Schedule

เลือกดูตามประเภท
เลือกดูตามสมาชิก
BNK48 Trainee「PARTY ga Hajimaru yo」
<p>BNK48 Trainee「PARTY ga Hajimaru yo」</p> <p>รอบวันที่&nbsp;14 มิถุนายน 2562 (ศุกร์) เวลา 19:00น.</p> <p>สมาชิกที่ขึ้นแสดง<br />Oom / Aom / Natherine / Faii / Nine / Phukkhom / Fifa / Kheng / Stang / Cake / Maira / Myyu / New / Niky / Bamboo / Panda</p> <p>การเปิดให้ลงสิทธิ์จองเพื่อเข้าชม<br />เปิดให้ลงสิทธิ์จองผ่านเว็บไซต์&nbsp;<a href="https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fticket.bnk48.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR2o_0plOUzQu7q5Cwg4hdCH_HvCNrC37Z8h24p-QscuqPI-C60FJK2shRs&amp;h=AT2f9zkcwbV4XywexR-X2rCZmgWCPjoGGTPGIwvzqaaAaC8LB5HhQO0JzYpqCc5cgSl0gSgjYw61AQXSKqaGq-7K_RLybC4AHaWgy_wvYu3U_WDJ4qJCjuMlOLzFmqaBrdvyeekTqOxPWf43xxW6JTREqjoPkF9SxV7snUALaKI1qasKXwA7nPAXnGjAgYtc-o1smGr46mroS5jiAVrPrdXSkHNmgADe004as_fisFXxCQiFpKqq87y8gRBW8boA9JyIXuHPDMCZMcfRXVJnWRAcuw5c9b9o-E9eAoysWwUaFaJNmxF3DJF6oW9mUCZZbEtoUaGTioiJETjwKZZ6jSuKM_0IGBxvv6TwP6i25etotjQHXnEZvKVeVfM1TskDOM4tlcRlRR_6JecXPNdJ3xCw1CXs8qpk0WdbTjEQhfjSvVWj8aucIpDt6dv0_QIYD7iC4ut7iE95jUVkby34VadvMYTCehQ0MO693iIXdbuoCbZSxwmG_leBE2B0t0FfbCWxdi4vEUPxepl3pjNOV7MyqSjIiq3ivpxHN5DlWsg6z4k5_OQwNirM6_Y8InsLWsHlgecQhCsiHu9MLA_f-jMg20g84KZPikD40tUr9ckkXUE2w7alWj07NOtcbsdD4Qww" target="_blank" rel="noopener nofollow" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;-U&quot;}" data-lynx-mode="async">https://ticket.bnk48.com/</a></p> <p>การแสดงทั้ง 5 รอบ เปิดให้ลงสิทธิ์จองพร้อมกัน<br />ราคาค่าเข้าชมการแสดง 400 บาททุกที่นั่ง</p> <p>- เปิดให้ลงทะเบียนสิทธิ์จองเพื่อเข้าชมครั้งที่ 1 วันที่ 10 มิถุนายน เวลา 10:00 น. &ndash; 11 มิถุนายน เวลา 10:00 น. ประกาศผลผู้ได้สิทธิ์จองเข้าชม วันที่ 11 มิถุนายน เวลา 13:00 น.<br />- เปิดให้ลงทะเบียนสิทธิ์จองเพื่อเข้าชมครั้งที่ 2 วันที่ 11 มิถุนายน เวลา 18:15 น. &ndash; 12 มิถุนายน 10:00 น. ประกาศผลผู้ได้สิทธิ์จองเข้าชม วันที่ 12 มิถุนายน เวลา 13:00 น.<br />- เปิดให้ลงทะเบียนสิทธิ์จองเพื่อเข้าชมครั้งที่ 3 วันที่ 12 มิถุนายน เวลา 18:15 น. &ndash; 13 มิถุนายน 10:00 น. ประกาศผลผู้ได้สิทธิ์จองเข้าชม วันที่ 13 มิถุนายนเวลา 13:00 น.<br />- เปิดให้ลงทะเบียนสิทธิ์จองเพื่อเข้าชมรอบรอยกเลิก วันที่ 13 มิถุนายน เวลา 18:15 น. ถึง 21:00 น. และประกาศผลผู้ได้สิทธิ์จองรอยกเลิกภายใน เวลา 22:00 น.</p> <p>เฉพาะผู้ที่ได้สิทธิ์จองเข้าชม จะได้รับอีเมลแจ้งการได้สิทธิ์จอง และจะต้องชำระเงินค่าเข้าชม ผ่านทางเครดิตการ์ด หรือ PayPal ภายใน 18:00 น. ก่อนเปิดให้ลงทะเบียนรอบถัดไป มิเช่นนั้น สิทธิ์จองที่ได้ จะถือเป็นโมฆะทันที หรือในกรณีที่เป็นสมาชิก Founder Member หรือมีรหัส Campus Card สามารถใช้รหัสแทนการชำระผ่านบัตรเครดิตการ์ด หรือ PayPal ได้ (ระบบจะไม่ได้หักรอบให้อัตโนมัติ ท่านต้องเข้าไปทำการกดยืนยันการใช้ ภายในช่วงเวลาดังกล่าว จึงจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์)</p> <p>■ ในแต่ละรอบการแสดง ช่วงการลงทะเบียนรับสิทธิ์จองที่นั่ง การกำหนดสิทธิ์จองจะถูกผูกกับเลขบัตรประชาชนหรือเลขหนังสือเดินทางเพียง 1 ชุดหมายเลขเท่านั้น ในกรณีที่ท่านมีหลายบัญชีหรือหลายอีเมล<br />■ การลงทะเบียนสิทธิ์จอง สำหรับบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย กรุณากรอกด้วยหมายเลขบัตรประชาชนของท่านเท่านั้น (ไม่สามารถใช้หมายเลขหนังสือเดินทางหรือหมายเลขเอกสารอื่น ๆ ในการลงทะเบียนได้) / For foreigner, please input your passport number on registration phase and please bring your passport on the live day.<br />■ การเปิดลงทะเบียนสิทธิ์จองเพื่อเข้าชมครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3 จะเปิดก็ต่อเมื่อมีผู้ลงทะเบียนสิทธิ์จองเพื่อเข้าชมในครั้งที่ 1 ไม่เต็มจำนวนที่นั่ง หรือมีผู้ไม่ชำระเงินหรือหักที่นั่งจาก Code ภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากมีการชำระเงินทุกที่นั่งแล้ว จะไม่มีการเปิดครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3<br />■ รอบรอยกเลิก การประกาศผลสำหรับผู้ที่ได้สิทธิ์จอง จะได้รับเป็นหมายเลขลำดับรอผู้ยกเลิก แต่ทั้งนี้ การที่ท่านได้รับหมายเลข มิได้หมายความว่าท่านจะได้เข้ารับชมการแสดงแน่นอน โดยเมื่อถึงเวลา 30 นาทีก่อนเริ่มการแสดง ทางทีมงานจะเริ่มเรียกผู้ที่ได้ลำดับรอผู้ยกเลิก เรียงทีละหมายเลข และจะทำการขายบัตรเข้าชมให้ตามลำดับหมายเลขทีละคน ไปจนครบจำนวนที่นั่ง ถ้าหากท่านไม่อยู่ในแถวขณะเรียก ก็จะถือว่าสละสิทธิ์ทันที (รอบรอยกเลิก ต้องชำระค่าบัตรเข้าชมด้วยเงินสดเมื่อท่านได้เข้าชม ที่หน้างานเท่านั้น)<br />■ หากท่านได้สิทธิ์การจองแต่ไม่ทำการชำระเงินในเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่เกิดการใช้สิทธิ์การจองที่สมบูรณ์ในรอบการแสดงนั้น สิทธิ์การจองของท่านในรอบการแสดงนั้นจะถูกยกเลิก และท่านต้องทำการลงทะเบียนสิทธิ์การจองในรอบการแสดงอื่นแทน<br />■ สามารถลงทะเบียนสิทธิ์จองได้ครั้งละไม่เกิน 2 ที่นั่ง (เจ้าของบัญชีและ ผู้ติดตาม 1 คน) และในการลงทะเบียนสิทธิ์จองท่านต้องลงทะเบียนชื่อของผู้ติดตามของท่านด้วย และไม่สามารถเปลี่ยนสิทธิ์การเข้าชมให้ผู้ติดตามท่านอื่นได้&nbsp;<br />■ กรณีหากท่านได้สิทธิ์ในการจอง ท่านจะได้รับการติดต่อกลับทางอีเมลจากทีมงาน เป็นการยืนยันว่าได้สิทธิ์การดำเนินการขั้นตอนต่อไป และจะไม่มีการติดต่อกลับของทีมงานจากช่องทางใด ๆ ก็ตามกรณีที่ท่านไม่ได้รับสิทธิ์การจองรับชมในรอบนั้น ๆ<br />■ ในกรณีที่ได้สิทธิ์จอง 2 ที่นั่ง การชำระเงินทั้ง 2 ที่นั่ง จะต้องชำระด้วยวิธีเดียวกัน คือชำระผ่านเครดิตการ์ดทั้ง 2 ที่นั่ง หรือผ่าน PayPal ทั้ง 2 ที่นั่ง หรือชำระผ่าน Code Campus Card จำนวน 2 ใบเท่านั้น สำหรับกรณี Founder Member ท่านสามารถเลือกตัดที่นั่งจำนวน 2 ที่นั่ง หรือ ตัดที่นั่ง 1 ที่นั่งและอีก 1 ที่นั่งชำระผ่าน Code Campus Card 1 ใบ หรือชำระผ่าน Code Campus Card ทั้ง 2 ใบก็ได้<br />■ กรุณาตรวจสอบชื่อ และอีเมลของท่านให้เรียบร้อยก่อนกดลงทะเบียนสิทธิ์จอง เมื่อกดลงทะเบียนสิทธิ์จองแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้<br />■ ก่อนการเข้าชม จะมีการยืนยันตรวจสอบตัวตน กรุณานำเอกสารที่ออกโดยราชการ ที่มีรูปถ่ายของท่านติดอยู่ เช่นบัตรประชาชน หรือใบขับขี่ มาด้วย ในกรณีที่หลักฐานไม่ชัดเจน หรือไม่ได้นำหลักฐานมา ขอสงวนสิทธิ์งดให้เข้าชม<br />■ ที่ BNK48 The Campus ไม่รับฝากของขวัญหรือจดหมายให้สมาชิก รวมถึงช่อดอกไม้ต่าง ๆ การส่งของขวัญและจดหมาย ต้องเป็นไปตามกฎการให้ของขวัญเท่านั้น (กฎอาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตตามความเหมาะสม)<br />■ การเข้าชมทุกครั้ง จะไม่อนุญาตให้นำกระเป๋า สัมภาระต่าง ๆ เข้าสู่ภายใน สิ่งที่สามารถนำเข้าไปได้ คือ กระเป๋าสตางค์ โทรศัพท์มือถือ แท่งไฟ และบัตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (เช่นบัตรเชกิ) เท่านั้น โดยท่านที่นำสัมภาระอื่นมา ต้องทำการฝากสัมภาระกับเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าสู่ภายใน<br />■ ขณะทำการแสดง ขอความกรุณางดลุกจากที่นั่ง ยกเว้นมีเหตุจำเป็น เนื่องจากจะเป็นการบดบังผู้เข้าชมท่านอื่น<br />■ ไม่อนุญาตให้ทำการบันทึกภาพ วีดีโอ และเสียงตลอดทั้งการแสดงไม่ว่าจะด้วยอุปกรณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น<br />■ สำหรับสมาชิก Founder Member ที่มีความประสงค์จะถ่ายรูปเชกิ กรุณาแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่ออกบัตร ตอนที่ท่านออกบัตรเข้าชม และกรุณานำบัตรเชกิที่ได้รับมาด้วย โดยผู้ที่จะทำการเชกิ ต้องเป็นผู้ได้รับสิทธิ์การเข้าชม และสามารถเชกิกับสมาชิกที่มีการแสดงในรอบนั้น ๆ เท่านั้น<br />■ เพื่อรักษาสิทธิ์ในการชมการแสดงของท่าน ก่อนทำการจองรอบการแสดงกรุณาศึกษาเงื่อนไขการจองอย่างละเอียดที่&nbsp;<a href="https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fticket.bnk48.com%2Findex.php%3Fpage%3Dfaq%26fbclid%3DIwAR0uXQABFBel3t7FxG_dXm_TwsXqXCUvROPIrKLT4VwZlL8mDDMby74xMAE&amp;h=AT0fR4afxcIdxiYlL4pNiFjzx7Fb0hfNMzQ-U0-UFEzeHomm0TolMpQRUG72jM1TniQmGrnFGhkEnCuEfBUd7JSCT4QGOPzMO6D1LtkCTz42s_B9ZcrW2kmdUAtEMRAwQl62q2jXZJs8LKmuJsrSsNDlFfswsiJNPsUGXanr4dl9GBt9kfJpcFKWC7MHiuLFYrgk2JVPMy0M5HV-CSHL0gUFE7pp3VyuH8a0bhI5N948pQWkC89SCI-DUFsDlriLNOBJvU5rleKaTgYWQPw84DTkEa59PqJogXtF96BvE6RLP9xAKKYkogVajg5mBXhSSlHuAvZ4Wf1qJHTvJLo9tzsEu2qx0CV2K7AqoEODcJ_mkZFLyAPAgpfmi6SJw0P7MAHvB9ustj2QYtNGkmLkUS7C5fXEuyqdMnpVyHqqDhJg2WS7RtaLkOSE7Y3jhTmJ4xXLlhlLJAyEIZ5rWtu5mD2APLJT35fdQ5_cFbG71ErOTL30RrN3JdeVcVjUxUKQ3eMhoioBhOyEBdC2UzJyKbUM0bS9Sm0cWTiKmGjx7GS4Sq3H1e4TUtwGNXJzL0jgnM8tOqGbZ0Cl9UDhfRV1SaKc66HUVT8yiuMLE0QaV2_hFZAaYA4IC1EiTRoXh7LU03JR" target="_blank" rel="noopener nofollow" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;-U&quot;}" data-lynx-mode="async">https://ticket.bnk48.com/index.php?page=faq</a><br />■ ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมกับสถานที่ในการชมขอสงวนสิทธิ์ในการจัดลำดับการจองและจัดลำดับที่นั่ง<br />■ ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวกับการแสดงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า</p> <p>[ ประกาศเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงโทษกรณีทุจริตการเข้าชม BNK48 The Campus ]<br />เนื่องจากการแสดงรอบที่ผ่านมา ได้ตรวจพบการทุจริตเพื่อเข้ารับชมการแสดงที่ BNK48 The Campus ทางทีมงานจำเป็นต้องออกกฎ และมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยการทุจริตที่ตรวจเจอมีดังต่อไปนี้<br />1. การสวมสิทธิ์ และแอบอ้างชื่อเพื่อเข้าดูการแสดง&nbsp;<br />2. การปลอมแปลงเอกสารการยืนยัน ต่าง ๆ ต่อหน้าเจ้าหน้าที่<br />3. การแสดงข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นเท็จ&nbsp;<br />4. การทุจริตต่าง ๆ ที่ทีมงาน สามารถจับได้ภายหลัง</p> <p>ในกรณีที่ทาทีมงานตรวจพบการทุจริต จะมีการลงโทษ ดังนี้<br />1. ถ้าพบการทุจริตเพื่อเข้าชมการแสดง ไม่ว่าจะเป็น Founder Member, Campus Card หรือ บุคคลทั่วไปที่เข้าชมการแสดง ทางทีมงานต้องขออนุญาต ระงับการเข้าชมในรอบนั้น ๆ ทันที<br />2. ทั้ง Founder Member, Campus Card หรือ บุคคลทั่วไปที่เข้าชมการแสดง ถ้าถูกพบว่ามีการทุจริต ทางทีมงานขอระงับรหัสบัตรประชาชน/หมายเลขหนังสือเดินทาง (Passport) ของบุคคลนั้น ๆ ซึ่งมีผลให้ บุคคลนั้น ๆ จะไม่สามารถสุ่มรอบ และเข้าชมการแสดงได้อีกต่อไป</p> <p>ในกรณีการตรวจสอบหลักฐานการเข้าชม ถ้าหากบัตรประชาชนของท่าน ไม่ชัดเจน เช่น รูปไม่ชัด, รหัสบัตรประชาชนขาดหาย และอื่น ๆ ทางทีมงานขออนุญาต ตรวจสอบหลักฐานอื่น ๆ ซึ่งหลักฐานที่ใช้ได้ มีดังนี้ หมายเลขหนังสือเดินทาง (Passport), ใบอนุญาตการขับขี่ และบัตรนักเรียนที่มีรูป และเลขบัตรประชาชน เท่านั้น</p> <p>กฎและมาตรการนี้ จะมีผลตั้งแต่ประกาศนี้เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ</p>
BNK48 Trainee「PARTY ga Hajimaru yo」
Date-Time : 19:00 น. - 21:00 น.
Place : THE MALL
Pim.n Live
Date-Time : 11:00 น. - 11:00 น.
Place : -
Panda Live
Date-Time : 10:14 น. - 10:14 น.
Place : -
Panda Live
Date-Time : 12:33 น. - 12:33 น.
Place : -
Office Event : BNK48 3rd Single Shonichi Handshake Event
Date-Time : 00:00 น. - 00:00 น.
Place : -
Panda Live
Date-Time : 13:18 น. - 13:18 น.
Place : -
Panda Live
Date-Time : 09:00 น. - 09:00 น.
Place : -
6th Single ROADSHOW : เชียงใหม่
Date-Time : 00:00 น. - 22:00 น.
Place : Chiangmai
Panda Live
Date-Time : 14:26 น. - 14:26 น.
Place : -
PRESS CON : งานน้ำใจสร้างกุศล ของคณะเเพทย์ฯจุฬา
Date-Time : 11:00 น. - 13:00 น.
Place : ห้องประชุม 1210 โซนบี ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ รพ.จุฬา
TOYOTA ROADSHOW : อุบลราชธานี
Date-Time : 13:00 น. - 18:00 น.
Place : อุบลราชธานี
TOYOTA EVENT : Live Alive Space 
Date-Time : 15:00 น. - 17:00 น.
Place : ICON Siam
Panda Live
Date-Time : 12:10 น. - 12:10 น.
Place : iAM48 Official Application
Panda Live
Date-Time : 06:15 น. - 06:15 น.
Place : -
EVENT : PRIME Show
Date-Time : 18:00 น. - 21:00 น.
Place : Show DC
Panda Live
Date-Time : 13:24 น. - 13:24 น.
Place : -
Panda Live
Date-Time : 05:42 น. - 05:42 น.
Place : -

48 GROUP