Schedule

เลือกดูตามประเภท
เลือกดูตามสมาชิก
【BNK48 Team BⅢ「PARTY ga Hajimaru yo」@ BNK48 The Campus】19/05/2018 13:00

【BNK48 Team BⅢ「PARTY ga Hajimaru yo」@ BNK48 The Campus】

รอบการแสดงวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:00น.
รอบการแสดงวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 17:00น.
รอบการแสดงวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 เวลา 17:00น.

สมาชิกที่ขึ้นแสดง
Jennis / Jane / Pupe / Noey / Mind / Orn / Mobile / Music / Pun / Namneung / Jaa / Kaew / Korn / Kaimook / Izurina / Satchan

การเปิดให้ลงสิทธิ์สุ่มเพื่อเข้าชม
เปิดให้ลงสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ ‭http://ticket.bnk48.com

การแสดงทั้ง 3 รอบ เปิดให้ลงสิทธิ์สุ่มพร้อมกัน

- เปิดให้ลงทะเบียนสิทธิ์สุ่มเพื่อเข้าชมครั้งที่ 1 วันที่ 15 พฤษภาคม เวลา 10:00 น. – 16 พฤษภาคม เวลา 10:00 น. ประกาศผลผู้ได้สิทธิ์เข้าชม วันที่ 16 พฤษภาคม เวลา 13:00 น.
- เปิดให้ลงทะเบียนสิทธิ์สุ่มเพื่อเข้าชมครั้งที่ 2 วันที่ 16 พฤษภาคม เวลา 18:00 น. – 17 พฤษภาคม 10:00 น. ประกาศผลผู้ได้สิทธิ์เข้าชม วันที่ 17 พฤษภาคม เวลา 13:00 น.
- เปิดให้ลงทะเบียนสิทธิ์สุ่มเพื่อเข้าชมครั้งที่ 3 วันที่ 17 พฤษภาคม เวลา 18:00 น. – 18 พฤษภาคม 10:00 น. ประกาศผลผู้ได้สิทธิ์เข้าชม วันที่ 18 พฤษภาคม เวลา 13:00 น.
- เปิดให้ลงทะเบียนสิทธิ์สุ่มเพื่อเข้าชมรอบรอยกเลิก วันที่ 18 พฤษภาคม เวลา 18:00 น. ถึง 21:00 น. และประกาศผลผู้ได้สิทธิ์รอยกเลิกภายใน เวลา 22:00 น.

เฉพาะผู้ที่ได้สิทธิ์เข้าชม จะได้รับอีเมลแจ้งการได้สิทธิ์ และจะต้องชำระเงินค่าเข้าชม ผ่านทางเครดิตการ์ด หรือ PayPal ภายใน 18:00 น. ก่อนเปิดให้ลงทะเบียนสุ่มรอบถัดไป มิเช่นนั้น สิทธิ์ที่ได้ จะถือเป็นโมฆะทันที หรือในกรณีที่เป็นสมาชิก Founder Member หรือมีรหัส Campus Card สามารถใช้รหัสแทนการชำระผ่านบัตรเครดิตการ์ด หรือ PayPal ได้ (ระบบจะไม่ได้หักรอบให้อัตโนมัติ ท่านต้องเข้าไปทำการกดยืนยันการใช้ ภายในช่วงเวลาดังกล่าว จึงจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์)

■ ทุกที่นั่ง จะเป็นการสุ่ม ลำดับการมาเข้าชม และลำดับการซื้อ ไม่มีผลต่อที่นั่งของท่าน โดยท่านจะทราบที่นั่งของท่านเมื่อออกบัตรที่หน้างาน
■ การเปิดลงทะเบียนสิทธิ์สุ่มเพื่อเข้าชมครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3 จะเปิดก็ต่อเมื่อมีผู้ลงทะเบียนสิทธิ์สุ่มเพื่อเข้าชมในครั้งที่ 1 ไม่เต็มจำนวนที่นั่ง หรือมีผู้ไม่ชำระเงินหรือหักที่นั่งจาก Code ภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากมีการชำระเงินทุกที่นั่งแล้ว จะไม่มีการเปิดครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3
■ รอบรอยกเลิก การประกาศผลสำหรับผู้ที่ได้สิทธิ์ จะได้รับเป็นหมายเลขลำดับรอผู้ยกเลิก แต่ทั้งนี้ การที่ท่านได้รับหมายเลข มิได้หมายความว่าท่านจะได้เข้ารับชมการแสดงแน่นอน โดยเมื่อถึงเวลา 30 นาทีก่อนเริ่มการแสดง ทางทีมงานจะเริ่มเรียกผู้ที่ได้ลำดับรอผู้ยกเลิก เรียงทีละหมายเลข และจะทำการขายบัตรเข้าชมให้ตามลำดับหมายเลขทีละคน ไปจนครบจำนวนที่นั่ง ถ้าหากท่านไม่อยู่ในแถวขณะเรียก ก็จะถือว่าสละสิทธิ์ทันที (รอบรอยกเลิก ต้องชำระค่าบัตรเข้าชมด้วยเงินสดเมื่อท่านได้เข้าชม ที่หน้างานเท่านั้น)
■ สามารถลงทะเบียนสุ่มได้ครั้งละไม่เกิน 2 ที่นั่ง (เจ้าของแอคเคาท์ และ ผู้ติดตาม 1 คน) และในการสุ่ม ท่านต้องลงทะเบียนชื่อของผู้ติดตามของท่านด้วย และไม่สามารถเปลี่ยนสิทธิ์การเข้าชมให้ผู้ติดตามท่านอื่นได้ 
■ ในกรณีที่ได้สิทธิ์ซื้อ 2 ที่นั่ง การชำระเงินทั้ง 2 ที่นั่ง ต้องชำระด้วยวิธีเดียวกัน ผ่านการชำระผ่านเครดิตการ์ดทั้ง 2 รอบ / ผ่าน PayPal ทั้ง 2 รอบ หรือหักรอบ Founder Member 2 รอบเท่านั้น (การชำระผ่าน Code Campus Card จำนวน 2 รอบ ยังไม่สามารถใช้การได้)
■ กรุณาตรวจสอบชื่อ และอีเมลของท่านให้เรียบร้อยก่อนกดสุ่ม เมื่อกดสุ่มแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
■ ก่อนการเข้าชม จะมีการยืนยันตรวจสอบตัวตน กรุณานำเอกสารที่ออกโดยราชการ ที่มีรูปถ่ายของท่านติดอยู่ เช่นบัตรประชาชน หรือใบขับขี่ มาด้วย ในกรณีที่หลักฐานไม่ชัดเจน หรือไม่ได้นำหลักฐานมา ขอสงวนสิทธิ์งดให้เข้าชม
■ ที่ BNK48 The Campus ไม่รับฝากของขวัญหรือจดหมายให้สมาชิก รวมถึงช่อดอกไม้ต่าง ๆ การส่งของขวัญและจดหมาย ต้องเป็นไปตามกฎการให้ของขวัญเท่านั้น (กฎอาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต)
■ การเข้าชมทุกครั้ง จะไม่อนุญาตให้นำกระเป๋า สัมภาระต่าง ๆ เข้าสู่ภายใน สิ่งที่สามารถนำเข้าไปได้ คือ กระเป๋าสตางค์ โทรศัพท์มือถือ แท่งไฟ และบัตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (เช่นบัตรเชกิ) เท่านั้น โดยท่านที่นำสัมภาระอื่นมา ต้องทำการฝากสัมภาระกับเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าสู่ภายใน
■ ขณะทำการแสดง ขอความกรุณางดลุกจากที่นั่ง ยกเว้นมีเหตุจำเป็น เนื่องจากจะเป็นการบดบังผู้เข้าชมท่านอื่น
■ ไม่อนุญาตให้ทำการบันทึกภาพ วีดีโอ และเสียงตลอดทั้งการแสดงไม่ว่าจะด้วยอุปกรณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น
■ สำหรับสมาชิก Founder Member ที่มีความประสงค์จะถ่ายรูปเชกิ กรุณาแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่ออกบัตร ตอนที่ท่านออกบัตรเข้าชม และกรุณานำบัตรเชกิที่ได้รับมาด้วย โดยผู้ที่จะทำการเชกิ ต้องเป็นผู้ได้รับสิทธิ์การเข้าชม และสามารถเชกิกับสมาชิกที่มีการแสดงในรอบนั้น ๆ เท่านั้น

#BNK48 #BNK48TheCampus #BNK48TeamB3#PARTYgaHajimaruyoTH

【BNK48 Team BⅢ「PARTY ga Hajimaru yo」@ BNK48 The Campus】19/05/2018 13:00
19 May 2018
Date-Time : 13:00 น. - 15:00 น.
Place : THE MALL
【BNK48 Team BⅢ「PARTY ga Hajimaru yo」@ BNK48 The Campus】19/05/2018 17:00
19 May 2018
Date-Time : 17:00 น. - 19:00 น.
Place : THE MALL
【BNK48 Team BⅢ「PARTY ga Hajimaru yo」@ BNK48 The Campus】20/05/2018 17:00
20 May 2018
Date-Time : 17:00 น. - 19:00 น.
Place : THE MALL
【BNK48 Team BⅢ「PARTY ga Hajimaru yo」@ BNK48 The Campus】26/05/2018 13:00
26 May 2018
Date-Time : 13:00 น. - 15:00 น.
Place : THE MALL
【BNK48 Team BⅢ「PARTY ga Hajimaru yo」@ BNK48 The Campus】26/05/2018 17:00
26 May 2018
Date-Time : 17:00 น. - 19:00 น.
Place : THE MALL
【BNK48 Team BⅢ「PARTY ga Hajimaru yo」@ BNK48 The Campus】27/05/2018 17:00
27 May 2018
Date-Time : 17:00 น. - 19:00 น.
Place : THE MALL
Kaew’s solo concert “A Passage To Fly”
7 May 2019
Date-Time : 19:00 น. - 22:00 น.
Place : โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ สยามสแควร์วัน
Kaew’s solo concert “A Passage To Fly”
8 May 2019
Date-Time : 19:00 น. - 22:00 น.
Place : ณ โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ สยามสแควร์วัน
Kazz Award
8 May 2019
Date-Time : 18:00 น. - 22:00 น.
Place : ‪Bcc hall Central Ladprao‬
Digital Live Studio
9 May 2019
Date-Time : 18:00 น. - 19:30 น.
Place : BNK48 Digital Live Studio @Emquartier
EVENT : 20th Thai Festival 
10 May 2019
Date-Time : 09:00 น. - 22:00 น.
Place : สวนสาธารณะโยโยกิ เขตชิบุยะ กรุงโตเกียว
EVENT : บุรีรัมย์ เกมส์
10 May 2019
Date-Time : 18:00 น. - 20:00 น.
Place : บุรีรัมย์
6th Single ROADSHOW : ระยอง
11 May 2019
Date-Time : 11:00 น. - 18:00 น.
Place : CentralPlaZa Rayong
6th Single ROADSHOW : ระยอง
12 May 2019
Date-Time : 09:00 น. - 22:00 น.
Place : ระยอง
EVENT : Toyota Driving Experience Park (TDEX)
12 May 2019
Date-Time : 10:00 น. - 12:00 น.
Place : Toyota Driving Experience Park (TDEX)
TOYOTA ROADSHOW : CentralPlaza Chiangrai
18 May 2019
Date-Time : 09:00 น. - 22:00 น.
Place : CentralPlaza Chiangrai
TOYOTA ON TOUR : Central Chiangmai
24 May 2019
Date-Time : 09:00 น. - 22:00 น.
Place : Central Chiangmai
จันทร์ช็อคโลก
13 May 2019
Date-Time : 21:00 น. - 22:00 น.
Place : GMM
DIGITAL LIVE ON TOUR
16 May 2019
Date-Time : 12:00 น. - 19:00 น.
Place : ?
Event : Special Olympic (การกุศล)
23 May 2018
Date-Time : 00:00 น. - 00:00 น.
Place : -
BNK48 Team BⅢ「PARTY ga Hajimaru yo」Jane’s Birthday Stage
19 May 2019
Date-Time : 13:00 น. - 15:00 น.
Place : THE MALL
BNK48 Team BⅢ「PARTY ga Hajimaru yo」Kaew’s Birthday Stage
19 May 2019
Date-Time : 17:00 น. - 19:00 น.
Place : THE MALL
Miss Grand Bangkok 2019
24 May 2019
Date-Time : 18:00 น. - 22:00 น.
Place : Place : MCC Hall The Mall Bangkapi
DIGITAL LIVE STUDIO
13 May 2019
Date-Time : 18:00 น. - 19:30 น.
Place : BNK48 Digital Live Studio @Emquartier
Event : DailyNews แถลงข่าวบอลโลก
3 May 2018
Date-Time : 14:00 น. - 15:30 น.
Place : -
PRESS CON :BNK48 x The Ska
15 May 2019
Date-Time : 17:00 น. - 21:30 น.
Place : Central World
ยกเลิก Event : นินจา (ทำการยกเลิกครับ)
18 May 2018
Date-Time : 18:00 น. - 19:00 น.
Place : -
DIGITAL LIVE STUDIO
20 May 2019
Date-Time : 18:00 น. - 19:30 น.
Place : BNK48 Digital Live Studio @Emquartier
Event : AIIZ
18 May 2018
Date-Time : 18:00 น. - 20:00 น.
Place : -
BNK48 5th Single “BNK Festival” Handshake
25 May 2019
Date-Time : 09:00 น. - 22:00 น.
Place : Bitec Bangna
BNK48 5th Single “BNK Festival” Handshake
26 May 2019
Date-Time : 09:00 น. - 22:00 น.
Place : Bitec Bangna
Mobile Live
13 May 2019
Date-Time : 13:35 น. - 13:35 น.
Place : -
Mobile Live
16 May 2019
Date-Time : 12:05 น. - 12:05 น.
Place : -

48 GROUP