Schedule

เลือกดูตามประเภท
เลือกดูตามสมาชิก
BNK48 Trainee「PARTY ga Hajimaru yo」
<p>BNK48 Trainee「PARTY ga Hajimaru yo」</p> <p>รอบวันที่&nbsp;20 กรกฎาคม 2562 (เสาร์) เวลา 13:00น.&nbsp;</p> <p>สมาชิกที่ขึ้นแสดง<br />Piam / Bamboo / Faii / Fond / Gygee / Khamin / Kheng / Natherine / Niky / Nine / Pakwan / Panda / Ratah / Stang / View / Wee</p> <p>การเปิดให้ลงสิทธิ์จองเพื่อเข้าชม<br />เปิดให้ลงสิทธิ์จองผ่านเว็บไซต์&nbsp;<a href="https://ticket.bnk48.com/?fbclid=IwAR0AWGw51uA_0b0SlaBSd3Sb2ZilZ7UNgNpxXNIUulW_XxAJJPBD1N8txnM" target="_blank" rel="noopener nofollow" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;-U&quot;}" data-lynx-mode="async" data-lynx-uri="https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fticket.bnk48.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR0AWGw51uA_0b0SlaBSd3Sb2ZilZ7UNgNpxXNIUulW_XxAJJPBD1N8txnM&amp;h=AT0MnlMIq_YoGtAkGn0nnb4-c_4BsEqGYz5ZdYIiLC-ghjQppEy-y0xFeyMdfOt58lEWtbPGT_VnNLJ_95fwbJThHoj-Ly7zeLYQ76ID7-eYQpEWJvZNSnkM-QLyYvg03TwQ0QK0hgvfC2Ln4LPk6lmsy6dptjEnsbi-Ieut31pHQr1Uugr6A1RXxLLu2nY0xhGT5Nt72Yskmpth2l0sUpo_0Z_QAc51G_Yw7wHBgRORu2ls2E-vAzQ_rHvATbNYv0e-6rGfRWM5rO3dBlKrsnmbYXQXDORaAPlTzBdWODC1q_dDoNA888CrxHKl7qDgZ9nq9hxi14zkAM7RJGfWDBxvm1o80kuQxJoYXbcw6mIfYlj_W5lV8lVJRXnkLPlWQlEXtrhdJo3dcOuaj7IhuLAnOcTKGDXLFRKNFxwYv7jEkOOtIChhx1ckWnxEuBXQi0P5j3avEdAW5ibsifpS6aVwk6gEeWXpSRe2mFKO1T0UBAlmtx8pQz2Lhq49h4vD_smlNxSvFrqjbW8AS-jfbfKaDqVVOkDh19rf7UYfk3PPnzGgcmDkcaE0wyJ_qKDpDfKeUnVL9bv_WShiJuCPS6Zy86LUStVwxz7rnEuyU2RkYYq732uy45tLb5N4W8nnEEbjOg">https://ticket.bnk48.com/</a></p> <p>การแสดงทั้ง 3 รอบ เปิดให้ลงสิทธิ์จองพร้อมกัน<br />ราคาค่าเข้าชมการแสดง 400 บาททุกที่นั่ง</p> <p>- เปิดให้ลงทะเบียนสิทธิ์จองเพื่อเข้าชมครั้งที่ 1 วันที่ 15 กรกฎาคม เวลา 10:00 น. &ndash; 16 กรกฎาคม เวลา 10:00 น. ประกาศผลผู้ได้สิทธิ์จองเข้าชม วันที่ 16 กรกฎาคม เวลา 13:00 น.<br />- เปิดให้ลงทะเบียนสิทธิ์จองเพื่อเข้าชมครั้งที่ 2 วันที่ 16 กรกฎาคม เวลา 18:15 น. &ndash; 17 กรกฎาคม 10:00 น. ประกาศผลผู้ได้สิทธิ์จองเข้าชม วันที่ 17 กรกฎาคม เวลา 13:00 น.<br />- เปิดให้ลงทะเบียนสิทธิ์จองเพื่อเข้าชมครั้งที่ 3 วันที่ 17 กรกฎาคม เวลา 18:15 น. &ndash; 18 กรกฎาคม 10:00 น. ประกาศผลผู้ได้สิทธิ์จองเข้าชม วันที่ 18 กรกฎาคม เวลา 13:00 น.<br />- เปิดให้ลงทะเบียนสิทธิ์จองเพื่อเข้าชมรอบรอยกเลิก วันที่ 18 กรกฎาคม เวลา 18:15 น. ถึง 21:00 น. และประกาศผลผู้ได้สิทธิ์จองรอยกเลิกภายใน เวลา 22:00 น.</p> <p>เฉพาะผู้ที่ได้สิทธิ์จองเข้าชม จะได้รับอีเมลแจ้งการได้สิทธิ์จอง และจะต้องชำระเงินค่าเข้าชม ผ่านทางเครดิตการ์ด หรือ PayPal ภายใน 18:00 น. ก่อนเปิดให้ลงทะเบียนรอบถัดไป มิเช่นนั้น สิทธิ์จองที่ได้ จะถือเป็นโมฆะทันที หรือในกรณีที่เป็นสมาชิก Founder Member หรือมีรหัส Campus Card สามารถใช้รหัสแทนการชำระผ่านบัตรเครดิตการ์ด หรือ PayPal ได้ (ระบบจะไม่ได้หักรอบให้อัตโนมัติ ท่านต้องเข้าไปทำการกดยืนยันการใช้ ภายในช่วงเวลาดังกล่าว จึงจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์)</p> <p>■ ในแต่ละรอบการแสดง ช่วงการลงทะเบียนรับสิทธิ์จองที่นั่ง การกำหนดสิทธิ์จองจะถูกผูกกับเลขบัตรประชาชนหรือเลขหนังสือเดินทางเพียง 1 ชุดหมายเลขเท่านั้น ในกรณีที่ท่านมีหลายบัญชีหรือหลายอีเมล<br />■ การลงทะเบียนสิทธิ์จอง สำหรับบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย กรุณากรอกด้วยหมายเลขบัตรประชาชนของท่านเท่านั้น (ไม่สามารถใช้หมายเลขหนังสือเดินทางหรือหมายเลขเอกสารอื่น ๆ ในการลงทะเบียนได้) / For foreigner, please input your passport number on registration phase and please bring your passport on the live day.<br />■ การเปิดลงทะเบียนสิทธิ์จองเพื่อเข้าชมครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3 จะเปิดก็ต่อเมื่อมีผู้ลงทะเบียนสิทธิ์จองเพื่อเข้าชมในครั้งที่ 1 ไม่เต็มจำนวนที่นั่ง หรือมีผู้ไม่ชำระเงินหรือหักที่นั่งจาก Code ภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากมีการชำระเงินทุกที่นั่งแล้ว จะไม่มีการเปิดครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3<br />■ รอบรอยกเลิก การประกาศผลสำหรับผู้ที่ได้สิทธิ์จอง จะได้รับเป็นหมายเลขลำดับรอผู้ยกเลิก แต่ทั้งนี้ การที่ท่านได้รับหมายเลข มิได้หมายความว่าท่านจะได้เข้ารับชมการแสดงแน่นอน โดยเมื่อถึงเวลา 30 นาทีก่อนเริ่มการแสดง ทางทีมงานจะเริ่มเรียกผู้ที่ได้ลำดับรอผู้ยกเลิก เรียงทีละหมายเลข และจะทำการขายบัตรเข้าชมให้ตามลำดับหมายเลขทีละคน ไปจนครบจำนวนที่นั่ง ถ้าหากท่านไม่อยู่ในแถวขณะเรียก ก็จะถือว่าสละสิทธิ์ทันที (รอบรอยกเลิก ต้องชำระค่าบัตรเข้าชมด้วยเงินสดเมื่อท่านได้เข้าชม ที่หน้างานเท่านั้น)<br />■ หากท่านได้สิทธิ์การจองแต่ไม่ทำการชำระเงินในเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่เกิดการใช้สิทธิ์การจองที่สมบูรณ์ในรอบการแสดงนั้น สิทธิ์การจองของท่านในรอบการแสดงนั้นจะถูกยกเลิก และท่านต้องทำการลงทะเบียนสิทธิ์การจองในรอบการแสดงอื่นแทน<br />■ สามารถลงทะเบียนสิทธิ์จองได้ครั้งละไม่เกิน 2 ที่นั่ง (เจ้าของบัญชีและ ผู้ติดตาม 1 คน) และในการลงทะเบียนสิทธิ์จองท่านต้องลงทะเบียนชื่อของผู้ติดตามของท่านด้วย และไม่สามารถเปลี่ยนสิทธิ์การเข้าชมให้ผู้ติดตามท่านอื่นได้&nbsp;<br />■ กรณีหากท่านได้สิทธิ์ในการจอง ท่านจะได้รับการติดต่อกลับทางอีเมลจากทีมงาน เป็นการยืนยันว่าได้สิทธิ์การดำเนินการขั้นตอนต่อไป และจะไม่มีการติดต่อกลับของทีมงานจากช่องทางใด ๆ ก็ตามกรณีที่ท่านไม่ได้รับสิทธิ์การจองรับชมในรอบนั้น ๆ<br />■ ในกรณีที่ได้สิทธิ์จอง 2 ที่นั่ง การชำระเงินทั้ง 2 ที่นั่ง จะต้องชำระด้วยวิธีเดียวกัน คือชำระผ่านเครดิตการ์ดทั้ง 2 ที่นั่ง หรือผ่าน PayPal ทั้ง 2 ที่นั่ง หรือชำระผ่าน Code Campus Card จำนวน 2 ใบเท่านั้น สำหรับกรณี Founder Member ท่านสามารถเลือกตัดที่นั่งจำนวน 2 ที่นั่ง หรือ ตัดที่นั่ง 1 ที่นั่งและอีก 1 ที่นั่งชำระผ่าน Code Campus Card 1 ใบ หรือชำระผ่าน Code Campus Card ทั้ง 2 ใบก็ได้<br />■ กรุณาตรวจสอบชื่อ และอีเมลของท่านให้เรียบร้อยก่อนกดลงทะเบียนสิทธิ์จอง เมื่อกดลงทะเบียนสิทธิ์จองแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้<br />■ ก่อนการเข้าชม จะมีการยืนยันตรวจสอบตัวตน กรุณานำเอกสารที่ออกโดยราชการ ที่มีรูปถ่ายของท่านติดอยู่ เช่นบัตรประชาชน หรือใบขับขี่ มาด้วย ในกรณีที่หลักฐานไม่ชัดเจน หรือไม่ได้นำหลักฐานมา ขอสงวนสิทธิ์งดให้เข้าชม<br />■ ที่ BNK48 The Campus ไม่รับฝากของขวัญหรือจดหมายให้สมาชิก รวมถึงช่อดอกไม้ต่าง ๆ การส่งของขวัญและจดหมาย ต้องเป็นไปตามกฎการให้ของขวัญเท่านั้น (กฎอาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตตามความเหมาะสม)<br />■ การเข้าชมทุกครั้ง จะไม่อนุญาตให้นำกระเป๋า สัมภาระต่าง ๆ เข้าสู่ภายใน สิ่งที่สามารถนำเข้าไปได้ คือ กระเป๋าสตางค์ โทรศัพท์มือถือ แท่งไฟ และบัตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (เช่นบัตรเชกิ) เท่านั้น โดยท่านที่นำสัมภาระอื่นมา ต้องทำการฝากสัมภาระกับเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าสู่ภายใน<br />■ ขณะทำการแสดง ขอความกรุณางดลุกจากที่นั่ง ยกเว้นมีเหตุจำเป็น เนื่องจากจะเป็นการบดบังผู้เข้าชมท่านอื่น<br />■ ไม่อนุญาตให้ทำการบันทึกภาพ วีดีโอ และเสียงตลอดทั้งการแสดงไม่ว่าจะด้วยอุปกรณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น<br />■ สำหรับสมาชิก Founder Member ที่มีความประสงค์จะถ่ายรูปเชกิ กรุณาแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่ออกบัตร ตอนที่ท่านออกบัตรเข้าชม และกรุณานำบัตรเชกิที่ได้รับมาด้วย โดยผู้ที่จะทำการเชกิ ต้องเป็นผู้ได้รับสิทธิ์การเข้าชม และสามารถเชกิกับสมาชิกที่มีการแสดงในรอบนั้น ๆ เท่านั้น<br />■ เพื่อรักษาสิทธิ์ในการชมการแสดงของท่าน ก่อนทำการจองรอบการแสดงกรุณาศึกษาเงื่อนไขการจองอย่างละเอียดที่&nbsp;<a href="https://ticket.bnk48.com/index.php?page=faq&amp;fbclid=IwAR1uzK34OB_b19s_PMI-PlmTrxeJ7IAMh-qG4mGd7-BRUYxkaCVTdDE-crE" target="_blank" rel="noopener nofollow" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;-U&quot;}" data-lynx-mode="async" data-lynx-uri="https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fticket.bnk48.com%2Findex.php%3Fpage%3Dfaq%26fbclid%3DIwAR1uzK34OB_b19s_PMI-PlmTrxeJ7IAMh-qG4mGd7-BRUYxkaCVTdDE-crE&amp;h=AT0dOT1Pssxx4w_0vP9pDKNNVYU4T-0TgX-cPE2_jFX4t2_Okpssr8l1ku8uB8xbVpjYySi7omrRujl3k5hlBcEv_aSwVor1gJrKxYx1ehrs5GjTYr34tqJHenbk-LYZtD45oyiTcEjcdJk9iPZN8UC2zpywlsbuO1bQFT_V6Q3V887OBwa2RjpmlUohW1QBLCElWegEiMHvxedIUhNgrywCxVwHqupPC4rqwukw1ncuyrUh6lYMHgasbdEuYI3jci5EwOgxFvqURI1-ysXCvt6wqrY0ovJAzHrNgU12-QWdfAX5svoUg1SM9_DmHDpCPoYoQDVXsyyDGFDwZI0HXemByEkw6M7lyB3RjAd5C8IVQAVb2gbKEBEBCmS7uXhdT0pgxvjZNNVI705mGvzV0kzRn7C4sCCT1f9KOERy_sK-ex7omUSnCGyhhxrWAWVQ5RY0u6xCC5J4p5l2w1bSpv5vlTULHfyShujmGcy5l7Zt3m6F-H3SsPoO82Tk5seCBym9MkMov44W6C5LWbKSRLnsnL6WhY7uunKvqVFwKLEOVEuw6ofDD0_SetW6X2dNovQYhtNWnUezjgcNVpVQ8Qe4ImOi0XLoOngtuP36bDd3YZ14lWYOH1dcCLe30Y5-lHKgXXpC_bBU">https://ticket.bnk48.com/index.php?page=faq</a><br />■ ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมกับสถานที่ในการชมขอสงวนสิทธิ์ในการจัดลำดับการจองและจัดลำดับที่นั่ง<br />■ ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวกับการแสดงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า</p> <p>[ ประกาศเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงโทษกรณีทุจริตการเข้าชม BNK48 The Campus ]<br />เนื่องจากการแสดงรอบที่ผ่านมา ได้ตรวจพบการทุจริตเพื่อเข้ารับชมการแสดงที่ BNK48 The Campus ทางทีมงานจำเป็นต้องออกกฎ และมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยการทุจริตที่ตรวจเจอมีดังต่อไปนี้<br />1. การสวมสิทธิ์ และแอบอ้างชื่อเพื่อเข้าดูการแสดง&nbsp;<br />2. การปลอมแปลงเอกสารการยืนยัน ต่าง ๆ ต่อหน้าเจ้าหน้าที่<br />3. การแสดงข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นเท็จ&nbsp;<br />4. การทุจริตต่าง ๆ ที่ทีมงาน สามารถจับได้ภายหลัง</p> <p>ในกรณีที่ทาทีมงานตรวจพบการทุจริต จะมีการลงโทษ ดังนี้<br />1. ถ้าพบการทุจริตเพื่อเข้าชมการแสดง ไม่ว่าจะเป็น Founder Member, Campus Card หรือ บุคคลทั่วไปที่เข้าชมการแสดง ทางทีมงานต้องขออนุญาต ระงับการเข้าชมในรอบนั้น ๆ ทันที<br />2. ทั้ง Founder Member, Campus Card หรือ บุคคลทั่วไปที่เข้าชมการแสดง ถ้าถูกพบว่ามีการทุจริต ทางทีมงานขอระงับรหัสบัตรประชาชน/หมายเลขหนังสือเดินทาง (Passport) ของบุคคลนั้น ๆ ซึ่งมีผลให้ บุคคลนั้น ๆ จะไม่สามารถสุ่มรอบ และเข้าชมการแสดงได้อีกต่อไป</p> <p>ในกรณีการตรวจสอบหลักฐานการเข้าชม ถ้าหากบัตรประชาชนของท่าน ไม่ชัดเจน เช่น รูปไม่ชัด, รหัสบัตรประชาชนขาดหาย และอื่น ๆ ทางทีมงานขออนุญาต ตรวจสอบหลักฐานอื่น ๆ ซึ่งหลักฐานที่ใช้ได้ มีดังนี้ หมายเลขหนังสือเดินทาง (Passport), ใบอนุญาตการขับขี่ และบัตรนักเรียนที่มีรูป และเลขบัตรประชาชน เท่านั้น</p> <p>กฎและมาตรการนี้ จะมีผลตั้งแต่ประกาศนี้เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ</p>
BNK48 Trainee「PARTY ga Hajimaru yo」
Date-Time : 13:00 น. - 15:00 น.
Place : THE MALL
BNK48 Trainee「PARTY ga Hajimaru yo」
Date-Time : 17:00 น. - 19:00 น.
Place : THE MALL
BNK48 Say JABAJA Roadshow in Songkhla
Date-Time : 10:00 น. - 20:00 น.
Place : CentralFestival Hatyai
BNK48 Say JABAJA Roadshow in Songkhla
Date-Time : 17:00 น. - 20:00 น.
Place : CentralFestival Hatyai
EVENT : มหกรรมการศึกษาเปิดโลกอาชีพ 
Date-Time : 15:00 น. - 15:30 น.
Place : ห้องประชุมโรงแรม Golden city ระยอง
EVENT : GSB GEN ESPORT AUDITIONS
Date-Time : 19:30 น. - 21:30 น.
Place : Terminal 21 Korat
BNK48 2nd Album “Jabaja” 2-Shot
Date-Time : 10:00 น. - 22:00 น.
Place : Bitec Bangna
BNK48 2nd Album “Jabaja” 2-Shot
Date-Time : 10:00 น. - 22:00 น.
Place : Bitec Bangna
EVENT : Siripanna Family Day
Date-Time : 16:00 น. - 19:00 น.
Place : CentralFestival Chiangmai
จันทร์ shock โลก
Date-Time : 20:30 น. - 22:00 น.
Place : GMM
TOYOTA ROADSHOW : Karnchanaburi
Date-Time : 15:00 น. - 18:00 น.
Place : Robinson Karnchanaburi
BNK48 Trainee「PARTY ga Hajimaru yo」 Faii's Birthday Stage
Date-Time : 19:00 น. - 21:00 น.
Place : THE MALL
Nine Live
Date-Time : 13:38 น. - 13:38 น.
Place : -
BNK48 2nd The Debut เพิ่มแล้วครับ
Date-Time : 00:00 น. - 00:00 น.
Place : -
Nine Live
Date-Time : 12:57 น. - 12:57 น.
Place : -
BNK48 Welcome Back Stage Day 1
Date-Time : 12:00 น. - 14:00 น.
Place : THE MALL (COVID-19)
Nine Live
Date-Time : 15:44 น. - 15:44 น.
Place : -
Nine Live
Date-Time : 11:18 น. - 11:18 น.
Place : -
LINE Stickers Awards
Date-Time : 15:00 น. - 19:00 น.
Place : Central World
BNK48 6th Single “Beginner” Handshake
Date-Time : 09:00 น. - 00:00 น.
Place : Bitec Bangna
BNK48 6th Single “Beginner” Handshake
Date-Time : 09:00 น. - 00:00 น.
Place : Bitec Bangna
EVENT : Mini Concert เพื่อนพึ่ง(ภา)
Date-Time : 17:00 น. - 19:00 น.
Place : อาคารนิมิบุตร
EVENT : Tokyo Night Market
Date-Time : 17:00 น. - 19:00 น.
Place : ห้าง อิมพีเรียลเวริ์ด สำโรง ชั้น 1
EVENT : Grab Carnival
Date-Time : 16:00 น. - 18:00 น.
Place : สีลม
เดินสายโปรโมท >> JABAJA
Date-Time : 11:00 น. - 21:00 น.
Place : ฺBangkok
เดินสายโปรโมท >> JABAJA
Date-Time : 09:00 น. - 14:00 น.
Place : ฺBangkok
เดินสายโปรโมท >> JABAJA
Date-Time : 11:00 น. - 18:00 น.
Place : ฺBangkok
เดินสายโปรโมท >> JABAJA
Date-Time : 06:00 น. - 18:00 น.
Place : ฺBangkok
WHERE WE BELONG : เดินสายโปรโมตหนัง
Date-Time : 13:00 น. - 19:00 น.
Place : SF Cinema
TOYOTA ON TOUR : Central Udon
Date-Time : 16:00 น. - 21:00 น.
Place : อุดรธานี
EVENT : Japan Remix
Date-Time : 15:00 น. - 20:00 น.
Place : The EmQuartier
EVENT : The One Central
Date-Time : 15:00 น. - 20:00 น.
Place : Central World
TOYOTA ROADSHOW : Korat
Date-Time : 15:00 น. - 20:00 น.
Place : The Mall Korat
EVENT : The One Central
Date-Time : 15:00 น. - 18:00 น.
Place : Central Korat

48 GROUP