Schedule

เลือกดูตามประเภท
เลือกดูตามสมาชิก
BNK48 Team BⅢ「PARTY ga Hajimaru yo」@ BNK48 The Campus

【BNK48 Team BⅢ「PARTY ga Hajimaru yo」@ BNK48 The Campus】

รอบการแสดงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 (เสาร์) เวลา 13:00น.

สมาชิกที่ขึ้นแสดง
Cherprang / Tarwaan / Pupe / Noey / Kate / Namneung / Miori / Satchan / Kaew / Can / Mind / Music / Jib / Korn / Kaimook / Nink

การเปิดให้ลงสิทธิ์สุ่มเพื่อเข้าชม
เปิดให้ลงสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ https://ticket.bnk48.com/

การแสดงทั้ง 3 รอบ เปิดให้ลงสิทธิ์สุ่มพร้อมกัน

- เปิดให้ลงทะเบียนสิทธิ์สุ่มเพื่อเข้าชมครั้งที่ 1 วันที่ 26 มิถุนายน เวลา 10:00 น. – 27 มิถุนายน เวลา 10:00 น. ประกาศผลผู้ได้สิทธิ์เข้าชม วันที่ 27 มิถุนายน เวลา 13:00 น.
- เปิดให้ลงทะเบียนสิทธิ์สุ่มเพื่อเข้าชมครั้งที่ 2 วันที่ 27 มิถุนายน เวลา 18:15 น. – 28 มิถุนายน 10:00 น. ประกาศผลผู้ได้สิทธิ์เข้าชม วันที่ 28 มิถุนายน เวลา 13:00 น.
- เปิดให้ลงทะเบียนสิทธิ์สุ่มเพื่อเข้าชมครั้งที่ 3 วันที่ 28 มิถุนายน เวลา 18:15 น. – 29 มิถุนายน 10:00 น. ประกาศผลผู้ได้สิทธิ์เข้าชม วันที่ 29 มิถุนายน เวลา 13:00 น.
- เปิดให้ลงทะเบียนสิทธิ์สุ่มเพื่อเข้าชมรอบรอยกเลิก วันที่ 29 มิถุนายน เวลา 18:15 น. ถึง 21:00 น. และประกาศผลผู้ได้สิทธิ์รอยกเลิกภายใน เวลา 22:00 น.

เฉพาะผู้ที่ได้สิทธิ์เข้าชม จะได้รับอีเมลแจ้งการได้สิทธิ์ และจะต้องชำระเงินค่าเข้าชม ผ่านทางเครดิตการ์ด หรือ PayPal ภายใน 18:00 น. ก่อนเปิดให้ลงทะเบียนสุ่มรอบถัดไป มิเช่นนั้น สิทธิ์ที่ได้ จะถือเป็นโมฆะทันที หรือในกรณีที่เป็นสมาชิก Founder Member หรือมีรหัส Campus Card สามารถใช้รหัสแทนการชำระผ่านบัตรเครดิตการ์ด หรือ PayPal ได้ (ระบบจะไม่ได้หักรอบให้อัตโนมัติ ท่านต้องเข้าไปทำการกดยืนยันการใช้ ภายในช่วงเวลาดังกล่าว จึงจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์)

■ ในแต่ละรอบการแสดง ช่วงการลงทะเบียนรับสิทธิ์สุ่มที่นั่ง การกำหนดสิทธิ์ในการสุ่มจะถูกผูกกับเลขบัตรประชาชนหรือเลขหนังสือเดินทางเพียง 1 ชุดหมายเลขเท่านั้น ในกรณีที่ท่านมีหลายไอดีหรือหลายอีเมล
■ การลงทะเบียนสิทธิ์ สำหรับบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย กรุณากรอกด้วยหมายเลขบัตรประชาชนของท่านเท่านั้น (ไม่สามารถใช้หมายเลขหนังสือเดินทางหรือหมายเลขเอกสารอื่น ๆ ในการลงทะเบียนได้) / For foreigner, please input your passport number on registration phase and please bring your passport on the live day.
■ การเปิดลงทะเบียนสิทธิ์สุ่มเพื่อเข้าชมครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3 จะเปิดก็ต่อเมื่อมีผู้ลงทะเบียนสิทธิ์สุ่มเพื่อเข้าชมในครั้งที่ 1 ไม่เต็มจำนวนที่นั่ง หรือมีผู้ไม่ชำระเงินหรือหักที่นั่งจาก Code ภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากมีการชำระเงินทุกที่นั่งแล้ว จะไม่มีการเปิดครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3
■ รอบรอยกเลิก การประกาศผลสำหรับผู้ที่ได้สิทธิ์ จะได้รับเป็นหมายเลขลำดับรอผู้ยกเลิก แต่ทั้งนี้ การที่ท่านได้รับหมายเลข มิได้หมายความว่าท่านจะได้เข้ารับชมการแสดงแน่นอน โดยเมื่อถึงเวลา 30 นาทีก่อนเริ่มการแสดง ทางทีมงานจะเริ่มเรียกผู้ที่ได้ลำดับรอผู้ยกเลิก เรียงทีละหมายเลข และจะทำการขายบัตรเข้าชมให้ตามลำดับหมายเลขทีละคน ไปจนครบจำนวนที่นั่ง ถ้าหากท่านไม่อยู่ในแถวขณะเรียก ก็จะถือว่าสละสิทธิ์ทันที (รอบรอยกเลิก ต้องชำระค่าบัตรเข้าชมด้วยเงินสดเมื่อท่านได้เข้าชม ที่หน้างานเท่านั้น)
■ สามารถลงทะเบียนสุ่มได้ครั้งละไม่เกิน 2 ที่นั่ง (เจ้าของแอคเคาท์ และ ผู้ติดตาม 1 คน) และในการสุ่ม ท่านต้องลงทะเบียนชื่อของผู้ติดตามของท่านด้วย และไม่สามารถเปลี่ยนสิทธิ์การเข้าชมให้ผู้ติดตามท่านอื่นได้ 
■ ในกรณีที่ได้สิทธิ์ซื้อ 2 ที่นั่ง การชำระเงินทั้ง 2 ที่นั่ง จะต้องชำระด้วยวิธีเดียวกัน คือชำระผ่านเครดิตการ์ดทั้ง 2 ที่นั่ง หรือผ่าน PayPal ทั้ง 2 ที่นั่ง หรือชำระผ่าน Code Campus Card จำนวน 2 ใบเท่านั้น สำหรับกรณี Founder Member ท่านสามารถเลือกตัดที่นั่งจำนวน 2 ที่นั่ง หรือ ตัดที่นั่ง 1 ที่นั่งและอีก 1 ที่นั่งชำระผ่าน Code Campus Card 1 ใบ หรือชำระผ่าน Code Campus Card ทั้ง 2 ใบก็ได้
■ กรุณาตรวจสอบชื่อ และอีเมลของท่านให้เรียบร้อยก่อนกดสุ่ม เมื่อกดสุ่มแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
■ ก่อนการเข้าชม จะมีการยืนยันตรวจสอบตัวตน กรุณานำเอกสารที่ออกโดยราชการ ที่มีรูปถ่ายของท่านติดอยู่ เช่นบัตรประชาชน หรือใบขับขี่ มาด้วย ในกรณีที่หลักฐานไม่ชัดเจน หรือไม่ได้นำหลักฐานมา ขอสงวนสิทธิ์งดให้เข้าชม
■ ที่ BNK48 The Campus ไม่รับฝากของขวัญหรือจดหมายให้สมาชิก รวมถึงช่อดอกไม้ต่าง ๆ การส่งของขวัญและจดหมาย ต้องเป็นไปตามกฎการให้ของขวัญเท่านั้น (กฎอาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต)
■ การเข้าชมทุกครั้ง จะไม่อนุญาตให้นำกระเป๋า สัมภาระต่าง ๆ เข้าสู่ภายใน สิ่งที่สามารถนำเข้าไปได้ คือ กระเป๋าสตางค์ โทรศัพท์มือถือ แท่งไฟ และบัตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (เช่นบัตรเชกิ) เท่านั้น โดยท่านที่นำสัมภาระอื่นมา ต้องทำการฝากสัมภาระกับเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าสู่ภายใน
■ ขณะทำการแสดง ขอความกรุณางดลุกจากที่นั่ง ยกเว้นมีเหตุจำเป็น เนื่องจากจะเป็นการบดบังผู้เข้าชมท่านอื่น
■ ไม่อนุญาตให้ทำการบันทึกภาพ วีดีโอ และเสียงตลอดทั้งการแสดงไม่ว่าจะด้วยอุปกรณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น
■ สำหรับสมาชิก Founder Member ที่มีความประสงค์จะถ่ายรูปเชกิ กรุณาแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่ออกบัตร ตอนที่ท่านออกบัตรเข้าชม และกรุณานำบัตรเชกิที่ได้รับมาด้วย โดยผู้ที่จะทำการเชกิ ต้องเป็นผู้ได้รับสิทธิ์การเข้าชม และสามารถเชกิกับสมาชิกที่มีการแสดงในรอบนั้น ๆ เท่านั้น
■ เพื่อรักษาสิทธิ์ในการชมการแสดงของท่าน ก่อนทำการจองรอบการแสดงกรุณาศึกษาเงื่อนไขการจองอย่างละเอียดที่ https://ticket.bnk48.com/index.php?page=faq

#BNK48 #BNK48TheCampus #BNK48TeamB3#PARTYgaHajimaruyoTH

BNK48 Team BⅢ「PARTY ga Hajimaru yo」@ BNK48 The Campus
30 June 2018
Date-Time : 13:00 น. - 15:00 น.
Place : THE MALL
BNK48 Team BⅢ「PARTY ga Hajimaru yo」@ BNK48 The Campus
30 June 2018
Date-Time : 17:00 น. - 19:00 น.
Place : THE MALL
BNK48 Team BⅢ「PARTY ga Hajimaru yo」
16 June 2019
Date-Time : 13:00 น. - 15:00 น.
Place : THE MALL
BNK48 BIII「PARTY ga Hajimaru yo」Piam’s Birthday Stage
16 June 2019
Date-Time : 17:00 น. - 19:00 น.
Place : THE MALL
Kaimook Live
17 June 2019
Date-Time : 05:00 น. - 05:00 น.
Place : -
Office Event : BNK48 3rd Single Shonichi Handshake Event
2 June 2018
Date-Time : 00:00 น. - 00:00 น.
Place : -
Event : Lactasoy
9 June 2018
Date-Time : 13:00 น. - 18:00 น.
Place : -
6th Single ROADSHOW : เชียงใหม่
1 June 2019
Date-Time : 00:00 น. - 22:00 น.
Place : Chiangmai
Event : Pastal
10 June 2018
Date-Time : 23:00 น. - 00:00 น.
Place : -
PRESS CON : งานน้ำใจสร้างกุศล ของคณะเเพทย์ฯจุฬา
3 June 2019
Date-Time : 11:00 น. - 13:00 น.
Place : ห้องประชุม 1210 โซนบี ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ รพ.จุฬา
Kaimook Live
20 June 2019
Date-Time : 10:46 น. - 10:46 น.
Place : -
TOYOTA ROADSHOW : อุบลราชธานี
8 June 2019
Date-Time : 13:00 น. - 18:00 น.
Place : อุบลราชธานี
TOYOTA EVENT : Live Alive Space 
9 June 2019
Date-Time : 15:00 น. - 17:00 น.
Place : ICON Siam
Line AWARD
8 June 2018
Date-Time : 18:00 น. - 20:00 น.
Place : -
EVENT : PRIME Show
8 June 2019
Date-Time : 18:00 น. - 21:00 น.
Place : Show DC
Kaimook Live
23 June 2019
Date-Time : 06:50 น. - 06:50 น.
Place : -
BNK48 BIII「PARTY ga Hajimaru yo」Kate’s Birthday Stage
30 June 2019
Date-Time : 17:00 น. - 19:00 น.
Place : THE MALL

48 GROUP