Schedule

เลือกดูตามประเภท
เลือกดูตามสมาชิก
BNK48 Team BⅢ「PARTY ga Hajimaru yo」@ BNK48 The Campus
<p>รอบการแสดงวันที่ 22 กรกฎาคม 2561 (อาทิตย์) เวลา 17:00น.</p> <p>สมาชิกที่ขึ้นแสดง<br />Pupe / Kate / Jane / Miori / Jaa / Can / Mind / Namsai / Izurina / Satchan / Jib / Korn / Nink / Piam</p> <p>การเปิดให้ลงสิทธิ์สุ่มเพื่อเข้าชม<br />เปิดให้ลงสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์&nbsp;<a href="https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fticket.bnk48.com%2F&amp;h=AT2vNdrFBT8npZ5N9EdELj-78hSDnvTg1Vj3ypUIJdaB1kC1fGVfZnhAc7WZcEg68yfg7iZacHZNjukboDdfVtiWqRE8Kewr4XU9LvpwY-eBmcPuBjl7Nt1AgMO7DH1z8Thdgi1nIw" target="_blank" rel="noopener nofollow" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;-U&quot;}" data-lynx-mode="asynclazy">https://ticket.bnk48.com/</a></p> <p>การแสดงทั้ง 3 รอบ เปิดให้ลงสิทธิ์สุ่มพร้อมกัน</p> <p>- เปิดให้ลงทะเบียนสิทธิ์สุ่มเพื่อเข้าชมครั้งที่ 1 วันที่ 17 กรกฎาคม เวลา 10:00 น. &ndash; 18 กรกฎาคม เวลา 10:00 น. ประกาศผลผู้ได้สิทธิ์เข้าชม วันที่ 18 กรกฎาคม เวลา 13:00 น.<br />- เปิดให้ลงทะเบียนสิทธิ์สุ่มเพื่อเข้าชมครั้งที่ 2 วันที่ 18 กรกฎาคม เวลา 18:15 น. &ndash; 19 กรกฎาคม 10:00 น. ประกาศผลผู้ได้สิทธิ์เข้าชม วันที่ 19 กรกฎาคม เวลา 13:00 น.<br />- เปิดให้ลงทะเบียนสิทธิ์สุ่มเพื่อเข้าชมครั้งที่ 3 วันที่ 19 กรกฎาคม เวลา 18:15 น. &ndash; 20 กรกฎาคม 10:00 น. ประกาศผลผู้ได้สิทธิ์เข้าชม วันที่ 20 กรกฎาคม เวลา 13:00 น.<br />- เปิดให้ลงทะเบียนสิทธิ์สุ่มเพื่อเข้าชมรอบรอยกเลิก วันที่ 20 กรกฎาคม เวลา 18:15 น. ถึง 21:00 น. และประกาศผลผู้ได้สิทธิ์รอยกเลิกภายใน เวลา 22:00 น.</p> <p>เฉพาะผู้ที่ได้สิทธิ์เข้าชม จะได้รับอีเมลแจ้งการได้สิทธิ์ และจะต้องชำระเงินค่าเข้าชม ผ่านทางเครดิตการ์ด หรือ PayPal ภายใน 18:00 น. ก่อนเปิดให้ลงทะเบียนสุ่มรอบถัดไป มิเช่นนั้น สิทธิ์ที่ได้ จะถือเป็นโมฆะทันที หรือในกรณีที่เป็นสมาชิก Founder Member หรือมีรหัส Campus Card สามารถใช้รหัสแทนการชำระผ่านบัตรเครดิตการ์ด หรือ PayPal ได้ (ระบบจะไม่ได้หักรอบให้อัตโนมัติ ท่านต้องเข้าไปทำการกดยืนยันการใช้ ภายในช่วงเวลาดังกล่าว จึงจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์)</p> <p>■ ในแต่ละรอบการแสดง ช่วงการลงทะเบียนรับสิทธิ์สุ่มที่นั่ง การกำหนดสิทธิ์ในการสุ่มจะถูกผูกกับเลขบัตรประชาชนหรือเลขหนังสือเดินทางเพียง 1 ชุดหมายเลขเท่านั้น ในกรณีที่ท่านมีหลายบัญชีหรือหลายอีเมล<br />■ การลงทะเบียนสิทธิ์ สำหรับบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย กรุณากรอกด้วยหมายเลขบัตรประชาชนของท่านเท่านั้น (ไม่สามารถใช้หมายเลขหนังสือเดินทางหรือหมายเลขเอกสารอื่น ๆ ในการลงทะเบียนได้) / For foreigner, please input your passport number on registration phase and please bring your passport on the live day.<br />■ การเปิดลงทะเบียนสิทธิ์สุ่มเพื่อเข้าชมครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3 จะเปิดก็ต่อเมื่อมีผู้ลงทะเบียนสิทธิ์สุ่มเพื่อเข้าชมในครั้งที่ 1 ไม่เต็มจำนวนที่นั่ง หรือมีผู้ไม่ชำระเงินหรือหักที่นั่งจาก Code ภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากมีการชำระเงินทุกที่นั่งแล้ว จะไม่มีการเปิดครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3<br />■ รอบรอยกเลิก การประกาศผลสำหรับผู้ที่ได้สิทธิ์ จะได้รับเป็นหมายเลขลำดับรอผู้ยกเลิก แต่ทั้งนี้ การที่ท่านได้รับหมายเลข มิได้หมายความว่าท่านจะได้เข้ารับชมการแสดงแน่นอน โดยเมื่อถึงเวลา 30 นาทีก่อนเริ่มการแสดง ทางทีมงานจะเริ่มเรียกผู้ที่ได้ลำดับรอผู้ยกเลิก เรียงทีละหมายเลข และจะทำการขายบัตรเข้าชมให้ตามลำดับหมายเลขทีละคน ไปจนครบจำนวนที่นั่ง ถ้าหากท่านไม่อยู่ในแถวขณะเรียก ก็จะถือว่าสละสิทธิ์ทันที (รอบรอยกเลิก ต้องชำระค่าบัตรเข้าชมด้วยเงินสดเมื่อท่านได้เข้าชม ที่หน้างานเท่านั้น)<br />■ สามารถลงทะเบียนสุ่มได้ครั้งละไม่เกิน 2 ที่นั่ง (เจ้าของแอคเคาท์ และ ผู้ติดตาม 1 คน) และในการสุ่ม ท่านต้องลงทะเบียนชื่อของผู้ติดตามของท่านด้วย และไม่สามารถเปลี่ยนสิทธิ์การเข้าชมให้ผู้ติดตามท่านอื่นได้&nbsp;<br />■ ในกรณีที่ได้สิทธิ์ซื้อ 2 ที่นั่ง การชำระเงินทั้ง 2 ที่นั่ง จะต้องชำระด้วยวิธีเดียวกัน คือชำระผ่านเครดิตการ์ดทั้ง 2 ที่นั่ง หรือผ่าน PayPal ทั้ง 2 ที่นั่ง หรือชำระผ่าน Code Campus Card จำนวน 2 ใบเท่านั้น สำหรับกรณี Founder Member ท่านสามารถเลือกตัดที่นั่งจำนวน 2 ที่นั่ง หรือ ตัดที่นั่ง 1 ที่นั่งและอีก 1 ที่นั่งชำระผ่าน Code Campus Card 1 ใบ หรือชำระผ่าน Code Campus Card ทั้ง 2 ใบก็ได้<br />■ กรุณาตรวจสอบชื่อ และอีเมลของท่านให้เรียบร้อยก่อนกดสุ่ม เมื่อกดสุ่มแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้<br />■ ก่อนการเข้าชม จะมีการยืนยันตรวจสอบตัวตน กรุณานำเอกสารที่ออกโดยราชการ ที่มีรูปถ่ายของท่านติดอยู่ เช่นบัตรประชาชน หรือใบขับขี่ มาด้วย ในกรณีที่หลักฐานไม่ชัดเจน หรือไม่ได้นำหลักฐานมา ขอสงวนสิทธิ์งดให้เข้าชม<br />■ ที่ BNK48 The Campus ไม่รับฝากของขวัญหรือจดหมายให้สมาชิก รวมถึงช่อดอกไม้ต่าง ๆ การส่งของขวัญและจดหมาย ต้องเป็นไปตามกฎการให้ของขวัญเท่านั้น (กฎอาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต)<br />■ การเข้าชมทุกครั้ง จะไม่อนุญาตให้นำกระเป๋า สัมภาระต่าง ๆ เข้าสู่ภายใน สิ่งที่สามารถนำเข้าไปได้ คือ กระเป๋าสตางค์ โทรศัพท์มือถือ แท่งไฟ และบัตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (เช่นบัตรเชกิ) เท่านั้น โดยท่านที่นำสัมภาระอื่นมา ต้องทำการฝากสัมภาระกับเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าสู่ภายใน<br />■ ขณะทำการแสดง ขอความกรุณางดลุกจากที่นั่ง ยกเว้นมีเหตุจำเป็น เนื่องจากจะเป็นการบดบังผู้เข้าชมท่านอื่น<br />■ ไม่อนุญาตให้ทำการบันทึกภาพ วีดีโอ และเสียงตลอดทั้งการแสดงไม่ว่าจะด้วยอุปกรณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น<br />■ สำหรับสมาชิก Founder Member ที่มีความประสงค์จะถ่ายรูปเชกิ กรุณาแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่ออกบัตร ตอนที่ท่านออกบัตรเข้าชม และกรุณานำบัตรเชกิที่ได้รับมาด้วย โดยผู้ที่จะทำการเชกิ ต้องเป็นผู้ได้รับสิทธิ์การเข้าชม และสามารถเชกิกับสมาชิกที่มีการแสดงในรอบนั้น ๆ เท่านั้น<br />■ เพื่อรักษาสิทธิ์ในการชมการแสดงของท่าน ก่อนทำการจองรอบการแสดงกรุณาศึกษาเงื่อนไขการจองอย่างละเอียดที่&nbsp;<a href="https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fticket.bnk48.com%2Findex.php%3Fpage%3Dfaq&amp;h=AT2zqZCF4xkDnQGl6MRE8cX6ydQJ6tkFZsQfLY4NJaX2vY7ifNzTfvDqn85Y421ZO4jgPeOnoItYEpZhRTxMGDUIqHHZgLcZGnqqOP3Nc1nWffDhDXrfvxuYfwP4M-wnIYnfNIIm8w" target="_blank" rel="noopener nofollow" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;-U&quot;}" data-lynx-mode="asynclazy">https://ticket.bnk48.com/index.php?page=faq</a><br />■ ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวกับการแสดงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า</p> <p>[ Special Cheki Session]<br />สำหรับ Founder Member ที่ต้องการเชกิกับ แคน, จ๋า, เมษา, นิ้ง แต่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์<br />สามารถแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิ์เป็นกรณีพิเศษได้ในวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม หรือ อาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคมนี้<br />หลังจบการแสดงรอบเย็น (โดยไม่จำเป็นต้องเข้าชมการแสดงใน Theater)</p> <p>ให้ท่านแจ้งความประสงค์ โดยถ่ายภาพบัตรเชกิคู่กับบัตรประชาชนของท่าน พร้อมแจ้งวันที่ท่านสะดวก<br />ส่ง Email มาที่ bnk48founder@gmail.com ภายในวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม เวลา 12:00 น.<br />และให้ท่านมาแสดงตัวตนที่ BNK48 The Campus ในเวลา 18:30-19:00 น. ในวันที่ท่านแจ้งความประสงค์</p> <p>หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่ต้องการเชกิกับแคน แจ้งความประสงค์เชกิจะได้เฉพาะวันอาทิตย์ที่ 22 ก.ค. เท่านั้น</p> <p>[ ประกาศเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงโทษกรณีทุจริตการเข้าชม BNK48 The Campus ]<br />เนื่องจากการแสดงรอบที่ผ่านมา ได้ตรวจพบการทุจริตเพื่อเข้ารับชมการแสดงที่ BNK48 The Campus ทางทีมงานจำเป็นต้องออกกฎ และมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยการทุจริตที่ตรวจเจอมีดังต่อไปนี้<br />1. การสวมสิทธิ์ และแอบอ้างชื่อเพื่อเข้าดูการแสดง&nbsp;<br />2. การปลอมแปลงเอกสารการยืนยัน ต่าง ๆ ต่อหน้าเจ้าหน้าที่<br />3. การแสดงข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นเท็จ&nbsp;<br />4. การทุจริตต่าง ๆ ที่ทีมงาน สามารถจับได้ภายหลัง</p> <p>ในกรณีที่ทาทีมงานตรวจพบการทุจริต จะมีการลงโทษ ดังนี้<br />1. ถ้าพบการทุจริตเพื่อเข้าชมการแสดง ไม่ว่าจะเป็น Founder Member, Campus Card หรือ บุคคลทั่วไปที่เข้าชมการแสดง ทางทีมงานต้องขออนุญาติ ระงับการเข้าชมในรอบนั้น ๆ ทันที<br />2. ทั้ง Founder Member, Campus Card หรือ บุคคลทั่วไปที่เข้าชมการแสดง ถ้าถูกพบว่ามีการทุจริต ทางทีมงานขอระงับรหัสบัตรประชาชน/หมายเลขหนังสือเดินทาง (Passport) ของบุคคลนั้น ๆ ซึ่งมีผลให้ บุคคลนั้น ๆ จะไม่สามารถสุ่มรอบ และเข้าชมการแสดงได้อีกต่อไป</p> <p>ในกรณีการตรวจสอบหลักฐานการเข้าชม ถ้าหากบัตรประชาชนของท่าน ไม่ชัดเจน เช่น รูปไม่ชัด, รหัสบัตรประชาชนขาดหาย และอื่น ๆ ทางทีมงานขออนุญาติ ตรวจสอบหลักฐานอื่น ๆ ซึ่งหลักฐานที่ใช้ได้ มีดังนี้ หมายเลขหนังสือเดินทาง (Passport), ใบอนุญาตการขับขี่ และบัตรนักเรียนที่มีรูป และเลขบัตรประชาชน เท่านั้น</p> <p>กฏและมาตรการนี้ จะมีผลตั้งแต่ประกาศนี้เป็นต้นไป</p> <p>จึงเรียนมาเพื่อทราบ</p> <p><a class="_58cn" href="https://www.facebook.com/hashtag/bnk48?source=feed_text" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;*N&quot;,&quot;type&quot;:104}"><span class="_5afx"><span class="_58cl _5afz" aria-label="แฮชแท็ก">#</span><span class="_58cm">BNK48</span></span></a>&nbsp;<a class="_58cn" href="https://www.facebook.com/hashtag/bnk48thecampus?source=feed_text" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;*N&quot;,&quot;type&quot;:104}"><span class="_5afx"><span class="_58cl _5afz" aria-label="แฮชแท็ก">#</span><span class="_58cm">BNK48TheCampus</span></span></a>&nbsp;<a class="_58cn" href="https://www.facebook.com/hashtag/bnk48teamb3?source=feed_text" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;*N&quot;,&quot;type&quot;:104}"><span class="_5afx"><span class="_58cl _5afz" aria-label="แฮชแท็ก">#</span><span class="_58cm">BNK48TeamB3</span></span></a><a class="_58cn" href="https://www.facebook.com/hashtag/partygahajimaruyoth?source=feed_text" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;*N&quot;,&quot;type&quot;:104}"><span class="_5afx"><span class="_58cl _5afz" aria-label="แฮชแท็ก">#</span><span class="_58cm">PARTYgaHajimaruyoTH</span></span></a></p>
BNK48 Team BⅢ「PARTY ga Hajimaru yo」@ BNK48 The Campus
Date-Time : 17:00 น. - 19:00 น.
Place : THE MALL
BNK48 Team BⅢ 1st Stage「PARTY ga Hajimaru yo」
Date-Time : 13:00 น. - 15:00 น.
Place : THE MALL
BNK48 Team BⅢ 1st Stage「PARTY ga Hajimaru yo」Mobile’s Birthday Stage
Date-Time : 17:00 น. - 19:00 น.
Place : THE MALL
BNK48 BIII「PARTY ga Hajimaru yo」100th Round celebration
Date-Time : 19:00 น. - 21:00 น.
Place : THE MALL
Namsai Live
Date-Time : 16:02 น. - 16:02 น.
Place : -
BNK48 Say JABAJA Roadshow in Songkhla
Date-Time : 10:00 น. - 20:00 น.
Place : CentralFestival Hatyai
BNK48 Say JABAJA Roadshow in Songkhla
Date-Time : 17:00 น. - 20:00 น.
Place : CentralFestival Hatyai
EVENT : มหกรรมการศึกษาเปิดโลกอาชีพ 
Date-Time : 15:00 น. - 15:30 น.
Place : ห้องประชุมโรงแรม Golden city ระยอง
EVENT : GSB GEN ESPORT AUDITIONS
Date-Time : 19:30 น. - 21:30 น.
Place : Terminal 21 Korat
BNK48 2nd Album “Jabaja” 2-Shot
Date-Time : 10:00 น. - 22:00 น.
Place : Bitec Bangna
BNK48 2nd Album “Jabaja” 2-Shot
Date-Time : 10:00 น. - 22:00 น.
Place : Bitec Bangna
EVENT : Siripanna Family Day
Date-Time : 16:00 น. - 19:00 น.
Place : CentralFestival Chiangmai
จันทร์ shock โลก
Date-Time : 20:30 น. - 22:00 น.
Place : GMM
TOYOTA ROADSHOW : Karnchanaburi
Date-Time : 15:00 น. - 18:00 น.
Place : Robinson Karnchanaburi
Namsai Live
Date-Time : 16:00 น. - 16:00 น.
Place : -
Event : Siripanna Family Fair
Date-Time : 00:00 น. - 00:00 น.
Place : -
BNK48 2nd The Debut เพิ่มแล้วครับ
Date-Time : 00:00 น. - 00:00 น.
Place : -
BNK48 Welcome Back Stage Day 1
Date-Time : 12:00 น. - 14:00 น.
Place : THE MALL (COVID-19)
Namsai Live
Date-Time : 15:30 น. - 15:30 น.
Place : -
LINE Stickers Awards
Date-Time : 15:00 น. - 19:00 น.
Place : Central World
BNK48 6th Single “Beginner” Handshake
Date-Time : 09:00 น. - 00:00 น.
Place : Bitec Bangna
BNK48 6th Single “Beginner” Handshake
Date-Time : 09:00 น. - 00:00 น.
Place : Bitec Bangna
EVENT : Mini Concert เพื่อนพึ่ง(ภา)
Date-Time : 17:00 น. - 19:00 น.
Place : อาคารนิมิบุตร
EVENT : Tokyo Night Market
Date-Time : 17:00 น. - 19:00 น.
Place : ห้าง อิมพีเรียลเวริ์ด สำโรง ชั้น 1
EVENT : Grab Carnival
Date-Time : 16:00 น. - 18:00 น.
Place : สีลม
เดินสายโปรโมท >> JABAJA
Date-Time : 11:00 น. - 21:00 น.
Place : ฺBangkok
เดินสายโปรโมท >> JABAJA
Date-Time : 09:00 น. - 14:00 น.
Place : ฺBangkok
เดินสายโปรโมท >> JABAJA
Date-Time : 11:00 น. - 18:00 น.
Place : ฺBangkok
เดินสายโปรโมท >> JABAJA
Date-Time : 06:00 น. - 18:00 น.
Place : ฺBangkok
WHERE WE BELONG : เดินสายโปรโมตหนัง
Date-Time : 13:00 น. - 19:00 น.
Place : SF Cinema
TOYOTA ON TOUR : Central Udon
Date-Time : 16:00 น. - 21:00 น.
Place : อุดรธานี
EVENT : Japan Remix
Date-Time : 15:00 น. - 20:00 น.
Place : The EmQuartier
EVENT : The One Central
Date-Time : 15:00 น. - 20:00 น.
Place : Central World
BNK48 BIII「PARTY ga Hajimaru yo」 Jennis's Birthday Stage
Date-Time : 13:00 น. - 15:00 น.
Place : THE MALL
BNK48 BIII「PARTY ga Hajimaru yo」 Jib's Birthday Stage
Date-Time : 17:00 น. - 19:00 น.
Place : THE MALL
TOYOTA ROADSHOW : Korat
Date-Time : 15:00 น. - 20:00 น.
Place : The Mall Korat
EVENT : The One Central
Date-Time : 15:00 น. - 18:00 น.
Place : Central Korat

48 GROUP