Schedule

เลือกดูตามประเภท
เลือกดูตามสมาชิก
BNK48 Team BⅢ「PARTY ga Hajimaru yo」@ BNK48 The Campus

รอบการแสดงวันที่ 22 กรกฎาคม 2561 (อาทิตย์) เวลา 17:00น.

สมาชิกที่ขึ้นแสดง
Pupe / Kate / Jane / Miori / Jaa / Can / Mind / Namsai / Izurina / Satchan / Jib / Korn / Nink / Piam

การเปิดให้ลงสิทธิ์สุ่มเพื่อเข้าชม
เปิดให้ลงสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ https://ticket.bnk48.com/

การแสดงทั้ง 3 รอบ เปิดให้ลงสิทธิ์สุ่มพร้อมกัน

- เปิดให้ลงทะเบียนสิทธิ์สุ่มเพื่อเข้าชมครั้งที่ 1 วันที่ 17 กรกฎาคม เวลา 10:00 น. – 18 กรกฎาคม เวลา 10:00 น. ประกาศผลผู้ได้สิทธิ์เข้าชม วันที่ 18 กรกฎาคม เวลา 13:00 น.
- เปิดให้ลงทะเบียนสิทธิ์สุ่มเพื่อเข้าชมครั้งที่ 2 วันที่ 18 กรกฎาคม เวลา 18:15 น. – 19 กรกฎาคม 10:00 น. ประกาศผลผู้ได้สิทธิ์เข้าชม วันที่ 19 กรกฎาคม เวลา 13:00 น.
- เปิดให้ลงทะเบียนสิทธิ์สุ่มเพื่อเข้าชมครั้งที่ 3 วันที่ 19 กรกฎาคม เวลา 18:15 น. – 20 กรกฎาคม 10:00 น. ประกาศผลผู้ได้สิทธิ์เข้าชม วันที่ 20 กรกฎาคม เวลา 13:00 น.
- เปิดให้ลงทะเบียนสิทธิ์สุ่มเพื่อเข้าชมรอบรอยกเลิก วันที่ 20 กรกฎาคม เวลา 18:15 น. ถึง 21:00 น. และประกาศผลผู้ได้สิทธิ์รอยกเลิกภายใน เวลา 22:00 น.

เฉพาะผู้ที่ได้สิทธิ์เข้าชม จะได้รับอีเมลแจ้งการได้สิทธิ์ และจะต้องชำระเงินค่าเข้าชม ผ่านทางเครดิตการ์ด หรือ PayPal ภายใน 18:00 น. ก่อนเปิดให้ลงทะเบียนสุ่มรอบถัดไป มิเช่นนั้น สิทธิ์ที่ได้ จะถือเป็นโมฆะทันที หรือในกรณีที่เป็นสมาชิก Founder Member หรือมีรหัส Campus Card สามารถใช้รหัสแทนการชำระผ่านบัตรเครดิตการ์ด หรือ PayPal ได้ (ระบบจะไม่ได้หักรอบให้อัตโนมัติ ท่านต้องเข้าไปทำการกดยืนยันการใช้ ภายในช่วงเวลาดังกล่าว จึงจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์)

■ ในแต่ละรอบการแสดง ช่วงการลงทะเบียนรับสิทธิ์สุ่มที่นั่ง การกำหนดสิทธิ์ในการสุ่มจะถูกผูกกับเลขบัตรประชาชนหรือเลขหนังสือเดินทางเพียง 1 ชุดหมายเลขเท่านั้น ในกรณีที่ท่านมีหลายบัญชีหรือหลายอีเมล
■ การลงทะเบียนสิทธิ์ สำหรับบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย กรุณากรอกด้วยหมายเลขบัตรประชาชนของท่านเท่านั้น (ไม่สามารถใช้หมายเลขหนังสือเดินทางหรือหมายเลขเอกสารอื่น ๆ ในการลงทะเบียนได้) / For foreigner, please input your passport number on registration phase and please bring your passport on the live day.
■ การเปิดลงทะเบียนสิทธิ์สุ่มเพื่อเข้าชมครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3 จะเปิดก็ต่อเมื่อมีผู้ลงทะเบียนสิทธิ์สุ่มเพื่อเข้าชมในครั้งที่ 1 ไม่เต็มจำนวนที่นั่ง หรือมีผู้ไม่ชำระเงินหรือหักที่นั่งจาก Code ภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากมีการชำระเงินทุกที่นั่งแล้ว จะไม่มีการเปิดครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3
■ รอบรอยกเลิก การประกาศผลสำหรับผู้ที่ได้สิทธิ์ จะได้รับเป็นหมายเลขลำดับรอผู้ยกเลิก แต่ทั้งนี้ การที่ท่านได้รับหมายเลข มิได้หมายความว่าท่านจะได้เข้ารับชมการแสดงแน่นอน โดยเมื่อถึงเวลา 30 นาทีก่อนเริ่มการแสดง ทางทีมงานจะเริ่มเรียกผู้ที่ได้ลำดับรอผู้ยกเลิก เรียงทีละหมายเลข และจะทำการขายบัตรเข้าชมให้ตามลำดับหมายเลขทีละคน ไปจนครบจำนวนที่นั่ง ถ้าหากท่านไม่อยู่ในแถวขณะเรียก ก็จะถือว่าสละสิทธิ์ทันที (รอบรอยกเลิก ต้องชำระค่าบัตรเข้าชมด้วยเงินสดเมื่อท่านได้เข้าชม ที่หน้างานเท่านั้น)
■ สามารถลงทะเบียนสุ่มได้ครั้งละไม่เกิน 2 ที่นั่ง (เจ้าของแอคเคาท์ และ ผู้ติดตาม 1 คน) และในการสุ่ม ท่านต้องลงทะเบียนชื่อของผู้ติดตามของท่านด้วย และไม่สามารถเปลี่ยนสิทธิ์การเข้าชมให้ผู้ติดตามท่านอื่นได้ 
■ ในกรณีที่ได้สิทธิ์ซื้อ 2 ที่นั่ง การชำระเงินทั้ง 2 ที่นั่ง จะต้องชำระด้วยวิธีเดียวกัน คือชำระผ่านเครดิตการ์ดทั้ง 2 ที่นั่ง หรือผ่าน PayPal ทั้ง 2 ที่นั่ง หรือชำระผ่าน Code Campus Card จำนวน 2 ใบเท่านั้น สำหรับกรณี Founder Member ท่านสามารถเลือกตัดที่นั่งจำนวน 2 ที่นั่ง หรือ ตัดที่นั่ง 1 ที่นั่งและอีก 1 ที่นั่งชำระผ่าน Code Campus Card 1 ใบ หรือชำระผ่าน Code Campus Card ทั้ง 2 ใบก็ได้
■ กรุณาตรวจสอบชื่อ และอีเมลของท่านให้เรียบร้อยก่อนกดสุ่ม เมื่อกดสุ่มแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
■ ก่อนการเข้าชม จะมีการยืนยันตรวจสอบตัวตน กรุณานำเอกสารที่ออกโดยราชการ ที่มีรูปถ่ายของท่านติดอยู่ เช่นบัตรประชาชน หรือใบขับขี่ มาด้วย ในกรณีที่หลักฐานไม่ชัดเจน หรือไม่ได้นำหลักฐานมา ขอสงวนสิทธิ์งดให้เข้าชม
■ ที่ BNK48 The Campus ไม่รับฝากของขวัญหรือจดหมายให้สมาชิก รวมถึงช่อดอกไม้ต่าง ๆ การส่งของขวัญและจดหมาย ต้องเป็นไปตามกฎการให้ของขวัญเท่านั้น (กฎอาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต)
■ การเข้าชมทุกครั้ง จะไม่อนุญาตให้นำกระเป๋า สัมภาระต่าง ๆ เข้าสู่ภายใน สิ่งที่สามารถนำเข้าไปได้ คือ กระเป๋าสตางค์ โทรศัพท์มือถือ แท่งไฟ และบัตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (เช่นบัตรเชกิ) เท่านั้น โดยท่านที่นำสัมภาระอื่นมา ต้องทำการฝากสัมภาระกับเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าสู่ภายใน
■ ขณะทำการแสดง ขอความกรุณางดลุกจากที่นั่ง ยกเว้นมีเหตุจำเป็น เนื่องจากจะเป็นการบดบังผู้เข้าชมท่านอื่น
■ ไม่อนุญาตให้ทำการบันทึกภาพ วีดีโอ และเสียงตลอดทั้งการแสดงไม่ว่าจะด้วยอุปกรณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น
■ สำหรับสมาชิก Founder Member ที่มีความประสงค์จะถ่ายรูปเชกิ กรุณาแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่ออกบัตร ตอนที่ท่านออกบัตรเข้าชม และกรุณานำบัตรเชกิที่ได้รับมาด้วย โดยผู้ที่จะทำการเชกิ ต้องเป็นผู้ได้รับสิทธิ์การเข้าชม และสามารถเชกิกับสมาชิกที่มีการแสดงในรอบนั้น ๆ เท่านั้น
■ เพื่อรักษาสิทธิ์ในการชมการแสดงของท่าน ก่อนทำการจองรอบการแสดงกรุณาศึกษาเงื่อนไขการจองอย่างละเอียดที่ https://ticket.bnk48.com/index.php?page=faq
■ ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวกับการแสดงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

[ Special Cheki Session]
สำหรับ Founder Member ที่ต้องการเชกิกับ แคน, จ๋า, เมษา, นิ้ง แต่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์
สามารถแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิ์เป็นกรณีพิเศษได้ในวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม หรือ อาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคมนี้
หลังจบการแสดงรอบเย็น (โดยไม่จำเป็นต้องเข้าชมการแสดงใน Theater)

ให้ท่านแจ้งความประสงค์ โดยถ่ายภาพบัตรเชกิคู่กับบัตรประชาชนของท่าน พร้อมแจ้งวันที่ท่านสะดวก
ส่ง Email มาที่ bnk48founder@gmail.com ภายในวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม เวลา 12:00 น.
และให้ท่านมาแสดงตัวตนที่ BNK48 The Campus ในเวลา 18:30-19:00 น. ในวันที่ท่านแจ้งความประสงค์

หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่ต้องการเชกิกับแคน แจ้งความประสงค์เชกิจะได้เฉพาะวันอาทิตย์ที่ 22 ก.ค. เท่านั้น

[ ประกาศเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงโทษกรณีทุจริตการเข้าชม BNK48 The Campus ]
เนื่องจากการแสดงรอบที่ผ่านมา ได้ตรวจพบการทุจริตเพื่อเข้ารับชมการแสดงที่ BNK48 The Campus ทางทีมงานจำเป็นต้องออกกฎ และมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยการทุจริตที่ตรวจเจอมีดังต่อไปนี้
1. การสวมสิทธิ์ และแอบอ้างชื่อเพื่อเข้าดูการแสดง 
2. การปลอมแปลงเอกสารการยืนยัน ต่าง ๆ ต่อหน้าเจ้าหน้าที่
3. การแสดงข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นเท็จ 
4. การทุจริตต่าง ๆ ที่ทีมงาน สามารถจับได้ภายหลัง

ในกรณีที่ทาทีมงานตรวจพบการทุจริต จะมีการลงโทษ ดังนี้
1. ถ้าพบการทุจริตเพื่อเข้าชมการแสดง ไม่ว่าจะเป็น Founder Member, Campus Card หรือ บุคคลทั่วไปที่เข้าชมการแสดง ทางทีมงานต้องขออนุญาติ ระงับการเข้าชมในรอบนั้น ๆ ทันที
2. ทั้ง Founder Member, Campus Card หรือ บุคคลทั่วไปที่เข้าชมการแสดง ถ้าถูกพบว่ามีการทุจริต ทางทีมงานขอระงับรหัสบัตรประชาชน/หมายเลขหนังสือเดินทาง (Passport) ของบุคคลนั้น ๆ ซึ่งมีผลให้ บุคคลนั้น ๆ จะไม่สามารถสุ่มรอบ และเข้าชมการแสดงได้อีกต่อไป

ในกรณีการตรวจสอบหลักฐานการเข้าชม ถ้าหากบัตรประชาชนของท่าน ไม่ชัดเจน เช่น รูปไม่ชัด, รหัสบัตรประชาชนขาดหาย และอื่น ๆ ทางทีมงานขออนุญาติ ตรวจสอบหลักฐานอื่น ๆ ซึ่งหลักฐานที่ใช้ได้ มีดังนี้ หมายเลขหนังสือเดินทาง (Passport), ใบอนุญาตการขับขี่ และบัตรนักเรียนที่มีรูป และเลขบัตรประชาชน เท่านั้น

กฏและมาตรการนี้ จะมีผลตั้งแต่ประกาศนี้เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

#BNK48 #BNK48TheCampus #BNK48TeamB3#PARTYgaHajimaruyoTH

BNK48 Team BⅢ「PARTY ga Hajimaru yo」@ BNK48 The Campus
22 July 2018
Date-Time : 17:00 น. - 19:00 น.
Place : THE MALL
BNK48 Team BⅢ 1st Stage「PARTY ga Hajimaru yo」
29 July 2018
Date-Time : 13:00 น. - 15:00 น.
Place : THE MALL
BNK48 Team BⅢ 1st Stage「PARTY ga Hajimaru yo」Mobile’s Birthday Stage
29 July 2018
Date-Time : 17:00 น. - 19:00 น.
Place : THE MALL
BNK48 BIII「PARTY ga Hajimaru yo」100th Round celebration
19 July 2019
Date-Time : 19:00 น. - 21:00 น.
Place : THE MALL
BNK48 Say JABAJA Roadshow in Songkhla
21 July 2019
Date-Time : 10:00 น. - 20:00 น.
Place : CentralFestival Hatyai
BNK48 Say JABAJA Roadshow in Songkhla
20 July 2019
Date-Time : 17:00 น. - 20:00 น.
Place : CentralFestival Hatyai
EVENT : มหกรรมการศึกษาเปิดโลกอาชีพ 
21 July 2019
Date-Time : 15:00 น. - 15:30 น.
Place : ห้องประชุมโรงแรม Golden city ระยอง
EVENT : GSB GEN ESPORT AUDITIONS
21 July 2019
Date-Time : 19:30 น. - 21:30 น.
Place : Terminal 21 Korat
BNK48 2nd Album “Jabaja” 2-Shot
27 July 2019
Date-Time : 10:00 น. - 22:00 น.
Place : Bitec Bangna
BNK48 2nd Album “Jabaja” 2-Shot
28 July 2019
Date-Time : 10:00 น. - 22:00 น.
Place : Bitec Bangna
EVENT : Siripanna Family Day
29 July 2019
Date-Time : 16:00 น. - 19:00 น.
Place : CentralFestival Chiangmai
จันทร์ shock โลก
29 July 2019
Date-Time : 20:30 น. - 22:00 น.
Place : GMM
TOYOTA ROADSHOW : Karnchanaburi
29 July 2019
Date-Time : 15:00 น. - 18:00 น.
Place : Robinson Karnchanaburi
BNK48 2nd The Debut เพิ่มแล้วครับ
17 July 2018
Date-Time : 00:00 น. - 00:00 น.
Place : -
Concert For ATTAPEU
31 July 2018
Date-Time : 00:00 น. - 00:00 น.
Place : -
LINE Stickers Awards
9 July 2019
Date-Time : 15:00 น. - 19:00 น.
Place : Central World
BNK48 6th Single “Beginner” Handshake
6 July 2019
Date-Time : 09:00 น. - 00:00 น.
Place : Bitec Bangna
BNK48 6th Single “Beginner” Handshake
7 July 2019
Date-Time : 09:00 น. - 00:00 น.
Place : Bitec Bangna
EVENT : Mini Concert เพื่อนพึ่ง(ภา)
13 July 2019
Date-Time : 17:00 น. - 19:00 น.
Place : อาคารนิมิบุตร
EVENT : Tokyo Night Market
13 July 2019
Date-Time : 17:00 น. - 19:00 น.
Place : ห้าง อิมพีเรียลเวริ์ด สำโรง ชั้น 1
EVENT : Grab Carnival
8 July 2019
Date-Time : 16:00 น. - 18:00 น.
Place : สีลม
เดินสายโปรโมท >> JABAJA
8 July 2019
Date-Time : 11:00 น. - 21:00 น.
Place : ฺBangkok
เดินสายโปรโมท >> JABAJA
9 July 2019
Date-Time : 09:00 น. - 14:00 น.
Place : ฺBangkok
เดินสายโปรโมท >> JABAJA
10 July 2019
Date-Time : 11:00 น. - 18:00 น.
Place : ฺBangkok
เดินสายโปรโมท >> JABAJA
12 July 2019
Date-Time : 06:00 น. - 18:00 น.
Place : ฺBangkok
WHERE WE BELONG : เดินสายโปรโมตหนัง
12 July 2019
Date-Time : 13:00 น. - 19:00 น.
Place : SF Cinema
TOYOTA ON TOUR : Central Udon
13 July 2019
Date-Time : 16:00 น. - 21:00 น.
Place : อุดรธานี
EVENT : Japan Remix
14 July 2019
Date-Time : 15:00 น. - 20:00 น.
Place : The EmQuartier
EVENT : The One Central
19 July 2019
Date-Time : 15:00 น. - 20:00 น.
Place : Central World
BNK48 BIII「PARTY ga Hajimaru yo」 Jennis's Birthday Stage
14 July 2019
Date-Time : 13:00 น. - 15:00 น.
Place : THE MALL
BNK48 BIII「PARTY ga Hajimaru yo」 Jib's Birthday Stage
14 July 2019
Date-Time : 17:00 น. - 19:00 น.
Place : THE MALL
TOYOTA ROADSHOW : Korat
20 July 2019
Date-Time : 15:00 น. - 20:00 น.
Place : The Mall Korat
EVENT : The One Central
21 July 2019
Date-Time : 15:00 น. - 18:00 น.
Place : Central Korat

48 GROUP