Schedule

เลือกดูตามประเภท
เลือกดูตามสมาชิก
Kate Live
Kate Live
Kate Live
1 June 2019
Date-Time : 15:20 น. - 15:20 น.
Place : -
Kate Live
2 June 2019
Date-Time : 03:01 น. - 03:01 น.
Place : -
BNK48 Team BⅢ「PARTY ga Hajimaru yo」@ BNK48 The Campus (Piam’s Birthday Stage)
9 June 2018
Date-Time : 13:00 น. - 15:00 น.
Place : THE MALL
BNK48 Team BⅢ「PARTY ga Hajimaru yo」@ BNK48 The Campus (Kate’s Birthday Stage)
9 June 2018
Date-Time : 17:00 น. - 19:00 น.
Place : THE MALL
【BNK48 Team BⅢ「PARTY ga Hajimaru yo」@ BNK48 The Campus】
10 June 2018
Date-Time : 17:00 น. - 19:00 น.
Place : THE MALL
【BNK48 Team BⅢ「PARTY ga Hajimaru yo」@ BNK48 The Campus】
23 June 2018
Date-Time : 13:00 น. - 15:00 น.
Place : THE MALL
【BNK48 Team BⅢ「PARTY ga Hajimaru yo」@ BNK48 The Campus】
23 June 2018
Date-Time : 17:00 น. - 19:00 น.
Place : THE MALL
【BNK48 Team BⅢ「PARTY ga Hajimaru yo」@ BNK48 The Campus】
24 June 2018
Date-Time : 17:00 น. - 19:00 น.
Place : THE MALL
BNK48 Team BⅢ「PARTY ga Hajimaru yo」@ BNK48 The Campus
30 June 2018
Date-Time : 13:00 น. - 15:00 น.
Place : THE MALL
BNK48 Team BⅢ「PARTY ga Hajimaru yo」@ BNK48 The Campus
30 June 2018
Date-Time : 17:00 น. - 19:00 น.
Place : THE MALL
BNK48 Team BⅢ「PARTY ga Hajimaru yo」
16 June 2019
Date-Time : 13:00 น. - 15:00 น.
Place : THE MALL
BNK48 BIII「PARTY ga Hajimaru yo」Piam’s Birthday Stage
16 June 2019
Date-Time : 17:00 น. - 19:00 น.
Place : THE MALL
Office Event : BNK48 3rd Single Shonichi Handshake Event
2 June 2018
Date-Time : 00:00 น. - 00:00 น.
Place : -
Kate Live
19 June 2019
Date-Time : 16:25 น. - 16:25 น.
Place : -
6th Single ROADSHOW : เชียงใหม่
1 June 2019
Date-Time : 00:00 น. - 22:00 น.
Place : Chiangmai
PRESS CON : งานน้ำใจสร้างกุศล ของคณะเเพทย์ฯจุฬา
3 June 2019
Date-Time : 11:00 น. - 13:00 น.
Place : ห้องประชุม 1210 โซนบี ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ รพ.จุฬา
TOYOTA ROADSHOW : อุบลราชธานี
8 June 2019
Date-Time : 13:00 น. - 18:00 น.
Place : อุบลราชธานี
Digital Live Studio
7 June 2018
Date-Time : 16:00 น. - 17:30 น.
Place : -
TOYOTA EVENT : Live Alive Space 
9 June 2019
Date-Time : 15:00 น. - 17:00 น.
Place : ICON Siam
Kate Live
20 June 2019
Date-Time : 15:04 น. - 15:04 น.
Place : -
EVENT : PRIME Show
8 June 2019
Date-Time : 18:00 น. - 21:00 น.
Place : Show DC
BNK48 Team BⅢ「PARTY ga Hajimaru yo」
29 June 2019
Date-Time : 13:00 น. - 15:00 น.
Place : THE MALL
BNK48 Team BⅢ「PARTY ga Hajimaru yo」
29 June 2019
Date-Time : 17:00 น. - 19:00 น.
Place : THE MALL
BNK48 BIII「PARTY ga Hajimaru yo」Kate’s Birthday Stage
30 June 2019
Date-Time : 17:00 น. - 19:00 น.
Place : THE MALL

48 GROUP