Schedule

เลือกดูตามประเภท
เลือกดูตามสมาชิก
BNK48 Team BⅢ「PARTY ga Hajimaru yo」@ BNK48 The Campus

【BNK48 Team BⅢ「PARTY ga Hajimaru yo」@ BNK48 The Campus】

รอบการแสดงวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 (อาทิตย์) เวลา 17:00น.

สมาชิกที่ขึ้นแสดง
Cherprang / Tarwaan / Jennis / Pupe / Noey / Namneung / Miori / Kaew / Mind / Mobile / Music / Pun / Satchan / Korn / Kaimook / Nink

การเปิดให้ลงสิทธิ์สุ่มเพื่อเข้าชม
เปิดให้ลงสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ https://ticket.bnk48.com/

การแสดงทั้ง 3 รอบ เปิดให้ลงสิทธิ์สุ่มพร้อมกัน

- เปิดให้ลงทะเบียนสิทธิ์สุ่มเพื่อเข้าชมครั้งที่ 1 วันที่ 26 มิถุนายน เวลา 10:00 น. – 27 มิถุนายน เวลา 10:00 น. ประกาศผลผู้ได้สิทธิ์เข้าชม วันที่ 27 มิถุนายน เวลา 13:00 น.
- เปิดให้ลงทะเบียนสิทธิ์สุ่มเพื่อเข้าชมครั้งที่ 2 วันที่ 27 มิถุนายน เวลา 18:15 น. – 28 มิถุนายน 10:00 น. ประกาศผลผู้ได้สิทธิ์เข้าชม วันที่ 28 มิถุนายน เวลา 13:00 น.
- เปิดให้ลงทะเบียนสิทธิ์สุ่มเพื่อเข้าชมครั้งที่ 3 วันที่ 28 มิถุนายน เวลา 18:15 น. – 29 มิถุนายน 10:00 น. ประกาศผลผู้ได้สิทธิ์เข้าชม วันที่ 29 มิถุนายน เวลา 13:00 น.
- เปิดให้ลงทะเบียนสิทธิ์สุ่มเพื่อเข้าชมรอบรอยกเลิก วันที่ 29 มิถุนายน เวลา 18:15 น. ถึง 21:00 น. และประกาศผลผู้ได้สิทธิ์รอยกเลิกภายใน เวลา 22:00 น.

เฉพาะผู้ที่ได้สิทธิ์เข้าชม จะได้รับอีเมลแจ้งการได้สิทธิ์ และจะต้องชำระเงินค่าเข้าชม ผ่านทางเครดิตการ์ด หรือ PayPal ภายใน 18:00 น. ก่อนเปิดให้ลงทะเบียนสุ่มรอบถัดไป มิเช่นนั้น สิทธิ์ที่ได้ จะถือเป็นโมฆะทันที หรือในกรณีที่เป็นสมาชิก Founder Member หรือมีรหัส Campus Card สามารถใช้รหัสแทนการชำระผ่านบัตรเครดิตการ์ด หรือ PayPal ได้ (ระบบจะไม่ได้หักรอบให้อัตโนมัติ ท่านต้องเข้าไปทำการกดยืนยันการใช้ ภายในช่วงเวลาดังกล่าว จึงจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์)

■ ในแต่ละรอบการแสดง ช่วงการลงทะเบียนรับสิทธิ์สุ่มที่นั่ง การกำหนดสิทธิ์ในการสุ่มจะถูกผูกกับเลขบัตรประชาชนหรือเลขหนังสือเดินทางเพียง 1 ชุดหมายเลขเท่านั้น ในกรณีที่ท่านมีหลายไอดีหรือหลายอีเมล
■ การลงทะเบียนสิทธิ์ สำหรับบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย กรุณากรอกด้วยหมายเลขบัตรประชาชนของท่านเท่านั้น (ไม่สามารถใช้หมายเลขหนังสือเดินทางหรือหมายเลขเอกสารอื่น ๆ ในการลงทะเบียนได้) / For foreigner, please input your passport number on registration phase and please bring your passport on the live day.
■ การเปิดลงทะเบียนสิทธิ์สุ่มเพื่อเข้าชมครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3 จะเปิดก็ต่อเมื่อมีผู้ลงทะเบียนสิทธิ์สุ่มเพื่อเข้าชมในครั้งที่ 1 ไม่เต็มจำนวนที่นั่ง หรือมีผู้ไม่ชำระเงินหรือหักที่นั่งจาก Code ภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากมีการชำระเงินทุกที่นั่งแล้ว จะไม่มีการเปิดครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3
■ รอบรอยกเลิก การประกาศผลสำหรับผู้ที่ได้สิทธิ์ จะได้รับเป็นหมายเลขลำดับรอผู้ยกเลิก แต่ทั้งนี้ การที่ท่านได้รับหมายเลข มิได้หมายความว่าท่านจะได้เข้ารับชมการแสดงแน่นอน โดยเมื่อถึงเวลา 30 นาทีก่อนเริ่มการแสดง ทางทีมงานจะเริ่มเรียกผู้ที่ได้ลำดับรอผู้ยกเลิก เรียงทีละหมายเลข และจะทำการขายบัตรเข้าชมให้ตามลำดับหมายเลขทีละคน ไปจนครบจำนวนที่นั่ง ถ้าหากท่านไม่อยู่ในแถวขณะเรียก ก็จะถือว่าสละสิทธิ์ทันที (รอบรอยกเลิก ต้องชำระค่าบัตรเข้าชมด้วยเงินสดเมื่อท่านได้เข้าชม ที่หน้างานเท่านั้น)
■ สามารถลงทะเบียนสุ่มได้ครั้งละไม่เกิน 2 ที่นั่ง (เจ้าของแอคเคาท์ และ ผู้ติดตาม 1 คน) และในการสุ่ม ท่านต้องลงทะเบียนชื่อของผู้ติดตามของท่านด้วย และไม่สามารถเปลี่ยนสิทธิ์การเข้าชมให้ผู้ติดตามท่านอื่นได้ 
■ ในกรณีที่ได้สิทธิ์ซื้อ 2 ที่นั่ง การชำระเงินทั้ง 2 ที่นั่ง จะต้องชำระด้วยวิธีเดียวกัน คือชำระผ่านเครดิตการ์ดทั้ง 2 ที่นั่ง หรือผ่าน PayPal ทั้ง 2 ที่นั่ง หรือชำระผ่าน Code Campus Card จำนวน 2 ใบเท่านั้น สำหรับกรณี Founder Member ท่านสามารถเลือกตัดที่นั่งจำนวน 2 ที่นั่ง หรือ ตัดที่นั่ง 1 ที่นั่งและอีก 1 ที่นั่งชำระผ่าน Code Campus Card 1 ใบ หรือชำระผ่าน Code Campus Card ทั้ง 2 ใบก็ได้
■ กรุณาตรวจสอบชื่อ และอีเมลของท่านให้เรียบร้อยก่อนกดสุ่ม เมื่อกดสุ่มแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
■ ก่อนการเข้าชม จะมีการยืนยันตรวจสอบตัวตน กรุณานำเอกสารที่ออกโดยราชการ ที่มีรูปถ่ายของท่านติดอยู่ เช่นบัตรประชาชน หรือใบขับขี่ มาด้วย ในกรณีที่หลักฐานไม่ชัดเจน หรือไม่ได้นำหลักฐานมา ขอสงวนสิทธิ์งดให้เข้าชม
■ ที่ BNK48 The Campus ไม่รับฝากของขวัญหรือจดหมายให้สมาชิก รวมถึงช่อดอกไม้ต่าง ๆ การส่งของขวัญและจดหมาย ต้องเป็นไปตามกฎการให้ของขวัญเท่านั้น (กฎอาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต)
■ การเข้าชมทุกครั้ง จะไม่อนุญาตให้นำกระเป๋า สัมภาระต่าง ๆ เข้าสู่ภายใน สิ่งที่สามารถนำเข้าไปได้ คือ กระเป๋าสตางค์ โทรศัพท์มือถือ แท่งไฟ และบัตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (เช่นบัตรเชกิ) เท่านั้น โดยท่านที่นำสัมภาระอื่นมา ต้องทำการฝากสัมภาระกับเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าสู่ภายใน
■ ขณะทำการแสดง ขอความกรุณางดลุกจากที่นั่ง ยกเว้นมีเหตุจำเป็น เนื่องจากจะเป็นการบดบังผู้เข้าชมท่านอื่น
■ ไม่อนุญาตให้ทำการบันทึกภาพ วีดีโอ และเสียงตลอดทั้งการแสดงไม่ว่าจะด้วยอุปกรณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น
■ สำหรับสมาชิก Founder Member ที่มีความประสงค์จะถ่ายรูปเชกิ กรุณาแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่ออกบัตร ตอนที่ท่านออกบัตรเข้าชม และกรุณานำบัตรเชกิที่ได้รับมาด้วย โดยผู้ที่จะทำการเชกิ ต้องเป็นผู้ได้รับสิทธิ์การเข้าชม และสามารถเชกิกับสมาชิกที่มีการแสดงในรอบนั้น ๆ เท่านั้น
■ เพื่อรักษาสิทธิ์ในการชมการแสดงของท่าน ก่อนทำการจองรอบการแสดงกรุณาศึกษาเงื่อนไขการจองอย่างละเอียดที่ https://ticket.bnk48.com/index.php?page=faq

#BNK48 #BNK48TheCampus #BNK48TeamB3#PARTYgaHajimaruyoTH

BNK48 Team BⅢ「PARTY ga Hajimaru yo」@ BNK48 The Campus
1 July 2018
Date-Time : 17:00 น. - 19:00 น.
Place : THE MALL
BNK48 Team BⅢ 1st Stage「PARTY ga Hajimaru yo」
29 July 2018
Date-Time : 13:00 น. - 15:00 น.
Place : THE MALL
BNK48 Team BⅢ 1st Stage「PARTY ga Hajimaru yo」Mobile’s Birthday Stage
29 July 2018
Date-Time : 17:00 น. - 19:00 น.
Place : THE MALL
BNK48 BIII「PARTY ga Hajimaru yo」100th Round celebration
19 July 2019
Date-Time : 19:00 น. - 21:00 น.
Place : THE MALL
BNK48 Say JABAJA Roadshow in Songkhla
21 July 2019
Date-Time : 10:00 น. - 20:00 น.
Place : CentralFestival Hatyai
BNK48 Say JABAJA Roadshow in Songkhla
20 July 2019
Date-Time : 17:00 น. - 20:00 น.
Place : CentralFestival Hatyai
EVENT : มหกรรมการศึกษาเปิดโลกอาชีพ 
21 July 2019
Date-Time : 15:00 น. - 15:30 น.
Place : ห้องประชุมโรงแรม Golden city ระยอง
EVENT : GSB GEN ESPORT AUDITIONS
21 July 2019
Date-Time : 19:30 น. - 21:30 น.
Place : Terminal 21 Korat
BNK48 2nd Album “Jabaja” 2-Shot
27 July 2019
Date-Time : 10:00 น. - 22:00 น.
Place : Bitec Bangna
BNK48 2nd Album “Jabaja” 2-Shot
28 July 2019
Date-Time : 10:00 น. - 22:00 น.
Place : Bitec Bangna
EVENT : Siripanna Family Day
29 July 2019
Date-Time : 16:00 น. - 19:00 น.
Place : CentralFestival Chiangmai
จันทร์ shock โลก
29 July 2019
Date-Time : 20:30 น. - 22:00 น.
Place : GMM
TOYOTA ROADSHOW : Karnchanaburi
29 July 2019
Date-Time : 15:00 น. - 18:00 น.
Place : Robinson Karnchanaburi
BNK48 2nd The Debut เพิ่มแล้วครับ
17 July 2018
Date-Time : 00:00 น. - 00:00 น.
Place : -
Press Conferrence : Samsung (ไม่ต้องแท็กน้อง)
24 July 2018
Date-Time : 00:00 น. - 00:00 น.
Place : -
Concert For ATTAPEU
31 July 2018
Date-Time : 00:00 น. - 00:00 น.
Place : -
LINE Stickers Awards
9 July 2019
Date-Time : 15:00 น. - 19:00 น.
Place : Central World
BNK48 6th Single “Beginner” Handshake
6 July 2019
Date-Time : 09:00 น. - 00:00 น.
Place : Bitec Bangna
BNK48 6th Single “Beginner” Handshake
7 July 2019
Date-Time : 09:00 น. - 00:00 น.
Place : Bitec Bangna
EVENT : Mini Concert เพื่อนพึ่ง(ภา)
13 July 2019
Date-Time : 17:00 น. - 19:00 น.
Place : อาคารนิมิบุตร
EVENT : Tokyo Night Market
13 July 2019
Date-Time : 17:00 น. - 19:00 น.
Place : ห้าง อิมพีเรียลเวริ์ด สำโรง ชั้น 1
EVENT : Grab Carnival
8 July 2019
Date-Time : 16:00 น. - 18:00 น.
Place : สีลม
เดินสายโปรโมท >> JABAJA
8 July 2019
Date-Time : 11:00 น. - 21:00 น.
Place : ฺBangkok
เดินสายโปรโมท >> JABAJA
9 July 2019
Date-Time : 09:00 น. - 14:00 น.
Place : ฺBangkok
เดินสายโปรโมท >> JABAJA
10 July 2019
Date-Time : 11:00 น. - 18:00 น.
Place : ฺBangkok
เดินสายโปรโมท >> JABAJA
12 July 2019
Date-Time : 06:00 น. - 18:00 น.
Place : ฺBangkok
WHERE WE BELONG : เดินสายโปรโมตหนัง
12 July 2019
Date-Time : 13:00 น. - 19:00 น.
Place : SF Cinema
TOYOTA ON TOUR : Central Udon
13 July 2019
Date-Time : 16:00 น. - 21:00 น.
Place : อุดรธานี
EVENT : Japan Remix
14 July 2019
Date-Time : 15:00 น. - 20:00 น.
Place : The EmQuartier
EVENT : The One Central
19 July 2019
Date-Time : 15:00 น. - 20:00 น.
Place : Central World
BNK48 BIII「PARTY ga Hajimaru yo」 Jennis's Birthday Stage
14 July 2019
Date-Time : 13:00 น. - 15:00 น.
Place : THE MALL
BNK48 BIII「PARTY ga Hajimaru yo」 Jib's Birthday Stage
14 July 2019
Date-Time : 17:00 น. - 19:00 น.
Place : THE MALL
TOYOTA ROADSHOW : Korat
20 July 2019
Date-Time : 15:00 น. - 20:00 น.
Place : The Mall Korat
EVENT : The One Central
21 July 2019
Date-Time : 15:00 น. - 18:00 น.
Place : Central Korat

48 GROUP