น. - 14:46 น.
Place : -
Satchan Live
4 January 2020
Date-Time : 14:20 น. - 14:20 น.
Place : -
Piam Live
4 January 2020
Date-Time : 12:00 น. - 12:00 น.
Place : -
Maira Live
31 January 2019
Date-Time : 10:45 น. - 10:45 น.
Place : -
Cherprang Live
4 January 2020
Date-Time : 12:55 น. - 12:55 น.
Place : -
Stang Live
4 January 2020
Date-Time : 14:45 น. - 14:45 น.
Place : -
Myyu Live
4 January 2020
Date-Time : 15:36 น. - 15:36 น.
Place : -
Myyu Live
4 January 2020
Date-Time : 15:45 น. - 15:45 น.
Place : -
Pupe Live
4 January 2020
Date-Time : 16:54 น. - 16:54 น.
Place : -
Kaew Live
5 January 2020
Date-Time : 08:14 น. - 08:14 น.
Place : -
Mewnich Live
5 January 2020
Date-Time : 10:45 น. - 10:45 น.
Place : -
Korn Live
5 January 2020
Date-Time : 14:22 น. - 14:22 น.
Place : -
BNK48 「Waiting Stage」
11 January 2020
Date-Time : 13:00 น. - 15:00 น.
Place : THE MALL
BNK48 「Waiting Stage」Tarwaan's birthday Stage
11 January 2020
Date-Time : 17:00 น. - 19:00 น.
Place : THE MALL
BNK48 「Waiting Stage」
12 January 2020
Date-Time : 13:00 น. - 15:00 น.
Place : THE MALL
BNK48 「Waiting Stage」
12 January 2020
Date-Time : 17:00 น. - 19:00 น.
Place : THE MALL
Myyu Live
6 January 2020
Date-Time : 09:30 น. - 09:30 น.
Place : -
Orn Live
6 January 2020
Date-Time : 15:45 น. - 15:45 น.
Place : -
Myyu Live
7 January 2020
Date-Time : 09:20 น. - 09:20 น.
Place : -
Namneung Live
7 January 2020
Date-Time : 10:40 น. - 10:40 น.
Place : -
Mobile Live
7 January 2020
Date-Time : 13:55 น. - 13:55 น.
Place : -
DGA (Digital Government Summit) 
18 January 2019
Date-Time : 18:00 น. - 19:00 น.
Place : Central World
Minmin Live
7 January 2020
Date-Time : 13:58 น. - 13:58 น.
Place : -
Pun Live
7 January 2020
Date-Time : 14:36 น. - 14:36 น.
Place : -
Ratah Live
8 January 2020
Date-Time : 09:22 น. - 09:22 น.
Place : -
Piam Live
16 January 2020
Date-Time : 05:16 น. - 05:16 น.
Place : -
Piam Live
18 January 2020
Date-Time : 12:50 น. - 12:50 น.
Place : -
Bamboo Live
8 January 2020
Date-Time : 13:25 น. - 13:25 น.
Place : -
View Live
9 January 2020
Date-Time : 10:42 น. - 10:42 น.
Place : -
Myyu Live
10 January 2020
Date-Time : 13:00 น. - 13:00 น.
Place : -
Jane Live
9 January 2020
Date-Time : 15:04 น. - 15:04 น.
Place : -
Jane Live
9 January 2020
Date-Time : 15:04 น. - 15:04 น.
Place : -
Myyu Live
10 January 2020
Date-Time : 02:00 น. - 02:00 น.
Place : -
Myyu Live
9 January 2020
Date-Time : 16:15 น. - 16:15 น.
Place : -
Nink Live
10 January 2020
Date-Time : 15:00 น. - 15:00 น.
Place : -
Oom Live
10 January 2020
Date-Time : 12:18 น. - 12:18 น.
Place : -
Jib Live
10 January 2020
Date-Time : 12:55 น. - 12:55 น.
Place : -
Mewnich Live
10 January 2020
Date-Time : 14:30 น. - 14:30 น.
Place : -
Ratah Live
10 January 2020
Date-Time : 16:07 น. - 16:07 น.
Place : -
Pupe Live
10 January 2020
Date-Time : 16:17 น. - 16:17 น.
Place : -
Tarwaan Live
11 January 2020
Date-Time : 15:30 น. - 15:30 น.
Place : -
Oom Live
11 January 2020
Date-Time : 09:25 น. - 09:25 น.
Place : -
View Live
11 January 2020
Date-Time : 11:18 น. - 11:18 น.
Place : -
Stang Live
11 January 2020
Date-Time : 13:15 น. - 13:15 น.
Place : -
Gygee Live
11 January 2020
Date-Time : 14:00 น. - 14:00 น.
Place : -
Bamboo Live
11 January 2020
Date-Time : 14:00 น. - 14:00 น.
Place : -
Myyu Live
4 January 2020
Date-Time : 15:30 น. - 15:30 น.
Place : -
Gygee Live
11 January 2020
Date-Time : 14:30 น. - 14:30 น.
Place : -
Myyu Live
6 January 2020
Date-Time : 04:00 น. - 04:00 น.
Place : -
Faii Live
11 January 2020
Date-Time : 15:20 น. - 15:20 น.
Place : -
Myyu Live
9 January 2020
Date-Time : 16:00 น. - 16:00 น.
Place : -
Jane Live
11 January 2020
Date-Time : 15:39 น. - 15:39 น.
Place : -
Ratah Live
12 January 2020
Date-Time : 06:36 น. - 06:36 น.
Place : -
Ratah Live
12 January 2020
Date-Time : 06:37 น. - 06:37 น.
Place : -
Ratah Live
12 January 2020
Date-Time : 06:47 น. - 06:47 น.
Place : -
Phukkhom Live
12 January 2020
Date-Time : 15:00 น. - 15:00 น.
Place : -
Piam Live
4 January 2019
Date-Time : 15:00 น. - 15:00 น.
Place : -
Pupe Live
12 January 2020
Date-Time : 16:43 น. - 16:43 น.
Place : -
BNK48 Trainee Stage「PARTY ga Hajimaru yo」
17 January 2020
Date-Time : 19:00 น. - 21:00 น.
Place : THE MALL
BNK48 「Waiting Stage」Pupe ’s birthday Stage
18 January 2020
Date-Time : 17:00 น. - 19:00 น.
Place : THE MALL
BNK48 Trainee Stage「PARTY ga Hajimaru yo 」Myyu 's birthday Stage
19 January 2020
Date-Time : 13:00 น. - 15:00 น.
Place : THE MALL
BNK48 Trainee Stage「PARTY ga Hajimaru yo 」Fifa 's birthday Stage
19 January 2020
Date-Time : 17:00 น. - 19:00 น.
Place : THE MALL
Tarwaan Live
13 January 2020
Date-Time : 04:48 น. - 04:48 น.
Place : -
Nine Live
13 January 2020
Date-Time : 08:55 น. - 08:55 น.
Place : -
ประกาศผล BNK48 6th Single Senbatsu General Election
26 January 2019
Date-Time : 00:00 น. - 23:59 น.
Place : Impact Arena เมืองทองธานี
Nine Live
13 January 2020
Date-Time : 09:00 น. - 09:00 น.
Place : -
Bamboo Live
13 January 2020
Date-Time : 12:30 น. - 12:30 น.
Place : -

48 GROUP