Schedule

เลือกดูตามประเภท
เลือกดูตามสมาชิก
BNK48 Team BⅢ「PARTY ga Hajimaru yo」
<p>BNK48 Team BⅢ「PARTY ga Hajimaru yo」</p> <p>รอบวันที่&nbsp;&nbsp;12 พฤษภาคม 2562 (อาทิตย์) เวลา 13:00น.</p> <p>สมาชิกที่ขึ้นแสดง<br />Tarwaan / Pupe / Miori / Satchan / Korn / Natherine / Panda / Oom / Pakwan / Fifa / Nine / Deenee / Ratah / Faii / Stang / Niky</p> <p>การเปิดให้ลงสิทธิ์จองเพื่อเข้าชม<br />เปิดให้ลงสิทธิ์จองผ่านเว็บไซต์&nbsp;<a href="https://ticket.bnk48.com/?fbclid=IwAR2UNGm3wWY6YdMgzi7yDdA99coJbkCJBfK6csAazTGNCAppWsBKmojQWzM" target="_blank" rel="noopener nofollow" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;-U&quot;}" data-lynx-mode="async" data-lynx-uri="https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fticket.bnk48.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR2UNGm3wWY6YdMgzi7yDdA99coJbkCJBfK6csAazTGNCAppWsBKmojQWzM&amp;h=AT2_bT-ey5Aznsl1BNGmXPBjtH74gPAuLxM194VFyPpuyBprnMrrwVyM7QdodqZ-cE9lKyRuJwKF_BYp_aT4ugzd6uqlK1-1urBanQFTpMd5hQvO7KuQZLR2b3FCBJ06k7b7qJP9iavOOpudmtSwV_ZP4_wNsQRZLn1iQOvABXrth2K-7gjr-4mQdJsot88IHabAT-PnwWG76pwMVVFSb6Ck7Lczu9icHQ6YIV0wboEH1GWgbeAcJly33TIAjeHTQhXJ8gQthvawJ0lltH3CtHHHItev8R0b6q8Nv3BhL2_lEIt8veXMeJWAkhpUGqMOm_LegQXUMq5D18Rijnlwm3tBgxkW71F5sz4NXsFhrdG5gv-3uIYxgQZsZGsJ2kr9HBJH496ar_jdR1Az8btoZzRZOHabZLZso8MH2OXq49DY6hWsRHPMYf-l7xe3b4zWiZZFwjAZnLhao8q6fW-RC0Gus3kv0ChtZf42p-MB8KJ4VKYgxtNNap8QRcUfV9Q__Q4O8i3_so7CnhU9jKcxRy7cXdnxySG0Jz-dNHuLu8yeithqFjcvIAOmlJcWVmOFnJMMfJjdveeq1r7Fd5wObQPcx9Zs3TbvLA-s0eJ4NI1lPmdgAvD2QYSp8MoIArtv5ywC">https://ticket.bnk48.com/</a></p> <p>การแสดงทั้ง 2 รอบ เปิดให้ลงสิทธิ์จองพร้อมกัน<br />ราคาค่าเข้าชมการแสดง 400 บาททุกที่นั่ง</p> <p>- เปิดให้ลงทะเบียนสิทธิ์จองเพื่อเข้าชมครั้งที่ 1 วันที่ 6 พฤษภาคม เวลา 10:00 น. &ndash; 7 พฤษภาคม เวลา 10:00 น. ประกาศผลผู้ได้สิทธิ์จองเข้าชม วันที่ 7 พฤษภาคม เวลา 13:00 น.<br />- เปิดให้ลงทะเบียนสิทธิ์จองเพื่อเข้าชมครั้งที่ 2 วันที่ 7 พฤษภาคม เวลา 18:15 น. &ndash; 8 พฤษภาคม 10:00 น. ประกาศผลผู้ได้สิทธิ์จองเข้าชม วันที่ 8 พฤษภาคม เวลา 13:00 น.<br />- เปิดให้ลงทะเบียนสิทธิ์จองเพื่อเข้าชมครั้งที่ 3 วันที่ 8 พฤษภาคม เวลา 18:15 น. &ndash; 9 พฤษภาคม 10:00 น. ประกาศผลผู้ได้สิทธิ์จองเข้าชม วันที่ 9 พฤษภาคม เวลา 13:00 น.<br />- เปิดให้ลงทะเบียนสิทธิ์จองเพื่อเข้าชมครั้งที่ 4 วันที่ 9 พฤษภาคม เวลา 18:15 น. &ndash; 10 พฤษภาคม 10:00 น. ประกาศผลผู้ได้สิทธิ์จองเข้าชม วันที่ 10 พฤษภาคม เวลา 13:00 น.<br />- เปิดให้ลงทะเบียนสิทธิ์จองเพื่อเข้าชมรอบรอยกเลิก วันที่ 10 พฤษภาคม เมษายน เวลา 18:15 น. ถึง 21:00 น. และประกาศผลผู้ได้สิทธิ์จองรอยกเลิกภายใน เวลา 22:00 น.</p> <p>เฉพาะผู้ที่ได้สิทธิ์จองเข้าชม จะได้รับอีเมลแจ้งการได้สิทธิ์จอง และจะต้องชำระเงินค่าเข้าชม ผ่านทางเครดิตการ์ด หรือ PayPal ภายใน 18:00 น. ก่อนเปิดให้ลงทะเบียนรอบถัดไป มิเช่นนั้น สิทธิ์จองที่ได้ จะถือเป็นโมฆะทันที หรือในกรณีที่เป็นสมาชิก Founder Member หรือมีรหัส Campus Card สามารถใช้รหัสแทนการชำระผ่านบัตรเครดิตการ์ด หรือ PayPal ได้ (ระบบจะไม่ได้หักรอบให้อัตโนมัติ ท่านต้องเข้าไปทำการกดยืนยันการใช้ ภายในช่วงเวลาดังกล่าว จึงจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์)</p> <p>■ ในแต่ละรอบการแสดง ช่วงการลงทะเบียนรับสิทธิ์จองที่นั่ง การกำหนดสิทธิ์จองจะถูกผูกกับเลขบัตรประชาชนหรือเลขหนังสือเดินทางเพียง 1 ชุดหมายเลขเท่านั้น ในกรณีที่ท่านมีหลายบัญชีหรือหลายอีเมล<br />■ การลงทะเบียนสิทธิ์จอง สำหรับบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย กรุณากรอกด้วยหมายเลขบัตรประชาชนของท่านเท่านั้น (ไม่สามารถใช้หมายเลขหนังสือเดินทางหรือหมายเลขเอกสารอื่น ๆ ในการลงทะเบียนได้) / For foreigner, please input your passport number on registration phase and please bring your passport on the live day.<br />■ การเปิดลงทะเบียนสิทธิ์จองเพื่อเข้าชมครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3 จะเปิดก็ต่อเมื่อมีผู้ลงทะเบียนสิทธิ์จองเพื่อเข้าชมในครั้งที่ 1 ไม่เต็มจำนวนที่นั่ง หรือมีผู้ไม่ชำระเงินหรือหักที่นั่งจาก Code ภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากมีการชำระเงินทุกที่นั่งแล้ว จะไม่มีการเปิดครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3<br />■ รอบรอยกเลิก การประกาศผลสำหรับผู้ที่ได้สิทธิ์จอง จะได้รับเป็นหมายเลขลำดับรอผู้ยกเลิก แต่ทั้งนี้ การที่ท่านได้รับหมายเลข มิได้หมายความว่าท่านจะได้เข้ารับชมการแสดงแน่นอน โดยเมื่อถึงเวลา 30 นาทีก่อนเริ่มการแสดง ทางทีมงานจะเริ่มเรียกผู้ที่ได้ลำดับรอผู้ยกเลิก เรียงทีละหมายเลข และจะทำการขายบัตรเข้าชมให้ตามลำดับหมายเลขทีละคน ไปจนครบจำนวนที่นั่ง ถ้าหากท่านไม่อยู่ในแถวขณะเรียก ก็จะถือว่าสละสิทธิ์ทันที (รอบรอยกเลิก ต้องชำระค่าบัตรเข้าชมด้วยเงินสดเมื่อท่านได้เข้าชม ที่หน้างานเท่านั้น)<br />■ หากท่านได้สิทธิ์การจองแต่ไม่ทำการชำระเงินในเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่เกิดการใช้สิทธิ์การจองที่สมบูรณ์ในรอบการแสดงนั้น สิทธิ์การจองของท่านในรอบการแสดงนั้นจะถูกยกเลิก และท่านต้องทำการลงทะเบียนสิทธิ์การจองในรอบการแสดงอื่นแทน<br />■ สามารถลงทะเบียนสิทธิ์จองได้ครั้งละไม่เกิน 2 ที่นั่ง (เจ้าของบัญชีและ ผู้ติดตาม 1 คน) และในการลงทะเบียนสิทธิ์จองท่านต้องลงทะเบียนชื่อของผู้ติดตามของท่านด้วย และไม่สามารถเปลี่ยนสิทธิ์การเข้าชมให้ผู้ติดตามท่านอื่นได้&nbsp;<br />■ กรณีหากท่านได้สิทธิ์ในการจอง ท่านจะได้รับการติดต่อกลับทางอีเมลจากทีมงาน เป็นการยืนยันว่าได้สิทธิ์การดำเนินการขั้นตอนต่อไป และจะไม่มีการติดต่อกลับของทีมงานจากช่องทางใด ๆ ก็ตามกรณีที่ท่านไม่ได้รับสิทธิ์การจองรับชมในรอบนั้น ๆ<br />■ ในกรณีที่ได้สิทธิ์จอง 2 ที่นั่ง การชำระเงินทั้ง 2 ที่นั่ง จะต้องชำระด้วยวิธีเดียวกัน คือชำระผ่านเครดิตการ์ดทั้ง 2 ที่นั่ง หรือผ่าน PayPal ทั้ง 2 ที่นั่ง หรือชำระผ่าน Code Campus Card จำนวน 2 ใบเท่านั้น สำหรับกรณี Founder Member ท่านสามารถเลือกตัดที่นั่งจำนวน 2 ที่นั่ง หรือ ตัดที่นั่ง 1 ที่นั่งและอีก 1 ที่นั่งชำระผ่าน Code Campus Card 1 ใบ หรือชำระผ่าน Code Campus Card ทั้ง 2 ใบก็ได้<br />■ กรุณาตรวจสอบชื่อ และอีเมลของท่านให้เรียบร้อยก่อนกดลงทะเบียนสิทธิ์จอง เมื่อกดลงทะเบียนสิทธิ์จองแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้<br />■ ก่อนการเข้าชม จะมีการยืนยันตรวจสอบตัวตน กรุณานำเอกสารที่ออกโดยราชการ ที่มีรูปถ่ายของท่านติดอยู่ เช่นบัตรประชาชน หรือใบขับขี่ มาด้วย ในกรณีที่หลักฐานไม่ชัดเจน หรือไม่ได้นำหลักฐานมา ขอสงวนสิทธิ์งดให้เข้าชม<br />■ ที่ BNK48 The Campus ไม่รับฝากของขวัญหรือจดหมายให้สมาชิก รวมถึงช่อดอกไม้ต่าง ๆ การส่งของขวัญและจดหมาย ต้องเป็นไปตามกฎการให้ของขวัญเท่านั้น (กฎอาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตตามความเหมาะสม)<br />■ การเข้าชมทุกครั้ง จะไม่อนุญาตให้นำกระเป๋า สัมภาระต่าง ๆ เข้าสู่ภายใน สิ่งที่สามารถนำเข้าไปได้ คือ กระเป๋าสตางค์ โทรศัพท์มือถือ แท่งไฟ และบัตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (เช่นบัตรเชกิ) เท่านั้น โดยท่านที่นำสัมภาระอื่นมา ต้องทำการฝากสัมภาระกับเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าสู่ภายใน<br />■ ขณะทำการแสดง ขอความกรุณางดลุกจากที่นั่ง ยกเว้นมีเหตุจำเป็น เนื่องจากจะเป็นการบดบังผู้เข้าชมท่านอื่น<br />■ ไม่อนุญาตให้ทำการบันทึกภาพ วีดีโอ และเสียงตลอดทั้งการแสดงไม่ว่าจะด้วยอุปกรณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น<br />■ สำหรับสมาชิก Founder Member ที่มีความประสงค์จะถ่ายรูปเชกิ กรุณาแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่ออกบัตร ตอนที่ท่านออกบัตรเข้าชม และกรุณานำบัตรเชกิที่ได้รับมาด้วย โดยผู้ที่จะทำการเชกิ ต้องเป็นผู้ได้รับสิทธิ์การเข้าชม และสามารถเชกิกับสมาชิกที่มีการแสดงในรอบนั้น ๆ เท่านั้น<br />■ เพื่อรักษาสิทธิ์ในการชมการแสดงของท่าน ก่อนทำการจองรอบการแสดงกรุณาศึกษาเงื่อนไขการจองอย่างละเอียดที่&nbsp;<a href="https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fticket.bnk48.com%2Findex.php%3Fpage%3Dfaq%26fbclid%3DIwAR2sHkcYiRBbo6tcy7CEBEVq48f610W3dzoj5LHIXOyo9l39ctOxDhI6xL8&amp;h=AT0LAXpaBDxgRlDmouTTyu0ho5LL4UYrCHeIiIdUqbmtSAgKBnararLTfeuhLkdPyUZPGEmYo1bK6yUEp1XnwlAPQNi0tRKI-9lFxgNrJYU7SKNM-Ue77N1XcIMxUlgwW4HAejoH26UtgGxuH59Td2eBMeur0kK3rt9o2j4Ex3aye7Qyv_YW1NYwJ5f8IBgmy5ULN9ppHhopchagpgXa7_ymWMMj_1J1mOFhwOkTjm6wDzt6rLZKhJVAU2faY_y5Wa0HPriyqGQ90i_JV00nKnKCnNw3j3oF4mvBRR5oYkFP1Szb97RyK_oxbxwvfmkkmP5tyLjwTCU-e3RmHsaVqq-by6Gk2yMIyYzK2f3yr3UDUQ3BvKmcXypNz6zDTv0vfD_DeHY1HU0yb51FuC4w1Q0k0uQzvn_oYCt9rRM_3HdZVHoLuORuVeX0FXK8OUpJgXI750cXACSXMi73tTN2swCX_ee8Ttr36xoNPR_ng1H4GTXTzcBGJYkMLc2TOtifmYYjugktRWJK5DbIz31iOXOAsNxvJxuIMNjI7q3t_DA9Vj35tZINwSgmJHqnAf5El_O8J_SR92ibaadOtQCJ69Njg51ssBIx0rI5eo3azdXDpZiy_tdrAE9ySQ4H0XdoNKxL" target="_blank" rel="noopener nofollow" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;-U&quot;}" data-lynx-mode="async">https://ticket.bnk48.com/index.php?page=faq</a><br />■ ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมกับสถานที่ในการชมขอสงวนสิทธิ์ในการจัดลำดับการจองและจัดลำดับที่นั่ง<br />■ ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวกับการแสดงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า</p> <p>[ ประกาศเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงโทษกรณีทุจริตการเข้าชม BNK48 The Campus ]<br />เนื่องจากการแสดงรอบที่ผ่านมา ได้ตรวจพบการทุจริตเพื่อเข้ารับชมการแสดงที่ BNK48 The Campus ทางทีมงานจำเป็นต้องออกกฎ และมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยการทุจริตที่ตรวจเจอมีดังต่อไปนี้<br />1. การสวมสิทธิ์ และแอบอ้างชื่อเพื่อเข้าดูการแสดง&nbsp;<br />2. การปลอมแปลงเอกสารการยืนยัน ต่าง ๆ ต่อหน้าเจ้าหน้าที่<br />3. การแสดงข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นเท็จ&nbsp;<br />4. การทุจริตต่าง ๆ ที่ทีมงาน สามารถจับได้ภายหลัง</p> <p>ในกรณีที่ทาทีมงานตรวจพบการทุจริต จะมีการลงโทษ ดังนี้<br />1. ถ้าพบการทุจริตเพื่อเข้าชมการแสดง ไม่ว่าจะเป็น Founder Member, Campus Card หรือ บุคคลทั่วไปที่เข้าชมการแสดง ทางทีมงานต้องขออนุญาต ระงับการเข้าชมในรอบนั้น ๆ ทันที<br />2. ทั้ง Founder Member, Campus Card หรือ บุคคลทั่วไปที่เข้าชมการแสดง ถ้าถูกพบว่ามีการทุจริต ทางทีมงานขอระงับรหัสบัตรประชาชน/หมายเลขหนังสือเดินทาง (Passport) ของบุคคลนั้น ๆ ซึ่งมีผลให้ บุคคลนั้น ๆ จะไม่สามารถสุ่มรอบ และเข้าชมการแสดงได้อีกต่อไป</p> <p>ในกรณีการตรวจสอบหลักฐานการเข้าชม ถ้าหากบัตรประชาชนของท่าน ไม่ชัดเจน เช่น รูปไม่ชัด, รหัสบัตรประชาชนขาดหาย และอื่น ๆ ทางทีมงานขออนุญาต ตรวจสอบหลักฐานอื่น ๆ ซึ่งหลักฐานที่ใช้ได้ มีดังนี้ หมายเลขหนังสือเดินทาง (Passport), ใบอนุญาตการขับขี่ และบัตรนักเรียนที่มีรูป และเลขบัตรประชาชน เท่านั้น</p> <p>กฎและมาตรการนี้ จะมีผลตั้งแต่ประกาศนี้เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ</p>
BNK48 Team BⅢ「PARTY ga Hajimaru yo」
Date-Time : 13:00 น. - 15:00 น.
Place : THE MALL
BNK48 Team BⅢ「PARTY ga Hajimaru yo」
Date-Time : 17:00 น. - 19:00 น.
Place : THE MALL
Kaew’s solo concert “A Passage To Fly”
Date-Time : 19:00 น. - 22:00 น.
Place : โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ สยามสแควร์วัน
Kaew’s solo concert “A Passage To Fly”
Date-Time : 19:00 น. - 22:00 น.
Place : ณ โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ สยามสแควร์วัน
Kazz Award
Date-Time : 18:00 น. - 22:00 น.
Place : ‪Bcc hall Central Ladprao‬
Digital Live Studio
Date-Time : 18:00 น. - 19:30 น.
Place : BNK48 Digital Live Studio @Emquartier
EVENT : 20th Thai Festival 
Date-Time : 09:00 น. - 22:00 น.
Place : สวนสาธารณะโยโยกิ เขตชิบุยะ กรุงโตเกียว
EVENT : บุรีรัมย์ เกมส์
Date-Time : 18:00 น. - 20:00 น.
Place : บุรีรัมย์
6th Single ROADSHOW : ระยอง
Date-Time : 11:00 น. - 18:00 น.
Place : CentralPlaZa Rayong
6th Single ROADSHOW : ระยอง
Date-Time : 09:00 น. - 22:00 น.
Place : ระยอง
EVENT : Toyota Driving Experience Park (TDEX)
Date-Time : 10:00 น. - 12:00 น.
Place : Toyota Driving Experience Park (TDEX)
TOYOTA ROADSHOW : CentralPlaza Chiangrai
Date-Time : 09:00 น. - 22:00 น.
Place : CentralPlaza Chiangrai
TOYOTA ON TOUR : Central Chiangmai
Date-Time : 09:00 น. - 22:00 น.
Place : Central Chiangmai
จันทร์ช็อคโลก
Date-Time : 21:00 น. - 22:00 น.
Place : GMM
DIGITAL LIVE ON TOUR
Date-Time : 12:00 น. - 19:00 น.
Place : ?
Pim.n Live
Date-Time : 07:00 น. - 07:00 น.
Place : -
Niky Live
Date-Time : 13:30 น. - 13:30 น.
Place : -
Niky Live
Date-Time : 15:30 น. - 15:30 น.
Place : -
Niky Live
Date-Time : 15:30 น. - 15:30 น.
Place : -
Han Live
Date-Time : 08:11 น. - 08:11 น.
Place : -
Event : Special Olympic (การกุศล)
Date-Time : 00:00 น. - 00:00 น.
Place : -
BNK48 Trainee「PARTY ga Hajimaru yo」
Date-Time : 19:00 น. - 21:00 น.
Place : THE MALL
Miss Grand Bangkok 2019
Date-Time : 18:00 น. - 22:00 น.
Place : Place : MCC Hall The Mall Bangkapi
DIGITAL LIVE STUDIO
Date-Time : 18:00 น. - 19:30 น.
Place : BNK48 Digital Live Studio @Emquartier
PRESS CON :BNK48 x The Ska
Date-Time : 17:00 น. - 21:30 น.
Place : Central World
DIGITAL LIVE STUDIO
Date-Time : 18:00 น. - 19:30 น.
Place : BNK48 Digital Live Studio @Emquartier
BNK48 5th Single “BNK Festival” Handshake
Date-Time : 09:00 น. - 22:00 น.
Place : Bitec Bangna
BNK48 5th Single “BNK Festival” Handshake
Date-Time : 09:00 น. - 22:00 น.
Place : Bitec Bangna
Niky Live
Date-Time : 11:30 น. - 11:30 น.
Place : -
Gorn Live
Date-Time : 04:46 น. - 04:46 น.
Place : -
Gorn Live
Date-Time : 04:51 น. - 04:51 น.
Place : -
Niky Live
Date-Time : 13:00 น. - 13:00 น.
Place : -
Niky Live
Date-Time : 11:14 น. - 11:14 น.
Place : -

48 GROUP