Schedule

เลือกดูตามประเภท
เลือกดูตามสมาชิก
BNK48 Team BⅢ「PARTY ga Hajimaru yo」@ BNK48 The Campus
<p>【BNK48 Team BⅢ「PARTY ga Hajimaru yo」@ BNK48 The Campus】</p> <p>รอบการแสดงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 (เสาร์) เวลา 13:00น.</p> <p>สมาชิกที่ขึ้นแสดง<br />Cherprang / Tarwaan / Pupe / Noey / Kate / Namneung / Miori / Satchan / Kaew / Can / Mind / Music / Jib / Korn / Kaimook / Nink</p> <p>การเปิดให้ลงสิทธิ์สุ่มเพื่อเข้าชม<br />เปิดให้ลงสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์&nbsp;<a href="https://ticket.bnk48.com/" target="_blank" rel="noopener nofollow" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;-U&quot;}" data-lynx-mode="asynclazy" data-lynx-uri="https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fticket.bnk48.com%2F&amp;h=AT0QFOh9TI-0_jETQUxzswM7Or4pWc8Tl1XxuEP9DmUmvRuHAwwf6YkyzGaYB-y19RmYsec0jmlhKUVMBeFb_zLA2FXcDQHD_3xaqVub22KVXJPXK-HosvLqCKMquejU2W2fbsANFQ">https://ticket.bnk48.com/</a></p> <p>การแสดงทั้ง 3 รอบ เปิดให้ลงสิทธิ์สุ่มพร้อมกัน</p> <p>- เปิดให้ลงทะเบียนสิทธิ์สุ่มเพื่อเข้าชมครั้งที่ 1 วันที่ 26 มิถุนายน เวลา 10:00 น. &ndash; 27 มิถุนายน เวลา 10:00 น. ประกาศผลผู้ได้สิทธิ์เข้าชม วันที่ 27 มิถุนายน เวลา 13:00 น.<br />- เปิดให้ลงทะเบียนสิทธิ์สุ่มเพื่อเข้าชมครั้งที่ 2 วันที่ 27 มิถุนายน เวลา 18:15 น. &ndash; 28 มิถุนายน 10:00 น. ประกาศผลผู้ได้สิทธิ์เข้าชม วันที่ 28 มิถุนายน เวลา 13:00 น.<br />- เปิดให้ลงทะเบียนสิทธิ์สุ่มเพื่อเข้าชมครั้งที่ 3 วันที่ 28 มิถุนายน เวลา 18:15 น. &ndash; 29 มิถุนายน 10:00 น. ประกาศผลผู้ได้สิทธิ์เข้าชม วันที่ 29 มิถุนายน เวลา 13:00 น.<br />- เปิดให้ลงทะเบียนสิทธิ์สุ่มเพื่อเข้าชมรอบรอยกเลิก วันที่ 29 มิถุนายน เวลา 18:15 น. ถึง 21:00 น. และประกาศผลผู้ได้สิทธิ์รอยกเลิกภายใน เวลา 22:00 น.</p> <p>เฉพาะผู้ที่ได้สิทธิ์เข้าชม จะได้รับอีเมลแจ้งการได้สิทธิ์ และจะต้องชำระเงินค่าเข้าชม ผ่านทางเครดิตการ์ด หรือ PayPal ภายใน 18:00 น. ก่อนเปิดให้ลงทะเบียนสุ่มรอบถัดไป มิเช่นนั้น สิทธิ์ที่ได้ จะถือเป็นโมฆะทันที หรือในกรณีที่เป็นสมาชิก Founder Member หรือมีรหัส Campus Card สามารถใช้รหัสแทนการชำระผ่านบัตรเครดิตการ์ด หรือ PayPal ได้ (ระบบจะไม่ได้หักรอบให้อัตโนมัติ ท่านต้องเข้าไปทำการกดยืนยันการใช้ ภายในช่วงเวลาดังกล่าว จึงจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์)</p> <p>■ ในแต่ละรอบการแสดง ช่วงการลงทะเบียนรับสิทธิ์สุ่มที่นั่ง การกำหนดสิทธิ์ในการสุ่มจะถูกผูกกับเลขบัตรประชาชนหรือเลขหนังสือเดินทางเพียง 1 ชุดหมายเลขเท่านั้น ในกรณีที่ท่านมีหลายไอดีหรือหลายอีเมล<br />■ การลงทะเบียนสิทธิ์ สำหรับบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย กรุณากรอกด้วยหมายเลขบัตรประชาชนของท่านเท่านั้น (ไม่สามารถใช้หมายเลขหนังสือเดินทางหรือหมายเลขเอกสารอื่น ๆ ในการลงทะเบียนได้) / For foreigner, please input your passport number on registration phase and please bring your passport on the live day.<br />■ การเปิดลงทะเบียนสิทธิ์สุ่มเพื่อเข้าชมครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3 จะเปิดก็ต่อเมื่อมีผู้ลงทะเบียนสิทธิ์สุ่มเพื่อเข้าชมในครั้งที่ 1 ไม่เต็มจำนวนที่นั่ง หรือมีผู้ไม่ชำระเงินหรือหักที่นั่งจาก Code ภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากมีการชำระเงินทุกที่นั่งแล้ว จะไม่มีการเปิดครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3<br />■ รอบรอยกเลิก การประกาศผลสำหรับผู้ที่ได้สิทธิ์ จะได้รับเป็นหมายเลขลำดับรอผู้ยกเลิก แต่ทั้งนี้ การที่ท่านได้รับหมายเลข มิได้หมายความว่าท่านจะได้เข้ารับชมการแสดงแน่นอน โดยเมื่อถึงเวลา 30 นาทีก่อนเริ่มการแสดง ทางทีมงานจะเริ่มเรียกผู้ที่ได้ลำดับรอผู้ยกเลิก เรียงทีละหมายเลข และจะทำการขายบัตรเข้าชมให้ตามลำดับหมายเลขทีละคน ไปจนครบจำนวนที่นั่ง ถ้าหากท่านไม่อยู่ในแถวขณะเรียก ก็จะถือว่าสละสิทธิ์ทันที (รอบรอยกเลิก ต้องชำระค่าบัตรเข้าชมด้วยเงินสดเมื่อท่านได้เข้าชม ที่หน้างานเท่านั้น)<br />■ สามารถลงทะเบียนสุ่มได้ครั้งละไม่เกิน 2 ที่นั่ง (เจ้าของแอคเคาท์ และ ผู้ติดตาม 1 คน) และในการสุ่ม ท่านต้องลงทะเบียนชื่อของผู้ติดตามของท่านด้วย และไม่สามารถเปลี่ยนสิทธิ์การเข้าชมให้ผู้ติดตามท่านอื่นได้&nbsp;<br />■ ในกรณีที่ได้สิทธิ์ซื้อ 2 ที่นั่ง การชำระเงินทั้ง 2 ที่นั่ง จะต้องชำระด้วยวิธีเดียวกัน คือชำระผ่านเครดิตการ์ดทั้ง 2 ที่นั่ง หรือผ่าน PayPal ทั้ง 2 ที่นั่ง หรือชำระผ่าน Code Campus Card จำนวน 2 ใบเท่านั้น สำหรับกรณี Founder Member ท่านสามารถเลือกตัดที่นั่งจำนวน 2 ที่นั่ง หรือ ตัดที่นั่ง 1 ที่นั่งและอีก 1 ที่นั่งชำระผ่าน Code Campus Card 1 ใบ หรือชำระผ่าน Code Campus Card ทั้ง 2 ใบก็ได้<br />■ กรุณาตรวจสอบชื่อ และอีเมลของท่านให้เรียบร้อยก่อนกดสุ่ม เมื่อกดสุ่มแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้<br />■ ก่อนการเข้าชม จะมีการยืนยันตรวจสอบตัวตน กรุณานำเอกสารที่ออกโดยราชการ ที่มีรูปถ่ายของท่านติดอยู่ เช่นบัตรประชาชน หรือใบขับขี่ มาด้วย ในกรณีที่หลักฐานไม่ชัดเจน หรือไม่ได้นำหลักฐานมา ขอสงวนสิทธิ์งดให้เข้าชม<br />■ ที่ BNK48 The Campus ไม่รับฝากของขวัญหรือจดหมายให้สมาชิก รวมถึงช่อดอกไม้ต่าง ๆ การส่งของขวัญและจดหมาย ต้องเป็นไปตามกฎการให้ของขวัญเท่านั้น (กฎอาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต)<br />■ การเข้าชมทุกครั้ง จะไม่อนุญาตให้นำกระเป๋า สัมภาระต่าง ๆ เข้าสู่ภายใน สิ่งที่สามารถนำเข้าไปได้ คือ กระเป๋าสตางค์ โทรศัพท์มือถือ แท่งไฟ และบัตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (เช่นบัตรเชกิ) เท่านั้น โดยท่านที่นำสัมภาระอื่นมา ต้องทำการฝากสัมภาระกับเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าสู่ภายใน<br />■ ขณะทำการแสดง ขอความกรุณางดลุกจากที่นั่ง ยกเว้นมีเหตุจำเป็น เนื่องจากจะเป็นการบดบังผู้เข้าชมท่านอื่น<br />■ ไม่อนุญาตให้ทำการบันทึกภาพ วีดีโอ และเสียงตลอดทั้งการแสดงไม่ว่าจะด้วยอุปกรณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น<br />■ สำหรับสมาชิก Founder Member ที่มีความประสงค์จะถ่ายรูปเชกิ กรุณาแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่ออกบัตร ตอนที่ท่านออกบัตรเข้าชม และกรุณานำบัตรเชกิที่ได้รับมาด้วย โดยผู้ที่จะทำการเชกิ ต้องเป็นผู้ได้รับสิทธิ์การเข้าชม และสามารถเชกิกับสมาชิกที่มีการแสดงในรอบนั้น ๆ เท่านั้น<br />■ เพื่อรักษาสิทธิ์ในการชมการแสดงของท่าน ก่อนทำการจองรอบการแสดงกรุณาศึกษาเงื่อนไขการจองอย่างละเอียดที่&nbsp;<a href="https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fticket.bnk48.com%2Findex.php%3Fpage%3Dfaq&amp;h=AT2AZUIvqtPYjWU7CuxYXps4trXuNZBcFXW-6mEOE1ew7uNbTn1YHHjNqZYqgNAF36fSJHhTFEM1GjeWxx2zqrRcsCsZ3u2qpCgCQL3OHlSC1gdPJQk9a87nUvs45w145IcGEacb1w" target="_blank" rel="noopener nofollow" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;-U&quot;}" data-lynx-mode="asynclazy">https://ticket.bnk48.com/index.php?page=faq</a></p> <p><a class="_58cn" href="https://www.facebook.com/hashtag/bnk48?source=feed_text" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;*N&quot;,&quot;type&quot;:104}"><span class="_5afx"><span class="_58cl _5afz" aria-label="แฮชแท็ก">#</span><span class="_58cm">BNK48</span></span></a>&nbsp;<a class="_58cn" href="https://www.facebook.com/hashtag/bnk48thecampus?source=feed_text" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;*N&quot;,&quot;type&quot;:104}"><span class="_5afx"><span class="_58cl _5afz" aria-label="แฮชแท็ก">#</span><span class="_58cm">BNK48TheCampus</span></span></a>&nbsp;<a class="_58cn" href="https://www.facebook.com/hashtag/bnk48teamb3?source=feed_text" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;*N&quot;,&quot;type&quot;:104}"><span class="_5afx"><span class="_58cl _5afz" aria-label="แฮชแท็ก">#</span><span class="_58cm">BNK48TeamB3</span></span></a><a class="_58cn" href="https://www.facebook.com/hashtag/partygahajimaruyoth?source=feed_text" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;*N&quot;,&quot;type&quot;:104}"><span class="_5afx"><span class="_58cl _5afz" aria-label="แฮชแท็ก">#</span><span class="_58cm">PARTYgaHajimaruyoTH</span></span></a></p>
BNK48 Team BⅢ「PARTY ga Hajimaru yo」@ BNK48 The Campus
Date-Time : 13:00 น. - 15:00 น.
Place : THE MALL
BNK48 Team BⅢ「PARTY ga Hajimaru yo」@ BNK48 The Campus
Date-Time : 17:00 น. - 19:00 น.
Place : THE MALL
Cherprang Live
Date-Time : 15:01 น. - 15:01 น.
Place : -
Cherprang Live
Date-Time : 10:16 น. - 10:16 น.
Place : -
Cherprang Live
Date-Time : 16:05 น. - 16:05 น.
Place : -
Cherprang Live
Date-Time : 16:20 น. - 16:20 น.
Place : -
Cherprang Live
Date-Time : 14:40 น. - 14:40 น.
Place : -
Office Event : BNK48 3rd Single Shonichi Handshake Event
Date-Time : 00:00 น. - 00:00 น.
Place : -
Cherprang Live
Date-Time : 13:52 น. - 13:52 น.
Place : -
6th Single ROADSHOW : เชียงใหม่
Date-Time : 00:00 น. - 22:00 น.
Place : Chiangmai
PRESS CON : งานน้ำใจสร้างกุศล ของคณะเเพทย์ฯจุฬา
Date-Time : 11:00 น. - 13:00 น.
Place : ห้องประชุม 1210 โซนบี ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ รพ.จุฬา
TOYOTA ROADSHOW : อุบลราชธานี
Date-Time : 13:00 น. - 18:00 น.
Place : อุบลราชธานี
TOYOTA EVENT : Live Alive Space 
Date-Time : 15:00 น. - 17:00 น.
Place : ICON Siam
Event : Lolane
Date-Time : 18:00 น. - 20:00 น.
Place : -
EVENT : PRIME Show
Date-Time : 18:00 น. - 21:00 น.
Place : Show DC
Cherprang Live
Date-Time : 15:36 น. - 15:36 น.
Place : -
Cherprang Live
Date-Time : 04:37 น. - 04:37 น.
Place : -
Cherprang Live
Date-Time : 07:02 น. - 07:02 น.
Place : -

48 GROUP